Samoela Voalohany 14:1-52

  • Fandresena miavaka azon’i Jonatana tao Mikmasy (1-14)

  • Nataon’Andriamanitra nandositra ny fahavalon’ny Israely (15-23)

  • Fianianana maimaika nataon’i Saoly (24-46)

    • Nihinana hena niaraka tamin’ny rany ny olona (32-34)

  • Ady nataon’i Saoly; ny fianakaviany (47-52)

14  Indray andro, dia hoy i Jonatana+ zanak’i Saoly tamin’ilay mpanompo nitondra ny fiadiany: “Andao hiampita erỳ amin’ny tobin’ny Filistinina, erỳ ampita erỳ.” Tsy niteniteny tamin-drainy anefa izy.  Nijanona teny akaikin’i Gibea+ i Saoly tamin’izay, teo ambanin’ilay ampongabendanitra naniry tao Migrona, ary nisy 600 lahy teo ho eo niaraka taminy.+  —I Ahia zanak’i Ahitoba,+ rahalahin’i Ikaboda,+ zanak’i Finehasa,+ zanak’i Ely,+ mpisoron’i Jehovah tao Silo,+ no nanao ny efoda+ tamin’izany.—Ary tsy fantatry ny olona hoe lasa i Jonatana.  Nisy harambato miendrika nify teo amin’ny lalana niezahan’i Jonatana nandehanana mba hiampitana teny amin’ny tobin’ny Filistinina. Ny iray teo amin’ny andaniny, ary ny iray teo amin’ny ankilany. Bozeza no anaran’ny harambato iray, ary Sene no anaran’ny iray.  Hoatran’ny andry ny harambato iray, ary teo avaratra tandrifin’i Mikmasy no nisy azy. Ny harambato iray kosa teo atsimo tandrifin’i Geba.+  Ary hoy i Jonatana tamin’ilay mpitondra ny fiadiany: “Andao hiampita erỳ amin’ny tobin’ireo lehilahy tsy mifora ireo.+ Angamba hanampy antsika i Jehovah. Tsy misy mahasakana an’i Jehovah tsy hamonjy mantsy, na maro isika na vitsy.”+  Dia hoy ilay mpitondra ny fiadiany: “Ataovy izay sitraky ny fonao. Mandehana any amin’izay tianao, fa hanaraka anao aho na aiza na aiza sitraky ny fonao.”  Ary hoy i Jonatana: “Hiampita hankeny amin-dry zareo isika, dia hataontsika izay hahitany antsika.  Raha milaza amintsika ry zareo hoe: ‘Aza mihetsika mandra-pahatonganay eny aminareo!’, dia hijanona eo amin’izay misy antsika isika, fa tsy hiakatra hankeny aminy. 10  Raha milaza kosa ry zareo hoe: ‘Miakara hiady aminay!’, dia hiakatra isika, satria hataon’i Jehovah resintsika ireo. Izany no ho famantarana+ ho antsika.” 11  Dia nataon’izy roa lahy nahatazana azy ireo ny Filistinina tao amin’ilay tobin’ny mpitily. Ary hoy ny Filistinina: “Ireny ny Hebreo fa nivoaka avy tany amin’ny lavaka niafenany.”+ 12  Dia niteny tamin’i Jonatana sy ilay mpitondra ny fiadiany ireo lehilahy tao amin’ilay toby hoe: “Miakara etỳ aminay, fa hataonay mahita faisana ianareo!”+ Tonga dia niteny tamin’ilay mpitondra ny fiadiany i Jonatana hoe: “Araho aho, fa hataon’i Jehovah resin’ny Israely ireo.”+ 13  Dia nandady niakatra i Jonatana, ary nanaraka azy ilay mpitondra ny fiadiany. Nasian’i Jonatana ny Filistinina ka lavo, ary ilay mpitondra ny fiadiany kosa namono azy ireo ho faty tao aoriany. 14  Lehilahy 20 teo ho eo no matin’i Jonatana sy ilay mpitondra ny fiadiany, tamin’ilay fanafihana voalohany teo amin’ny velaran-tany ampahefatry ny hektara teo ho eo.* 15  Dia nihorohoro ny olona tao amin’ny toby teny ambanivohitra, sy ny olona rehetra tao amin’ilay tobin’ny mpitily. Na ireo andiana miaramila mpanafika+ aza natahotra be koa. Ary nanomboka nihovotrovotra ny tany, ka nataon’Andriamanitra nihorohoro izy ireo. 16  Dia hitan’ireo mpiambina an’i Saoly tao Gibea,+ tanànan’ny fokon’i Benjamina, fa nisy sahotaka be eran’ilay toby.