Samoela Voalohany 30:1-31

  • Notafihin’ny Amalekita i Ziklaga dia nodorany (1-6)

    • Nahazo hery avy tamin’i Jehovah i Davida (6)

  • Resin’i Davida ny Amalekita (7-31)

    • Azon’i Davida indray izay lasa babo (18, 19)

    • Fitsipika nomen’i Davida momba ny zavatra azo babo (23, 24)

30  Rehefa tonga tany Ziklaga+ i Davida sy ny olony tamin’ny andro fahatelo, dia hitany fa notafihin’ny Amalekita+ ny faritra atsimo* sy Ziklaga. Nanafika an’i Ziklaga izy ireo, dia nandoro azy.  Ary nobaboin’izy ireo ny vehivavy+ sy izay rehetra tao an-tanàna, hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra. Tsy nisy novonoiny ho faty anefa ny olona, fa nalainy dia lasa izy ireo nandeha.  Rehefa tonga tao an-tanàna i Davida sy ny olony, dia efa main’ny afo ny tanàna ary efa lasa babo ny vadin’izy ireo sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy.  Dia nigogogogo nitomany i Davida sy ny olona niaraka taminy, ka rehefa tsy nanan-kery hitomaniana intsony izy ireo vao nangina.  Lasa babo koa ny vadin’i Davida anankiroa, dia i Ahinoama Jezirelita sy Abigaila vady navelan’i Nabala Karmelita.+  Nalahelo be i Davida satria nifampiresaka ny olona hoe hitora-bato azy. Tezitra be daholo mantsy izy ireo fa tsy teo intsony ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Niantehitra tamin’i Jehovah Andriamaniny anefa i Davida ka nahazo hery.*+  Dia hoy i Davida tamin’i Abiatara+ mpisorona, zanak’i Ahimeleka: “Mba ento etỳ, azafady, ilay efoda!”+ Koa nentin’i Abiatara teo amin’i Davida ilay efoda.  Ary nanontany an’i Jehovah+ i Davida hoe: “Hanenjika an’ireo mpandroba ve aho? Ho tratrako ve ry zareo?” Dia hoy izy taminy: “Mandehana enjeho ry zareo, fa tsy maintsy ho tratranao, ary hanafaka an’ireo babo ianao.”+  Tonga dia niainga i Davida sy ny 600 lahy niaraka taminy,+ ka nandeha hatrany amin’ny Lohasahan’i* Besora. Dia nijanona teo ny sasany tamin’izy ireo. 10  Ary nanohy nanenjika an’ireo mpandroba i Davida sy ny 400 lahy, fa ny 200 lahy kosa nijanona satria reraka loatra ka tsy vitan’izy ireo ny niampita ny Lohasahan’i* Besora.+ 11  Nahita lehilahy ejipsianina iray tany an-tsaha izy ireo. Dia nentiny tany amin’i Davida ilay lehilahy, ka nomeny sakafo sy rano hosotroina, 12  sy sila-mofo vita tamin’ny aviavy noporetina, ary mofo roa vita tamin’ny voaloboka maina. Koa nahazo hery izy rehefa avy nihinana. Efa telo andro sy telo alina mantsy izy no tsy nihinan-kanina sady tsy nisotro rano. 13  Ary nanontany azy i Davida hoe: “Mpanompon’iza ianao, ary avy aiza?” Dia namaly izy hoe: “Ejipsianina aho, ary andevon’ny lehilahy amalekita iray. Nilaozan’ny tompoko anefa aho satria narary, telo andro lasa izay. 14  Nanafika ny faritra atsimon’ny* tanin’ny Keretita+ sy ny faritry ny tanin’i Joda ary ny faritra atsimon’ny* tanin’ny taranak’i Kaleba+ izahay. Ary nodoranay i Ziklaga.” 