Timoty Voalohany 1:1-20

  • Fiarahabana (1, 2)

  • Fampitandremana amin’ny mpampianatra sandoka (3-11)

  • Nanehoana hatsaram-panahy miavaka i Paoly (12-16)

  • Mpanjakan’ny mandrakizay (17)

  • “Manohy ny ady tsara” (18-20)

1  Avy amin’i Paoly, apostolin’i Kristy Jesosy, araka ny didin’Andriamanitra Mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika.+  Ho an’i Timoty,*+ tena zanako+ ao amin’ny finoana, Enga anie ilay Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika mba haneho hatsaram-panahy miavaka* sy famindram-po aminao, ary hanome anao fiadanana!  Nangataka anao hijanona tany Efesosy aho, taloha kelin’ny hankanesako atỳ Makedonia. Ary mbola mangataka anao hijanona any aho izao, amin’izay ianao afaka mandrara ny sasany tsy hampianatra zavatra hafa,  na hihaino tantara tsy marina,+ na handinika tetirazana.* Tsy misy ilana azy izany+ satria mahatonga ny olona hanombantombana fotsiny, fa tsy hahazoana an’izay omen’Andriamanitra hanatanjahana finoana.  Ny zava-kendren’izany toromarika* izany, dia ny hahatonga antsika hanana fitiavana+ avy amin’ny fo madio sy feon’ny fieritreretana madio ary finoana+ tsy mihatsaravelatsihy.  Niala tamin’izany ny sasany ka lasa nanao resadresaka tsy misy fotony.+  Te ho mpampianatra+ lalàna izy ireo, nefa tsy azony akory ny dikan’izay lazainy na izay izingizininy mafy.  Fantatsika fa tsara ny Lalàna, raha ampiharina araka ny tokony ho izy.  Haintsika mantsy hoe tsy natao ho an’ny olo-marina ny lalàna, fa ho an’ny olona mpandika lalàna+ sy mpikomy, tsy matahotra an’Andriamanitra sy mpanota, mpivadika* sy mpanazimbazimba zava-masina, mpamono ray sy mpamono reny, mpamono olona, 10  mpijangajanga,* lehilahy miray amin’ny lehilahy,* mpaka olona an-keriny, mpandainga, mpivadika amin’ny fianianany,* ary ho an’izay manao zavatra hafa mifanohitra amin’ny fampianarana mahasoa.*+ 11  Izany fampianarana izany dia mifanaraka amin’ny vaovao tsara be voninahitr’ilay Andriamanitra falifaly.* Ary nankininy tamiko izany vaovao tsara izany.+ 12  Izaho dia mankasitraka an’i Kristy Jesosy Tompontsika izay nanome hery ahy, satria hitany hoe mendri-pitokisana aho ka notendreny hanao fanompoana,+ 13  na dia mpanevateva an’Andriamanitra aza aho taloha, sady mpanenjika no mpanambany olona.+ Namindrany fo anefa aho satria noho ny tsy fahalalako sy ny tsy finoako no nanaovako an’izany. 14  Fa nanehoan’ny Tompontsika hatsaram-panahy miavaka be dia be aho, ary nahazo finoana sy fitiavana avy amin’i Kristy Jesosy. 15  Tena azo atokisana sy tokony hekena tanteraka izao teny izao: Tonga teto amin’izao tontolo izao i Kristy Jesosy mba hamonjy ny mpanota,+ ary izaho no lohany amin’ireny.+ 16  Namindrana fo anefa aho mba ho amin’ny alalako, izay tena mpanota be, no hampisehoan’i Kristy Jesosy hoe manam-paharetana be izy. Izaho no nataony ohatra ho an’izay olona hino azy mba hahazoana fiainana mandrakizay.+ 17  Ho an’ilay Mpanjakan’ny mandrakizay,+ izay tsy mety lo+ sady tsy hita maso,+ dia ilay Andriamanitra tokana+ anie ny haja sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amena. 18  Ankiniko aminao izany toromarika* izany, ry Timoty zanako, araka ny faminaniana nolazaina momba anao, mba ho ireny faminaniana ireny no hoentinao manohy ny ady tsara.+ 19  Miezaha foana koa hanana finoana sy feon’ny fieritreretana madio,+ izay efa narian’ny sasany ka lasa rendrika toy ny sambo ny finoan’izy ireo. 20  Anisan’izy ireny i Hymeneo+ sy Aleksandra. Efa natolotro an’i Satana+ izy ireo, amin’izay ny famaizana azon’izy ireo hampianatra azy ireo tsy hanevateva an’Andriamanitra.

Fanamarihana

Midika hoe “Ilay Manome Voninahitra An’Andriamanitra.”
Jereo F.T.
Na: “tetiarana.”
Na: “didy.”
Na: “tsy manam-pitiavana sy mivadika.”
Na: “marina; tsara.”
Na: “mianiana lainga.”
Na: “lehilahy manao firaisana amin’ny lehilahy.”
Na: “sambatra.”
Na: “didy.”