Samoela Voalohany 25:1-44

  • Maty i Samoela (1)

  • Tsy noraharahian’i Nabala ny tovolahy nirahin’i Davida (2-13)

  • Zavatra feno fahendrena nataon’i Abigaila (14-35)

    • ‘Fonosin’i Jehovah tsara ao anaty kitapo ny aina’ (29)

  • Nasian’i Jehovah i Nabala adala (36-38)

  • Lasa vadin’i Davida i Abigaila (39-44)

25  Ary maty i Samoela tatỳ aoriana.+ Dia nivory ny Israely rehetra mba hisaona sy handevina azy teny akaikin’ny tranony, tao Rama.+ Ary nidina nankany an-tany efitr’i Parana i Davida.  Nisy lehilahy iray tao Maona,+ ary niasa tany Karmela*+ izy. Mpanankarem-be ilay lehilahy. Nanana ondry 3 000 sy osy 1 000 izy. Dia nanety ny ondriny tao Karmela izy.  Kalebita+ ilay lehilahy, Nabala+ no anarany, ary Abigaila+ no anaran’ny vadiny. Malina sady tsara tarehy ilay vadiny, fa ilay lehilahy kosa masiaka sady ratsy toetra.+  Ary henon’i Davida tany an-tany efitra fa nanety ny ondriny i Nabala.  Naniraka tovolahy folo ho any aminy àry i Davida, dia niteny tamin’izy ireo hoe: “Miakara any Karmela, any amin’i Nabala. Miresaha aminy amin’ny anarako dia anontanio hoe manao ahoana izy.  Ary lazao aminy hoe: ‘Ho ela velona anie ianao, ary ho salama tsara* anie ianao sy ny ankohonanao ary izay rehetra anao!  Henoko fa manety ondry ianao. Rehefa tafaraka taminay ny mpiandry ondrinao, dia tsy nihetraketraka taminy izahay.+ Hitan’izy ireo hoe tsy nisy na inona na inona very nandritra ny fotoana rehetra nijanonany teto Karmela.  Anontanio ny tovolahy mpanomponao fa hilaza izany aminao izy. Enga anie hahazo sitraka aminao ireo tovolahy irahiko, satria fotoana fifaliana* izao ahatongavanay izao. Mba omeo izay azonao omena re ny mpanomponao sy Davida zanakao e!’”+  Lasa àry ireo tovolahy nirahin’i Davida, dia nolazainy tamin’i Nabala ny tenin’i Davida rehetra. Rehefa tapitra ny tenin’izy ireo, 10  dia hoy i Nabala: “Fa i Davida moa no iza, ary iza moa ny zanak’i Jese? Efa betsaka izao ny mpanompo mitsoaka miala ao amin’ny tompony.+ 11  Dia ahoana mihitsy moa izaho no handeha haka ny mofoko sy ny ranoko ary ny hena notetitetehiko ho an’ny mpanety ondriko, dia hanome an’izany ho an’olona tsy fanta-piaviana?” 12  Dia lasa niverina ireo tovolahy nirahin’i Davida, ary nolazainy taminy izany teny rehetra izany. 13  Avy hatrany dia hoy i Davida tamin’ny olony: “Samia mandray ny sabany!”+ Dia samy nanao ny sabany teo amin’ny fehikibony izy ireo, ary nanao toy izany koa i Davida. Ary lehilahy 400 teo ho eo no niakatra nanaraka an’i Davida, fa ny 200 kosa niandry entana. 14  Nandritra izany fotoana izany, dia nilaza tamin’i Abigaila vadin’i Nabala ny iray tamin’ny mpanompony hoe: “Naniraka olona avy tany an-tany efitra i Davida mba hirary soa ho an’ny tompontsika, kanjo nanambanimbany an-dry zareo izy sady nivazavaza taminy.+ 15  Tsara fanahy be taminay anefa ireo lehilahy ireo. Tsy mba nihetraketraka taminay ry zareo, sady tsy nisy zavatray very na iray aza nandritra ny fotoana rehetra niarahanay tany an-tsaha.+ 16  Hoatran’ny manda niaro anay izy ireo, na andro na alina, nandritra ny fotoana rehetra niarahanay, tamin’izahay niandry ny andian’ondry. 17  Tapaho ny hevitra hoe inona no hataonao, fa tena hahita loza ny tompontsika sy ny ankohonany manontolo.+ Olona tena tsisy ilana azy*+ mantsy izy ka tsy azo ifampiresahana mihitsy.” 18  Koa lasa haingana i Abigaila+ naka mofo 200, siny lehibe roa feno divay, ondry dimy efa voakarakara, voam-bary natono indimin’ny sehà,* mofo 100 vita tamin’ny voaloboka maina, ary mofo 200 vita tamin’ny aviavy noporetina. Ary napetrany teo ambony ampondra+ izany rehetra izany. 19  Dia hoy izy tamin’ny mpanompony: “Tonga dia mandehana, fa hanaraka anareo aho.” Tsy niteny na inona na inona tamin’i Nabala vadiny anefa izy. 20  Rehefa teny ambony ampondra izy ary nidina tao ambadiky ny tendrombohitra, dia ireny koa i Davida sy ny olony fa nidina nanatona azy. Dia nifanena izy ireo. 21  Ary i Davida efa niteny hoe: “Niasa maina fotsiny aho niambina an’izay rehetra ananan’ilay rangahy iny tany an-tany efitra. Tsy nisy very na iray aza ny fananany,+ nefa ratsy no avaliny ny soa nataoko.+ 22  Hanafay an’izay fahavalon’i Davida* anie Andriamanitra,* raha avelako hisy hiangana na iray aza ny lehilahy* ao amin’ny ankohonany, mandra-paharainan’ny andro!” 