Samoela Voalohany 8:1-22

  • Nangataka mpanjaka ny Israely (1-9)

  • Nampitandrina ny vahoaka i Samoela (10-18)

  • Neken’i Jehovah ny fangatahana mpanjaka (19-22)

8  Rehefa antitra i Samoela, dia notendreny ho mpitsaran’ny Israely ireo zanany lahy.  Joela no anaran’ny zanany lahimatoa, ary Abia+ kosa no anaran’ny faharoa. Mpitsara tao Beri-sheba izy ireo.  Tsy mba nanao hoatran’ny nataony anefa ireo zanany ireo. Nanao ny tsy marina izy ireo mba hahazoana tombony,+ nandray kolikoly,+ ary nanao fitsarana miangatra.+  Rehefa nandeha ny fotoana, dia nivory ny anti-panahy rehetra teo amin’ny Israely ka nankany amin’i Samoela tao Rama.  Hoy izy ireo taminy: “Efa antitra ianao izao, nefa ny zanakao tsy mba manao hoatran’ny nataonao. Koa manendre mpanjaka hitsara anay, hoatran’ny any amin’ny firenena hafa rehetra.”+  Tsy nahafaly an’i* Samoela anefa ilay tenin’izy ireo hoe: “Omeo mpanjaka izahay hitsara anay.” Nivavaka tamin’i Jehovah àry i Samoela,  dia hoy i Jehovah taminy: “Henoy izay rehetra lazain’ny vahoaka aminao. Tsy ianao mantsy no laviny, fa izaho no tsy tiany ho mpanjakany.+  Nahafoy ahy foana+ izy ireo sady nanompo andriamani-kafa.+ Hoatr’izany foana no nataony, hatramin’ny andro nitondrako azy niakatra avy tany Ejipta ka mandraka androany. Izany koa no ataony aminao izao.  Henoy ny tenin’izy ireo. Ampitandremo tsara anefa izy ireo, ka teneno aminy ny zo hananan’izay ho mpanjakany.” 10  Dia nolazain’i Samoela tamin’ilay vahoaka, izay nangataka mpanjaka taminy, ny tenin’i Jehovah rehetra. 11  Hoy izy: “Izao no zo hananan’izay ho mpanjakanareo:+ Halainy ny zanakareo lahy,+ ka hasainy hitondra ny kalesiny+ sy hataony mpitaingin-tsoavaliny.+ Ary ny sasany hasainy hihazakazaka eo alohan’ny kalesiny. 12  Ny sasany hotendreny ho lehiben’ny arivony+ sy lehiben’ny dimampolony.+ Ny sasany kosa hiasa ny taniny+ sy hijinja ny vokatry ny taniny,+ ary hanamboatra ny fitaovam-piadiany sy ny fitaovana amin’ny kalesiny.+ 13  Halainy koa ny zanakareo vavy, ka hataony mpanamboatra menaka fanosotra* sy ho mpahandro ary ho mpanao mofo.+ 14  Halainy izay tsara indrindra amin’ny sahanareo sy ny tanimboalobokareo ary ny sahan’olivanareo,+ ka homeny ho an’ny mpanompony. 15  Halainy koa ny ampahafolon’ny vokatra avy amin’ny sahanareo sy ny tanimboalobokareo, ka homeny ho an’ny tandapany sy ny mpanompony. 16  Halainy ny mpanompolahinareo sy ny mpanompovavinareo, sy izay tsara indrindra amin’ny biby fiompinareo, ary ny ampondranareo, ka hasainy hiasa ho azy.+ 17  Halainy koa ny ampahafolon’ny ondry aman’osinareo,+ ary ianareo ho lasa mpanompony. 18  Dia hitaraina mafy ianareo indray andro any, noho ilay mpanjaka nofidinareo ho anareo,+ saingy tsy hamaly anareo i Jehovah amin’izany andro izany.” 19  Tsy nety nihaino an’izay nolazain’i Samoela anefa ny vahoaka, fa niteny hoe: “Tsy mampaninona anay izany! Efa tena tapaka ny hevitray hoe aleo hisy mpanjaka hifehy anay. 20  Dia ho hoatran’ny firenena hafa rehetra izahay, ka hitsara sy hitarika anay ny mpanjakanay ary hiady ho anay amin’izay ady hataonay.” 21  Rehefa avy nihaino ny teny rehetra nolazain’ny vahoaka i Samoela, dia naveriny nolazaina tamin’i Jehovah izany. 22  Hoy i Jehovah taminy: “Henoy ny tenin’izy ireo, ka manendre mpanjaka hitondra azy.”+ Dia hoy i Samoela tamin’ny lehilahy israelita: “Samia mody any an-tanànany amin’izay.”

Fanamarihana

Abt: “Ratsy teo imason’i.”
Na: “menaka manitra.”