Petera Voalohany 1:1-25

  • Fiarahabana (1, 2)

  • Nateraka indray dia lasa manana fanantenana velona (3-12)

  • Zanaka mankatò ianareo ka aoka ho masina (13-25)

1  Avy amin’i Petera, apostolin’i+ Jesosy Kristy. Ho an’ny mpivahiny miparitaka any Ponto, Galatia, Kapadokia,+ Azia, ary Bitynia, dia ireo voafidy  araka ny efa fantatr’Andriamanitra Ray mialoha,+ sy nohamasinin’ny fanahy masina,+ mba hankatò sy mba hofafazana ny ran’i Jesosy Kristy,+ Enga anie ianareo hanehoana hatsaram-panahy miavaka* sy hahazo fiadanana betsaka kokoa!  Hoderaina anie Andriamanitra Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, satria be famindram-po izy ka naterany indray+ isika, dia lasa manana fanantenana velona+ noho izy nanangana an’i Jesosy Kristy tamin’ny maty.+  Naterany indray tokoa isika mba hanana lova tsy mety simba sy tsy misy loto ary maharitra.+ Voatahiry any an-danitra ho anareo izany,+  dia ianareo izay arovan’ny herin’Andriamanitra noho ianareo manam-pinoana. Arovany toy izany ianareo mba hahazo famonjena, izay efa vonona haharihary amin’ny fotoana farany.  Faly be ianareo noho izany, na dia nalahelo aza ianareo satria tsy maintsy niaritra fitsapana samihafa vetivety.+  Amin’izay dia hitondra dera sy voninahitra ary haja ho anareo ny finoanareo vita sedra,+ rehefa haharihary i Jesosy Kristy.+ Ny finoana vita sedra mantsy, dia sarobidy lavitra noho ny volamena, izay mety simba na dia efa nosedraina* tamin’ny afo aza.  Na mbola tsy hitanareo mihitsy aza i Kristy, dia tia azy ianareo. Ary na tsy hitanareo aza izy izao, dia mino azy ianareo sady faly be sy ravoravo ka tsy hita izay hilazana ny hafalianareo,  satria tratranareo ny tanjonareo, dia ny hahazo famonjena,+ noho ianareo manam-pinoana. 10  Namotopototra tsara sy nikaroka lalina momba an’izany famonjena izany ireo mpaminany,+ izay naminany momba ny hatsaram-panahy miavaka voatokana ho anareo. 11  Nanadihady foana izy ireny hoe inona no hitranga ary rahoviana no ho tanteraka izay nolazain’ny fanahy masina momba an’i Kristy.+ Ny fanahy masina tao amin’izy ireny mantsy efa nanambara mialoha fa tsy maintsy hijaly i Kristy+ ary hahazo voninahitra aorian’izany. 12  Naharihary tamin’izy ireny hoe tsy ho an’ny tenany ny fanompoana nataony, fa ho anareo. Izay nosoratan’izy ireny no ambara aminareo izao. Ireo nitory ny vaovao tsara taminareo no nanambara an’izany, rehefa nahazo fanahy masina nalefa avy any an-danitra+ izy ireo. Ireny zavatra ireny indrindra no tena tian’ny anjely hodinihina tsara. 13  Koa hatanjaho ny sainareo mba ho vonona hiatrika asa,+ ary aoka ianareo hisaina tsara foana.+ Aoka koa ianareo hanantena ny hatsaram-panahy miavaka haseho aminareo rehefa haharihary i Jesosy Kristy. 14  Zanaka mankatò ianareo, ka aza manaiky intsony hovolavolain’ny* faniriana nanananareo taloha tamin’ianareo mbola tsy nahalala an’Andriamanitra. 15  Aoka kosa ianareo ho masina amin’ny fitondran-tenanareo rehetra,+ hoatran’Ilay Masina izay niantso anareo. 16  Fa voasoratra hoe: “Tsy maintsy masina ianareo, satria masina aho.”+ 17  Mpitsara tsy miangatra ny Ray+ ary mitsara ny tsirairay araka izay ataony. Koa raha izy no antsoinareo dia asehoy amin’ny ataonareo, mandritra ny fotoana maha mpivahiny anareo, hoe matahotra azy+ ianareo. 18  Fantatrareo mantsy fa tsy tamin’ny zavatra mety simba, toy ny volafotsy na volamena, no nanafahana*+ anareo tamin’ny fomba fiaina tsy mahasoa nolovanareo tamin’ny razambenareo,* 19  fa tamin’ny ra sarobidy+ kosa, dia ny ran’i Kristy,+ izay toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy tsininy sy tsy misy pentina.+ 20  Marina fa efa voafidy* mialoha i Kristy, talohan’ny nanorenana an’izao tontolo izao.+ Naseho anefa izy tamin’izao fotoana farany izao, noho ny aminareo.+ 21  Tamin’ny alalany no nahatonga anareo ho mpino an’Andriamanitra,+ dia ilay nanangana azy tamin’ny maty+ sy nanome voninahitra azy,+ mba hinoanareo sy hanantenanareo an’Andriamanitra. 22  Efa nanadio ny tenanareo ianareo rehefa nankatò ny fahamarinana, ka ny vokatr’izany, dia fitiavan-drahalahy tsy misy fihatsarambelatsihy.+ Koa mifankatiava lalina amin’ny fo.+ 23  Nateraka indray+ mantsy ianareo, tsy tamin’ny alalan’ny voa* mety lo, fa tamin’ny tsy mety lo,+ dia tamin’ny alalan’ny tenin’ilay Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay.+ 24  Fa “hoatran’ny ahitra ny olombelona* rehetra, ary hoatran’ny voninkazo eny an-tsaha ny voninahiny rehetra. Malazo ny ahitra, ary mihintsana ny voniny, 25  fa ny tenin’i Jehovah* kosa maharitra mandrakizay.”+ Ary izany “teny” izany ilay vaovao tsara nambara taminareo.+

Fanamarihana

Jereo F.T.
Na: “nodiovina.”
Na: “hotarihin’ny.”
Abt: “nanavotana; nanaovana vidim-panavotana ho.”
Na: “azonareo tamin’ny fampianarana nentin-drazana.”
Na: “fantatra.”
Izany hoe voa afaka mamoa.
Abt: “ny nofo.”
Jereo F.F. A5.