23  Rehefa nahita an’i Davida i Abigaila, dia nidina haingana avy teo amin’ny ampondra ka niondrika teo anatrehan’i Davida sady niankohoka tamin’ny tany. 24  Ary niankohoka teo an-tongony izy ka niteny hoe: “Aleo ho ahy ny fahadisoana, tompoko. Ary mba avelao ny mpanompovavinao hiteny kely aminao, dia henoy ny tenin’ny mpanompovavinao. 25  Aza miraharaha an’iny Nabala tsisy ilana azy+ iny re, tompoko ô, fa araka ny anarany ihany ny toetrany! Nabala* no anarany, ary adala mihitsy izy. Fa izaho mpanompovavinao, tompoko, tsy nahita an’ireo tovolahy nirahinao. 26  Fa izao re, tompoko ô: Raha mbola velona koa i Jehovah ary raha mbola velona koa ianao, dia i Jehovah no nisakana anao+ tsy ho meloka ho nandatsa-dra+ sy tsy hamaly faty.* Ho sahala amin’i Nabala anie ny fahavalonao sy izay mitady hanisy ratsy ny tompoko! 27  Mba omeo an’ireo tovolahy manaraka ny tompoko ity fanomezana*+ ity, izay nentin’ny mpanompovavinao ho an’ny tompoko.+ 28  Avelao re ny heloky ny mpanompovavinao e! Fa tsy maintsy hataon’i Jehovah izay hampaharitra ny taranaky+ ny tompoko, satria miady ny adin’i Jehovah+ ny tompoko. Ary tsy nanao ratsy mihitsy ianao nandritra ny andro rehetra niainanao.+ 29  Rehefa misy olona manenjika anao ka mitady hamono anao,* dia harovan’i Jehovah Andriamanitrao ianao, ka ho toy ny hoe fonosiny tsara ao anaty kitapo ny ain’ny tompoko. Fa ny ain’ny fahavalonao kosa hatsipiny lavitra, hoatran’ny vato atoraka amin’ny pilotra.* 30  Rehefa ataon’i Jehovah amin’ny tompoko ny zavatra tsara rehetra nampanantenainy, ary rehefa manendry anao ho mpitarika ny Israely izy,+ 31  dia tsy hanenina* ianao ao am-ponao, satria tsy ho nandatsa-dra tsy amin’antony sady tsy ho namaly faty.*+ Ary mba tsarovy ny mpanompovavinao, rehefa manome zava-tsoa ho an’ny tompoko i Jehovah.” 32  Dia hoy i Davida tamin’i Abigaila: “Hoderaina anie i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ilay naniraka anao androany mba hihaona amiko! 33  Hotahina anie ianao noho ny fahendrenao! Ary hotahina anie ianao, satria nosakananao aho androany mba tsy ho meloka ho nandatsa-dra+ sy tsy hamaly faty!* 34  Raha mbola velona koa i Jehovah Andriamanitry ny Israely izay nisakana ahy tsy hanisy ratsy anao,+ dia tsy ho nisy niangana intsony ny lehilahy* rehetra ao amin’ny ankohonan’i Nabala+ mandra-paharainan’ny andro, raha tsy tonga haingana nihaona tamiko ianao.”+ 35  Dia noraisin’i Davida ny zavatra nentiny ho azy, ary hoy izy taminy: “Miakara soa aman-tsara* any an-tranonao. Efa nihaino anao aho ary ekeko ny fangatahanao.” 36  Dia niverina tany amin’i Nabala i Abigaila. Nanao fanasambe tao an-tranony, hoatran’ny fanaon’ny mpanjaka, i Nabala tamin’izay. Falifaly izy* sady mamo be. Tsy nilaza na inona na inona taminy àry i Abigaila, mandra-paharainan’ny andro. 37  Rehefa tsy mamo intsony i Nabala ny marainan’iny, dia notantarain’ny vadiny taminy daholo izany zavatra izany. Dia lasa hoatran’ny fon’ny olona efa maty ny fon’i Nabala, ary tsy afa-nihetsika intsony hoatran’ny vato izy. 38  Rehefa afaka folo andro teo ho eo, dia nasian’i Jehovah i Nabala ka maty. 39  Rehefa ren’i Davida fa maty i Nabala, dia hoy izy: “Hoderaina anie i Jehovah, izay niaro ahy+ taorian’ilay fanalam-baraka nataon’i Nabala+ tamiko, sady nisakana ny mpanompony tsy hanao ratsy!+ Novalian’i Jehovah tamin’i* Nabala ny ratsy nataony.” Dia naniraka olona tany amin’i Abigaila i Davida mba hilaza taminy fa te haka azy ho vady izy. 40  Tonga tany amin’i Abigaila tao Karmela àry ny mpanompon’i Davida, ka niteny hoe: “Nirahin’i Davida atỳ aminao izahay mba haka anao ho vadiny.” 41  Tonga dia nitsangana i Abigaila ary niankohoka tamin’ny tany, ka niteny hoe: “Intỳ aho mpanomponao, ho mpanompo hanasa ny tongotry+ ny mpanompon’ny tompoko.” 42  Dia nitsangana haingana i Abigaila+ ka nitaingina ny ampondrany, ary nisy mpanompovavy dimy nanaraka azy. Ary niaraka tamin’ireo olona nirahin’i Davida izy, ka lasa vadiny. 43  Efa nanambady an’i Ahinoama+ avy any Jezirela+ koa i Davida, ka izy roa vavy no lasa vadiny.+ 44  Nomen’i Saoly ho vadin’i Palty,+ zanak’i Laisy avy any Galima, kosa i Mikala+ zanany vavy, izay vadin’i Davida.

