Samoela Voalohany 15:1-35

  • Tsy nankatò i Saoly fa tsy novonoiny i Agaga (1-9)

  • Nanarin’i Samoela i Saoly (10-23)

    • “Ny mankatò no tsara kokoa noho ny sorona” (22)

  • Tsy nekena ho mpanjaka intsony i Saoly (24-29)

  • Novonoin’i Samoela i Agaga (30-35)

15  Dia hoy i Samoela tamin’i Saoly: “Nirahin’i Jehovah hanosotra anao ho mpanjakan’ny Israely vahoakany aho.+ Koa henoy ny tenin’i Jehovah.+  Izao no nolazain’i Jehovah Tompon’ny tafika: ‘Hataoko ampamoaka ny Amalekita noho ny nataony, tamin’izy ireo nanohitra ny Israely teny an-dalana rehefa niakatra avy tany Ejipta ny Israely.+  Mandehana àry, ka asio ny Amalekita+ ary aringano tanteraka+ izy ireo sy izay rehetra ananany. Aza avela hisy hiangana izy ireo* fa vonoy ho faty,+ na lehilahy na vehivavy, na ankizy na zaza, na omby na ondry, na rameva na ampondra.’”+  Dia novorin’i Saoly ny olona, ary nisainy tao Telaima: Nisy 200 000 ny miaramila mpandeha an-tongotra, ary 10 000 ny avy amin’ny fokon’i Joda.+  Dia nandroso hatrany amin’ny tanànan’i Amaleka i Saoly, ka niafina teo akaikin’ny lohasaha* mba hanafika azy.  Ary hoy i Saoly tamin’ny Kenita:+ “Mandehana miala fa aza miaraka amin’ny Amalekita, mba tsy handringanako anareo miaraka aminy.+ Naneho fitiavana sy tsy nivadika tamin’ny vahoakan’Israely rehetra+ mantsy ianareo, tamin’izy ireo niakatra avy tany Ejipta.” Dia niala tao Amaleka ny Kenita.  Taorian’izay dia namely an’ireo Amalekita+ hatrany Havila+ ka hatrany Sora,+ akaikin’i Ejipta, i Saoly.  Nataony sambo-belona i Agaga+ mpanjakan’i Amaleka, fa ny olon-kafa rehetra kosa naringany tanteraka tamin’ny sabatra.+  Tsy novonoin’i* Saoly sy ny olona anefa i Agaga sy ny tsara indrindra tamin’ny ondry aman’osy, ny omby, ny biby nohatavezina, ny ondrilahy, ary izay zavatra tsara rehetra.+ Tsy tian’izy ireo haringana tanteraka izy ireny. Naringany tanteraka kosa ny zava-drehetra tsy nisy dikany sy tsy nilaina. 10  Ary niteny tamin’i Samoela i Jehovah hoe: 11  “Manenina* aho noho ny nanaovako an’i Saoly ho mpanjaka, satria niala tamiko izy sady tsy nanatanteraka ny teniko.”+ Dia kivy be i Samoela, ka nitaraina mafy tamin’i Jehovah izy ny alina tontolo.+ 12  Rehefa nifoha maraina i Samoela mba hihaona tamin’i Saoly, dia nisy nilaza taminy hoe: “Nankany Karmela+ i Saoly, ary nanangana tsangambato hahatsiarovana ny tenany,+ dia avy eo izy niverina ary nidina nankany Gilgala.” 13  Tonga tany amin’i Saoly i Samoela tamin’ny farany, dia hoy i Saoly taminy: “Hotahin’i Jehovah anie ianao! Efa nanatanteraka ny tenin’i Jehovah aho.” 14  Hoy anefa i Samoela: “Koa inona izany feon’ondry aman’osy ren’ny sofiko sy feon’omby henoko izany?”+ 15  Dia hoy i Saoly: “Biby nentin’ny olona avy tany amin’ny Amalekita izany. Tsy novonoin’izy ireo* izay tsara indrindra tamin’ny ondry aman’osy sy ny omby, mba hatao sorona ho an’i Jehovah Andriamanitrao. Fa ny sisa kosa naringanay tanteraka.” 16  Ary hoy i Samoela tamin’i Saoly: “Aoka izay! Aleo holazaiko aminao izay notenenin’i Jehovah tamiko tamin’ny alina.”+ Koa niteny taminy i Saoly hoe: “Lazao àry!” 17  Dia hoy i Samoela: “Tsy nihevitra ny tenanao ho tsy nisy dikany ve ianao,+ tamin’ianao lasa lehiben’ireo foko teo amin’ny Israely sy nohosoran’i Jehovah ho mpanjakan’ny Israely?+ 18  Naniraka anao i Jehovah tatỳ aoriana, ka nilaza hoe: ‘Mandehana aringano tanteraka ireo Amalekita+ mpanota ireo. Miadia aminy mandra-pahalany tamingana azy.’