Mpanjaka Voalohany 12:1-33

  • Valin-teny henjana nomen’i Rehoboama (1-15)

  • Nikomy ny foko folo (16-19)

  • Natao mpanjakan’ny Israely i Jeroboama (20)

  • Tsy navela hiady tamin’ny Israely i Rehoboama (21-24)

  • Namorona fivavahana tamin’ny zanak’omby i Jeroboama (25-33)

12  Nankany Sekema+ i Rehoboama, satria tonga tany ny Israely rehetra mba hanao azy ho mpanjaka.+  Ary henon’i Jeroboama zanak’i Nebata izany—mbola tany Ejipta izy tamin’izay satria nandositra an’i Solomona Mpanjaka ka nipetraka tany.+  Dia nampiantso azy ny olona. Nankany amin’i Rehoboama i Jeroboama sy ny fiangonan’Israely manontolo avy eo, ka niteny hoe:  “Nampitondra zioga mavesatra anay ny rainao.+ Hanompo anao anefa izahay, raha hamaivaninao ny fanompoana mafy nampanaovin-drainao sy ny zioga mavesatra* nampitondrainy anay.”  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Mandehana aloha, dia miverena atỳ amiko rehefa afaka telo andro.” Koa lasa ny olona.+  Ary nanontanian’i Rehoboama Mpanjaka ireo zokiolona* nanompo an’i Solomona rainy fony fahavelony hoe: “Ahoana no havaly ny vahoaka, araka ny hevitrareo?”  Dia hoy ireo zokiolona* taminy: “Raha manompo ny vahoaka ianao ka manaiky an’izay angatahiny ary manome valin-teny mahafa-po azy, dia hanompo anao foana izy ireo.”  Tsy nanaraka ny soso-kevitr’ireo zokiolona* anefa izy, fa nanontany an’ireo tovolahy niara-lehibe taminy sady mpanompony.+  Hoy izy: “Ahoana no havalintsika ny vahoaka, araka ny hevitrareo? Niteny tamiko mantsy ry zareo hoe: ‘Mba hamaivano ny zioga nampitondrain’ny rainao anay.’” 10  Dia hoy ireo tovolahy niara-lehibe taminy: “Niteny taminao ny vahoaka hoe: ‘Nampitondra zioga mavesatra anay ny rainao, fa mba hamaivano kosa izany.’ Dia izao lazaina aminy: ‘Ho lehibe noho ny andilan’ny raiko ny ankikeliko. 11  Nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, fa izaho kosa vao mainka hanampy ny zioganareo. Ny raiko nanafay anareo tamin’ny karavasy tsotra, fa izaho kosa hanafay anareo amin’ny karavasy misy zava-maranitra.’” 12  Nankany amin’i Rehoboama i Jeroboama sy ny olona rehetra, tamin’ny andro fahatelo, araka ny tenin’ny mpanjaka hoe: “Miverena atỳ amiko amin’ny andro fahatelo.”+ 13  Teny henjana anefa no navalin’ny mpanjaka ny vahoaka, ary tsy narahiny ny soso-kevitr’ireo zokiolona.* 14  Nanaraka ny soso-kevitr’ireo tovolahy izy, ka nilaza hoe: “Nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, fa izaho kosa vao mainka hanampy ny zioganareo. Nanafay anareo tamin’ny karavasy tsotra ny raiko, fa izaho kosa hanafay anareo amin’ny karavasy misy zava-maranitra.” 15  Tsy nohenoin’ny mpanjaka àry ny vahoaka, satria i Jehovah no nahatonga an’izany,+ mba ho tanteraka ny teny nasain’i Jehovah nolazain’i Ahia+ Silonita tamin’i Jeroboama zanak’i Nebata. 16  Rehefa hitan’ny Israely rehetra fa tsy nety nihaino azy ireo ny mpanjaka, dia hoy ny navalin’izy ireo: “Inona moa no mba anjaranay any amin’i Davida? Tsy misy lovanay ange any amin’ny zanak’i Jese e! Samia mankany amin’ny andriamaniny avy, ry Israely ô! Karakarao amin’izay ny taranakao, ry Davida ô!” Dia nody tany an-tranony* avy ny Israely.+ 17  Na izany aza, dia mbola nanjaka tamin’ny Israelita nipetraka tany amin’ireo tanànan’i Joda ihany i Rehoboama.