Samoela Voalohany 6:1-21

  • Naverin’ny Filistinina tany Israely ilay Vata masina (1-21)

6  Fito volana ny Vata+ masin’i Jehovah no tany amin’ny tanin’ny Filistinina.  Nantsoin’ny Filistinina ny mpisorona sy ny mpisikidy,+ ka nanontaniany hoe: “Hataonay ahoana ny Vata masin’i Jehovah? Lazao aminay hoe ahoana no hamerenanay an’io any amin’ny toerany.”  Dia hoy izy ireo: “Raha alefanareo ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia aza averina amin’izao fotsiny fa asio fanatitra miaraka aminy. Tokony hanateranareo fanatitra noho ny heloka izy.+ Amin’izay ihany ianareo vao ho sitrana, ka ho fantatrareo ny antony mbola anafaizany anareo hoatr’izao.”*  Hoy àry ny Filistinina: “Inona no fanatitra noho ny heloka tokony halefanay any aminy?” Dia hoy izy ireo: “Hemoroida volamena dimy sy totozy volamena dimy, araka ny isan’ireo mpitondra eo amin’ny Filistinina.+ Mitovy ihany mantsy ny loza manjo anareo rehetra sy ny loza manjo an’ireo mpitondra eo aminareo.  Manaova sarivongana mitovy amin’ny hemoroida mahazo anareo sy ny totozy+ manimba an’ilay tany, ary omeo voninahitra ny Andriamanitry ny Israely. Amin’izay angamba izy tsy hanafay intsony anareo* sy ny andriamanitrareo ary ny taninareo.+  Nahoana ianareo no manamafy ny fonareo hoatran’i Ejipta sy Farao izay nanamafy ny fony?+ Rehefa nofaizin’Andriamanitra ry zareo,+ dia tsy maintsy nalefany ny Israely ka lasa nandeha.+  Manomàna sarety vaovao sy ombivavy roa mitaiza, izay mbola tsy nasiana zioga mihitsy. Dia afatory hitarika an’ilay sarety ireo ombivavy, fa ny zanany kosa ento miverina mody.  Alaivo ny Vata masin’i Jehovah ka apetraho eo ambonin’ilay sarety. Ary ataovy ao anaty boaty eo akaikin’ilay Vata ireo sarivongana volamena, izay halefanareo any aminy mba ho fanatitra noho ny heloka.+ Dia alefaso handeha ilay izy.  Jereo fa raha miakatra amin’ny lalana mankany Beti-semesy,+ any amin’ny taniny, ilay izy, dia ny Andriamanitry ny Israely no nanao an’izao zava-dratsy lehibe izao tamintsika. Raha tsy izany kosa, dia ho fantatsika hoe tsy ny tanany no namely antsika, fa sendra nanjo antsika fotsiny izany.” 10  Dia izany tokoa no nataon’ny olona. Naka ombivavy roa mitaiza izy ireo dia nofatorany hitarika an’ilay sarety ireo omby ireo, fa ny zanak’omby kosa nohidiany tao am-bala. 11  Dia napetrak’izy ireo teo ambonin’ilay sarety ny Vata masin’i Jehovah, sy ilay boaty misy an’ireo totozy volamena sy ny sarivongan’ny hemoroida nahazo azy ireo. 12  Tonga dia nanitsy tany amin’ny lalana mankany Beti-semesy ireo ombivavy.+ Dia nizotra tamin’ny lalambe iray ihany izy ireo ka nitrena teny an-dalana. Tsy nivily niankavanana na niankavia izy ireo. Nandeha an-tongotra nanaraka an’ireo omby hatrany amin’ny sisin-tanin’i Beti-semesy ireo mpitondra teo amin’ny Filistinina. 13  Nijinja varimbazaha teny amin’ny tany lemaka* ny olona tao Beti-semesy tamin’izay. Rehefa nitazana izy ireo ka nahita an’ilay Vata, dia faly be mihitsy. 14  Tonga teo amin’ny sahan’i Josoa Beti-semita ilay sarety, ka nijanona teo akaikin’ny vato iray ngezabe. Dia nokapakapain’izy ireo ny hazon’ilay sarety, ary natolony ho fanatitra dorana ho an’i Jehovah ireo ombivavy.+ 15  Nampidinin’ny Levita+ ilay Vata masin’i Jehovah sy ilay boaty misy an’ireo sarivongana volamena, dia napetrak’izy ireo teo ambonin’ilay vato ngezabe. Dia nanolotra fanatitra dorana ny olona tao Beti-semesy,+ sady nanao sorona ho an’i Jehovah tamin’iny andro iny. 16  Rehefa nahita an’izany ireo mpitondra dimy teo amin’ny Filistinina, dia niverina nankany Ekrona ny androtr’iny ihany. 17  Ary ireto avy ny hemoroida volamena nalefan’ny Filistinina hatao fanatitra noho ny heloka ho an’i Jehovah:+ Iray an’i Asdoda,+ iray an’i Gaza, iray an’i Askelona, iray an’i Gata,+ ary iray an’i Ekrona.+ 18  Ary ny isan’ireo totozy volamena dia nitovy tamin’ny isan’ny tanàna rehetran’ny Filistinina izay an’ireo mpitondra dimy teo aminy, izany hoe ireo tanàna voaro mafy sy ireo tanàna kely teny ambanivohitra. Ary vavolombelona eo amin’ny sahan’i Josoa Beti-semita hatramin’izao, ilay vato ngezabe nametrahan’izy ireo ny Vata masin’i Jehovah. 19  Namely an’ireo olona tao Beti-semesy anefa Andriamanitra, satria nojerijeren’izy ireo ny Vata masin’i Jehovah. Namely olona 50 070* teo amin’ny vahoaka izy. Dia nalahelo mafy ny olona satria be dia be no novonoin’i Jehovah.+ 20  Hoy àry ny olona tao Beti-semesy: “Iza no hahavita hijoro eo anatrehan’i Jehovah, ilay Andriamanitra masina?+ Ho any amin’iza izy rehefa hiala eto amintsika?”+ 21  Koa naniraka olona nankany amin’ny mponin’i Kiriata-jearima+ izy ireo mba hilaza hoe: “Naverin’ny Filistinina ny Vata masin’i Jehovah. Midìna atỳ, dia ento miakatra miaraka aminareo ilay izy.”+

Fanamarihana

Na: “ny antony tsy ialan’ny tanany aminareo.”
Na: “hanamaivana ny tanany aminareo.”
Na: “lemaka iva.”
Abt: “70 lahy, 50 000 lahy.”