+ 17  Hoy i Saoly tamin’ireo olona niaraka taminy: “Mba isao kely ny olona, ka jereo hoe iza no tsy ao.” Rehefa nanisa izy ireo, dia hitany fa tsy teo i Jonatana sy ny mpitondra ny fiadiany. 18  Dia hoy i Saoly tamin’i Ahia:+ “Ento atỳ ny Vata masin’ilay tena Andriamanitra!” Teo amin’ny Israelita mantsy ny Vata masin’ilay tena Andriamanitra tamin’izay fotoana izay.* 19  Raha mbola niresaka tamin’ilay mpisorona i Saoly, dia vao mainka nisahotaka be ny tao amin’ny tobin’ny Filistinina. Dia hoy i Saoly tamin’ilay mpisorona: “Ajanòny izay ataonao!”* 20  Nifamory àry i Saoly sy ny olona rehetra niaraka taminy, dia nankeny amin’ilay toerana nisy ady. Hitan’izy ireo nifamely tamin’ny sabatra ny Filistinina, ary tena nifanjevo be mihitsy. 21  Ary ny Hebreo izay niandany tamin’ny Filistinina ka niara-niakatra tamin’izy ireo nankao an-toby, dia nanjary nanohana ny Israely notarihin’i Saoly sy Jonatana. 22  Ary henon’ny lehilahy israelita rehetra niafina+ tany amin’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima fa nandositra ny Filistinina. Dia mba nanenjika azy ireny koa izy ireo ka niady taminy. 23  Novonjen’i Jehovah àry ny Israely tamin’iny andro iny.+ Ary nitohy hatrany Beti-avena+ ny ady. 24  Reraka be anefa ireo lehilahy israelita tamin’iny andro iny, satria i Saoly nampanao fianianana azy ireo hoe: “Voaozona izay olona mihinan-kanina* alohan’ny takariva, mandra-pamitako ny valifatiko amin’ny fahavaloko!” Koa tsy nisy nihinan-kanina ny olona.+ 25  Dia nankany an’ala ny olona* rehetra, ary nisy tantely teny amin’ny tany. 26  Nahita tantely nitete izy ireo rehefa tonga tao anaty ala, nefa tsy nisy na iray aza sahy nampakatra ny tanany tao am-bavany mba hanandrana an’ilay izy. Natahotra an’ilay fianianana mantsy izy ireo. 27  I Jonatana kosa tsy nahare an’ilay fianianana nasain’ny rainy nataon’ny olona.+ Natsobony tao amin’ilay toho-tantely àry ny tendron’ilay tehina teny an-tanany. Rehefa nataony tao am-bavany ny tanany, dia nihiratra ny masony.* 28  Dia hoy ny iray tamin’ny olona: “Ny rainao efa nanao teny hentitra tamin’izy nampanao fianianana hoe: ‘Voaozona izay olona mihinan-kanina androany!’+ Izany no mahatonga ny olona ho reraka be.” 29  Hoy anefa i Jonatana: “Nahatonga loza lehibe tamin’ny tanintsika ny raiko. Jereo fa mihiratra erỳ ny masoko satria nanandrana an’iny tantely kely iny aho. 30  Mainka moa fa hoe afaka nihinana+ tamin’ny zavatra nobaboina tamin’ireo fahavalony ny olona androany! Ho betsaka lavitra ny Filistinina maty.” 31  Tsy nitsahatra namely an’ireo Filistinina izy ireo tamin’iny andro iny, hatrany Mikmasy ka hatrany Aialona.+ Dia reraka be ny olona. 32  Nifandrombaka naka ny zavatra azo babo àry izy ireo, ka naka ondry sy omby ary zanak’omby, dia namono an’ireny teo amin’ny tany. Ary nohanin’izy ireo niaraka tamin’ny rany+ ny hena. 33  Koa nisy niteny tamin’i Saoly hoe: “Manota amin’i Jehovah ny olona, fa mihinana hena miaraka amin’ny rany.”+ Dia hoy i Saoly: “Efa nivadika ianareo. Manakodiava vato lehibe manketỳ amiko izao dia izao.” 34  Hoy izy avy eo: “Mandehana tetezo ny olona ka teneno hoe: ‘Samia mitondra ny ombiny sy ny ondriny ka vonoy eto ireny, ary hano. Aza hanina miaraka amin’ny rany+ anefa ny hena fa fahotana amin’i Jehovah izany.’” Dia samy nitondra ny ombiny ny tsirairay tamin’iny alina iny, ary namono azy ireny teo. 35  Ary nanorina alitara ho an’i Jehovah+ i Saoly. Io no alitara voalohany naoriny ho an’i Jehovah. 