+ 19  Koa maninona ianao no tsy nankatò ny tenin’i Jehovah? Maika erỳ ianao nangorona ny zavatra azo babo,+ ka nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah!” 20  Hoy anefa i Saoly tamin’i Samoela: “Izaho ange nankatò ny tenin’i Jehovah e! Nataoko izay nanirahan’i Jehovah ahy. Nentiko i Agaga mpanjakan’i Amaleka, ary naringako tanteraka ny Amalekita.+ 21  Fa ny olona no naka ondry sy omby avy tamin’ny zavatra azo babo. Nalain-dry zareo ny tsara indrindra tamin’ny zavatra voatokana haringana, mba hatao sorona ho an’i Jehovah Andriamanitrao eto Gilgala.”+ 22  Dia hoy i Samoela: “Ny fanatitra dorana sy sorona ve no tian’i Jehovah kokoa+ noho ny mankatò ny tenin’i Jehovah? Ny mankatò no tsara kokoa noho ny sorona,+ ary ny mihaino no tsara kokoa noho ny tavin’ondrilahy.+ 23  Fa manota mitovy amin’ny olona manao sikidy+ ihany ny olona mikomy,+ ary mitovy amin’izay mampiasa herin’ny maizina sy manompo sampy* ihany izay sahisahy ratsy. Noho ianao tsy niraharaha ny tenin’i Jehovah,+ dia tsy ekeny ho mpanjaka intsony ianao.”+ 24  Ary hoy i Saoly tamin’i Samoela: “Efa nanota aho, satria nandika ny baikon’i Jehovah sy ny teninao. Natahotra ny olona mantsy aho, ka nihaino ny tenin-dry zareo. 25  Mba avelao re ny fahotako e, ary miverena miaraka amiko mba hiankohofako eo anatrehan’i Jehovah.”+ 26  Hoy anefa i Samoela taminy: “Izaho tsy hiverina hiaraka aminao, fa efa tsy niraharaha ny tenin’i Jehovah ianao, ka tsy eken’i Jehovah ho mpanjakan’ny Israely intsony.”+ 27  Rehefa nihodina handeha i Samoela, dia notazonin’i Saoly ny morontongotr’ilay akanjony tsy misy tanany, ka rovitra. 28  Dia hoy i Samoela: “Efa norovitin’i Jehovah hiala aminao ny fanjakan’ny Israely androany, ka homeny ho an’olona tsara kokoa noho ianao.+ 29  Ary tsy handainga+ na hiova hevitra* ilay Hajaina Indrindra eo amin’ny Israely,+ satria tsy olombelona izy ka hoe tokony hiova hevitra.”*+ 30  Dia hoy i Saoly: “Efa nanota aho. Fa mba omeo voninahitra eo anatrehan’ny anti-panahy eo amin’ny vahoakako sy eo anatrehan’ny Israely re aho e! Miverena miaraka amiko, ary hiankohoka eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrao aho.”+ 31  Dia niverina nanaraka an’i Saoly i Samoela. Ary niankohoka teo anatrehan’i Jehovah i Saoly. 32  Dia hoy i Samoela: “Ento atỳ amiko i Agaga mpanjakan’i Amaleka.” Niahotrahotra* i Agaga nankany aminy. Efa nieritreritra mantsy izy hoe: “Tsy atahorana hisy hamono intsony aho.”* 33  Hoy anefa i Samoela: “Naripaky ny sabatrao ny zanaky ny vehivavy, ka mba haripaka koa ny zanaky ny reninao, ary izy no halahelo indrindra amin’ny vehivavy rehetra.” Dia notetitetehin’i Samoela teo anatrehan’i Jehovah tao Gilgala i Agaga.+ 34  Dia lasa nankany Rama i Samoela, ary i Saoly niakatra nankany an-tranony tao Gibea tanànan’i Saoly. 35  Tsy nahita an’i Saoly intsony i Samoela mandra-pahafatiny. Nalahelo be mantsy izy noho ny nataon’i Saoly.+ Ary nanenina i Jehovah noho ny nanaovany an’i Saoly ho mpanjakan’ny Israely.+

Fanamarihana

Na: “Aza mangoraka azy.”
Na: “lalan-driaka.”
Na: “Nangorahan’i.”
Na: “Malahelo.”
Na: “Nangorahan’izy ireo.”
Abt: “sarivongana terafima”, izany hoe andriamanitry ny fianakaviana.
Na: “hanenina.”
Na: “hanenina.”
Na mety hoe “Natoky tena.”
Abt: “Lasa tokoa ny ngidin’ny fahafatesana.”