Fanamarihana

Tanàna tany Joda, fa tsy ny Tendrombohitra Karmela.
Na: “hiadana.”
Abt: “andro tsara.”
Na: “tsy manjary.”
1 sehà = 7,33 litatra. Jereo F.F. B14.
Na mety hoe “Hanafay an’i Davida.”
Abt: “Hataon’Andriamanitra amin’ny fahavalon’i Davida anie izany, ary mihoatra noho izany aza.”
Abt: “izay mipipỳ amin’ny rindrina.” Fomba fiteny hebreo fanambaniana ny lehilahy.
Midika hoe “Adala; Vendrana.”
Na: “sy mba tsy ho ianao ihany no hamonjy ny tenanao.”
Abt: “tsodrano.”
Na: “mifofo ny ainao.”
Na: “avy eo amin’ny foitran’ny pilotra.”
Abt: “tsy hivembena na ho tafintohina.”
Na: “tsy ho namonjy ny tenanao.”
Na: “sy mba tsy ho izaho ihany no hamonjy ny tenako.”
Abt: “izay mipipỳ amin’ny rindrina.” Fomba fiteny hebreo fanambaniana ny lehilahy.
Abt: “Miakara amim-piadanana.”
Abt: “ny fon’i Nabala.”
Abt: “Natsingerin’i Jehovah teo an-dohan’i.”