+ 18  Dia nirahin’i Rehoboama Mpanjaka ho any amin’ny Israely rehetra i Adorama,+ izay niandraikitra an’ireo voantso hanao fanompoana ho an’ny mpanjaka. Nitora-bato azy anefa ny Israely rehetra, ka maty izy. I Rehoboama Mpanjaka kosa tafakatra tao anaty kalesiny, ka nandositra tany Jerosalema.+ 19  Ary mbola mikomy+ amin’ny taranak’i Davida ny Israelita hatramin’izao. 20  Raha vao henon’ny Israely rehetra fa tafaverina i Jeroboama, dia nantsoin’izy ireo hankeo amin’ny vahoaka izy, ka nataony mpanjaka teo amin’ny Israely rehetra.+ Tsy nisy vahoaka nanaraka ny taranak’i Davida, afa-tsy ny fokon’i Joda.+ 21  Vao tonga tany Jerosalema i Rehoboama, dia namory ny taranak’i Joda rehetra sy ny fokon’i Benjamina, izany hoe miaramila 180 000 efa zatra ady.* Novoriny izy ireo mba hiady tamin’ny taranak’Israely, amin’izay dia ho azon’i Rehoboama zanak’i Solomona indray ny fanjakana.+ 22  Dia hoy ilay tena Andriamanitra tamin’i Semaia+ lehilahin’Andriamanitra: 23  “Lazao amin’i Rehoboama zanak’i Solomona mpanjakan’ny Joda, sy amin’ny taranak’i Joda rehetra, sy amin’ny taranak’i Benjamina, ary amin’ny vahoaka sisa hoe: 24  ‘Izao no tenin’i Jehovah: “Aza miakatra hiady amin’ny Israelita rahalahinareo. Samia mody any an-tranony avy, fa izaho no nahatonga an’izao.”’”+ Dia nankatò ny tenin’i Jehovah izy ireo, ka nody tany an-tranony araka ny tenin’i Jehovah. 25  Nanorina* an’i Sekema,+ tany amin’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima, i Jeroboama ka nipetraka tany. Ary niala tany izy, ka naoriny* i Penoela.+ 26  Dia niteny anakampo i Jeroboama hoe: “Ho tafaverina amin’ny taranak’i Davida izao ny fanjakana.+ 27  Raha mbola miakatra any Jerosalema+ foana ireo vahoaka ireo mba hanao sorona ao an-tranon’i Jehovah, dia hiverina amin’ny tompon’izy ireo indray ny fony, dia amin’i Rehoboama mpanjakan’ny Joda. Tena hovonoin-dry zareo aho, ka hiverina amin’i Rehoboama mpanjakan’ny Joda izy ireo.” 28  Rehefa avy nanontany an’ireo mpanolo-tsainy ny mpanjaka, dia nanamboatra zanak’omby+ volamena roa ary niteny tamin’ny vahoaka hoe: “Sahirana be loatra ianareo miakatra any Jerosalema. Koa io ny Andriamanitrao izay nitondra anao niakatra avy tany Ejipta, ry Israely ô!”+ 29  Dia napetrany tao Betela+ ny iray, ary tany Dana+ ny iray. 30  Ary nahatonga ny vahoaka hanota izany,+ ka tonga hatrany Dana izy ireo mba hivavaka tamin’ilay zanak’omby. 31  Nanorina trano fivavahana teny amin’ireo toerana avo i Jeroboama, sady nanendry mpisorona avy tamin’ny sarambabem-bahoaka, izay tsy anisan’ny Levita.+ 32  Nataon’i Jeroboama andro fety koa ny andro faha-15 amin’ny volana fahavalo, sahala amin’ny fety tany Joda.+ Ary nanolotra fanatitra ho an’ireo zanak’omby nataony izy, teo amin’ilay alitara nataony tao Betela.+ Tao koa izy no nanendry mpisorona ho an’ireo toerana avo namboariny. 33  Dia nanomboka nanolotra fanatitra teo amin’ilay alitara nataony tao Betela izy, tamin’ny andro faha-15 amin’ny volana fahavalo. Izy ihany no nifidy an’io volana io. Ary nifidy andro hatao fety ho an’ny vahoakan’Israely izy, sady nankeo amin’ilay alitara mba hanao fanatitra sy handoro fanatitra mba hidona-tsetroka.

Fanamarihana

Na: “mampijaly.”
Na: “anti-panahy.”
Na: “anti-panahy.”
Na: “anti-panahy.”
Na: “anti-panahy.”
Abt: “amin’ny tranolainy.”
Abt: “voafantina.”
Na: “Nanamafy.”
Na: “nohamafisiny.”