36  Hoy i Saoly avy eo: “Andao hidina hanenjika ny Filistinina anio alina, ka handroba azy mandra-pahazavan’ny andro. Hataontsika tsy misy miangana ireny na iray aza.” Dia hoy ny olona: “Ataovy izay hitanao fa mety.” Hoy ny mpisorona avy eo: “Andao isika hanatona an’ilay tena Andriamanitra eto.”+ 37  Ary nanontany an’Andriamanitra i Saoly hoe: “Hidina hanenjika ny Filistinina ve aho?+ Hataonao resin’ny Israely ve izy ireo?” Tsy namaly azy anefa Andriamanitra tamin’iny andro iny. 38  Hoy àry i Saoly: “Avia atỳ ianareo rehetra lehiben’ny vahoaka, ka fantaro hoe inona no fahotana nataon’ny olona androany. 39  Fa raha mbola velona koa i Jehovah, ilay namonjy ny Israely, na i Jonatana zanako aza no nanao an’izany, dia tsy maintsy ho faty izy.” Tsy nisy namaly azy anefa ny olona. 40  Dia hoy izy tamin’ny Israely rehetra: “Aleo ianareo ho eo amin’ny andaniny iray, ary izaho sy Jonatana zanako kosa ho eo amin’ny andaniny iray.” Dia hoy ny olona tamin’i Saoly: “Ataovy izay hitanao fa mety.” 41  Ary hoy i Saoly tamin’i Jehovah: “Ry Andriamanitry ny Israely ô! Mba valio amin’ny alalan’ny Tomima+ izahay.” Dia i Jonatana sy Saoly no voafidy, fa ny olona kosa afaka. 42  Hoy i Saoly: “Manaova antsapaka+ mba hahitana hoe izaho sa Jonatana zanako no nanota.” Ary i Jonatana no voafidy. 43  Hoy i Saoly avy eo tamin’i Jonatana: “Lazao ahy izay nataonao.” Dia hoy i Jonatana: “Nanandrana tantely kely avy teo amin’ny tendron’ity tehina etỳ an-tanako ity fotsiny aho.+ Intỳ aho, vonona ho faty!” 44  Dia hoy i Saoly: “Hofaizin’Andriamanitra anie aho,* raha tsy ho faty tokoa ianao, ry Jonatana!”+ 45  Hoy anefa ny olona tamin’i Saoly: “Ho faty ve i Jonatana, nefa izy no nahatonga an’izao fandresena* lehibe+ teo amin’ny Israely izao? Sanatria izany! Raha mbola velona koa i Jehovah, dia tsy hisy ho latsaka amin’ny tany na dia ny singam-bolony iray aza. Fa noho ny fanampian’Andriamanitra no nahavitany an’izany androany.”+ Toy izany no namonjen’ny* olona an’i Jonatana, ka tsy maty izy. 46  Dia tsy nanenjika ny Filistinina intsony i Saoly, ka nody tany amin’ny taniny ny Filistinina. 47  Nanamafy orina ny fanjakany teo amin’ny Israely i Saoly, ka niady tamin’ny fahavalony rehetra manodidina, dia ny Moabita,+ ny Amonita,+ ny Edomita,+ ireo mpanjakan’i Zoba,+ ary ny Filistinina.+ Resiny izy ireny tany amin’izay rehetra nalehany. 48  Ary be herim-po izy rehefa niady, ka nandresy an’ireo Amalekita+ sy namonjy ny Israely tamin’ny mpandroba azy. 49  Ireto avy ny zanakalahin’i Saoly: I Jonatana sy Jisvy ary Malkisoa.+ Ary nanan-janaka roa vavy izy. Meraba+ no anaran’ny vavimatoa, ary Mikala+ no anaran’ny zandriny. 50  Ny anaran’ny vadin’i Saoly dia Ahinoama, zanak’i Ahimaza. Ny anaran’ny lehiben’ny tafiny dia Abnera,+ zanak’i Nera, dadatoan’i Saoly. 51  I Kisy+ no rain’i Saoly. Ary zanak’i Abiela i Nera+ rain’i Abnera. 52  Nafotaka ny ady tamin’ny Filistinina, tamin’ny andron’i Saoly.+ Dia nalain’i Saoly ho anisan’ny miaramilany+ izay lehilahy hitany hoe matanjaka na mahery fo.

Fanamarihana

Izany hoe antsasaky ny velaran-tany voasan’ny omby roa ao anatin’ny indray andro.
Abt: “tamin’izay andro izay.”
Abt: “Esory ny tananao.”
Abt: “mihinana mofo.”
Abt: “tany.”
Izany hoe nihanahazo hery izy.
Abt: “Hataon’Andriamanitra amiko anie izany, ary mihoatra noho izany aza.”
Na: “famonjena.”
Abt: “nanavotan’ny.”