15  Hoy àry i Davida taminy: “Azonao entina midina mankany amin’izany mpandroba izany ve aho?” Dia hoy izy: “Hoentiko midina mankany amin’ireo mpandroba ianao, raha mianiana amiko amin’ny anaran’Andriamanitra fa tsy hamono ahy ho faty, sady tsy hanolotra ahy amin’ny tompoko.” 16  Koa nentiny nidina tany amin’izay nisy ny Amalekita i Davida. Niparitaka nanerana an’ilay faritra izy ireo, sady nihinana sy nisotro ary nanao fety. Be dia be mantsy ny zavatra azon’izy ireo tany amin’ny tanin’ny Filistinina sy ny tanin’i Joda. 17  Ary namely azy ireo i Davida, nanomboka tamin’ny mazava ratsy ka hatramin’ny hariva. Tsy nisy afa-nandositra+ afa-tsy lehilahy 400 nitsoaka nitaingina rameva. 18  Dia azon’i Davida daholo izay nalain’ny Amalekita,+ ary navotany koa ny vadiny anankiroa. 19  Ary azon’izy ireo daholo ny fananany rehetra, hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra. Tafaverina taminy na ny zanany lahy na ny zanany vavy na ny zavatra voababo.+ Azon’i Davida indray ny zava-drehetra nalain’ny mpandroba. 20  Koa nalain’i Davida daholo ny ondry sy ny omby, ka noroahin’ny olony teo alohan’ny biby fiompiny. Ary hoy izy ireo: “Itony ny zavatra nobaboin’i Davida.” 21  Dia tonga teo amin’ireo 200 lahy, izay nijanona teo akaikin’ny Lohasahan’i* Besora,+ i Davida. Tsy niaraka taminy mantsy izy ireo satria reraka loatra. Ary nitsena an’i Davida sy ny olona niaraka taminy izy ireo. Rehefa tonga teo amin’izy ireo i Davida, dia nanontany hoe nanao ahoana izy ireo. 22  Fa hoy kosa ireo olona ratsy fanahy sy tsy misy ilana azy, anisan’ny niaraka tamin’i Davida: “Tsy homentsika na inona na inona avy amin’ny zavatra babo azontsika ireo, satria tsy nandeha niaraka tamintsika. Ny vady aman-janany ihany no azony alaina, dia aleo izy handeha.” 23  Hoy anefa i Davida: “Aza manao an’izany amin’ny zavatra nomen’i Jehovah antsika, ry rahalahiko. Izy no niaro antsika sy nanao izay handresentsika an’ireo mpandroba nanafika antsika.+ 24  Koa iza koa no hanaiky an’izany hevitrareo izany? Hitovy ihany ny anjaran’izay nidina tany an’ady sy ny an’izay niandry entana.+ Samy hahazo anjara ny rehetra.”+ 25  Nanomboka tamin’izay andro izay ka hatramin’izao, dia napetrany ho fitsipika sy lalàna ho an’ny Israely izany. 26  Rehefa tafaverina tany Ziklaga i Davida, dia nandefasany tamin’ny zavatra azo babo ireo anti-panahy namany tao Joda. Hoy izy: “Iny misy fanomezana* ho anareo, avy amin’ny zavatra azo babo tamin’ny fahavalon’i Jehovah.” 27  Nandefasany ny anti-panahy tany Betela,+ tany Ramota any Negeba,* tany Jatira,+ 28  tany Aroera, tany Sifmota, tany Estemoa,+ 29  tany Rakala, tany amin’ireo tanànan’ny Jeramelita,+ tany amin’ireo tanànan’ny Kenita,+ 30  tany Horma,+ tany Borasana, tany Ataka, 31  tany Hebrona,+ ary tany amin’ny toerana rehetra efa nalehan’i Davida sy ny olony.

Fanamarihana

Na: “i Negeba.”
Na: “Nankahery ny tenany tamin’i Jehovah Andriamaniny anefa i Davida.”
Na: “Lalan-driakan’i.” Jereo F.T.
Na: “Lalan-driakan’i.” Jereo F.T.
Na: “Negeba.”
Na: “an’i Negeba.”
Na: “Lalan-driakan’i.” Jereo F.T.
Abt: “tsodrano.”
Na: “atsimo.”