Mpanjaka Voalohany 1:1-53

  • Davida sy Abisaga (1-4)

  • Te ho lasa mpanjaka i Adonia (5-10)

  • Ny zavatra nataon’i Natana sy Batseba (11-27)

  • Nasain’i Davida nohosorana ho mpanjaka i Solomona (28-40)

  • Nandositra nankeo amin’ny alitara i Adonia (41-53)

1  Efa nandroso taona* i Davida Mpanjaka sady efa antitra,+ ka tsy nahatsiaro nafana na dia norakofana lamba be dia be aza.  Dia hoy ny mpanompony taminy: “Aleo ianao hitadiavana tovovavy virjiny, ry mpanjaka tompoko, mba hikarakara sy hiahy anao. Ary hatory eo an-tsandrinao izy, ka hafana ny mpanjaka tompoko.”  Koa nitady tovovavy tsara tarehy tany amin’ny faritra rehetra tany Israely izy ireo, ka nahita an’i Abisaga+ Sonemita.+ Dia nentina nankao amin’ny mpanjaka izy.  Tsara tarehy be mihitsy ilay tovovavy, ary izy no lasa nikarakara sy niahy ny mpanjaka. Tsy nanao firaisana taminy anefa ny mpanjaka.  Nandritra izany fotoana izany, dia nanao izay hahazoana fahefana i Adonia+ zanakalahin’i Hagita, ka niteny hoe: “Izaho no ho mpanjaka!” Nampanamboatra kalesy ho azy sy naka mpitaingin-tsoavaly izy, ary nanangona lehilahy 50 hihazakazaka eo alohany.+  Tsy nanohitra* azy mihitsy anefa ny rainy. Tsy mba niteny izy hoe: “Fa maninona ianao no manao an’izao?” I Adonia no nateraky ny reniny nanarakaraka an’i Absaloma, ary tena tsara tarehy koa izy.  Ary niresaka tamin’i Joaba zanak’i Zeroia sy tamin’i Abiatara+ mpisorona i Adonia, ka nanjary nanampy sy nanohana azy izy roa lahy.+  Tsy nanohana an’i Adonia kosa i Zadoka+ mpisorona, Benaia+ zanak’i Joiada, Natana+ mpaminany, Simey,+ Rey, ary ny miaramila matanjaka+ teo ambany fahefan’i Davida.  Ary nanao sorona+ ondry sy omby ary biby nohatavezina i Adonia, teo akaikin’ny vaton’i Zoheleta, tsy lavitra an’i En-rogela. Dia nasainy ny rahalahiny rehetra zanaky ny mpanjaka, sy ny lehilahy rehetra anisan’ny fokon’i Joda sady mpanompon’ny mpanjaka. 10  Tsy mba nasainy kosa i Natana mpaminany, Benaia, ireo miaramila matanjaka, ary Solomona rahalahiny. 11  Nilaza tamin’i Batseba+ renin’i Solomona+ àry i Natana+ hoe: “Tsy henonao angaha fa efa lasa mpanjaka i Adonia+ zanak’i Hagita, nefa i Davida tompontsika tsy mahafantatra na inona na inona momba an’izany? 12  Koa mba misy torohevitra kely omeko anao ity, amin’izay mba mety ho voavonjinao ny ainao sy ny ain’i Solomona zanakao:+ 13  Mandehana mankao amin’i Davida Mpanjaka, dia izao lazaina aminy: ‘Tsy ianao moa, ry mpanjaka tompoko, no nianiana tamin’ny mpanomponao hoe: “I Solomona zanakao no ho mpanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin’ny seza fiandrianako”?+ Koa nahoana no i Adonia indray no lasa mpanjaka?’ 14  Ary amin’ilay ianao miresaka amin’ny mpanjaka iny indrindra, dia hiditra koa aho ka hanamafy ny teninao.” 15  Nankao amin’ny mpanjaka tao amin’ny efitranony àry i Batseba. Efa antitra be ny mpanjaka, ary nikarakara azy i Abisaga+ Sonemita. 16  Dia niondrika i Batseba ka niankohoka teo anatrehan’ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka: “Misy zavatra tianao hangatahina angaha?” 17  Dia namaly izy hoe: “Ianao, tompoko, efa nianiana tamin’ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao ka niteny tamin’ny mpanomponao hoe: ‘I Solomona zanakao no ho mpanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin’ny seza fiandrianako.’+ 18  I Adonia anefa izao no lasa mpanjaka, ary tsy mahafantatra na inona na inona momba an’izany ny mpanjaka tompoko.+ 19  Nanao sorona omby sy biby nohatavezina ary ondry be dia be izy. Dia nasainy daholo ny zanakalahin’ny mpanjaka sy Abiatara mpisorona ary Joaba lehiben’ny tafika,+ fa i Solomona mpanomponao tsy mba nasainy.+ 20  Ary miandrandra anao daholo izao ny mason’ny Israely rehetra, ry mpanjaka tompoko ô, mba hilaza amin’izy ireo hoe iza no handimby ny mpanjaka tompoko ka hipetraka eo amin’ny seza fiandrianany. 21  Raha tsy izany mantsy, dia hoheverina ho mpamadika izaho sy Solomona zanako raha vao hodimandry any amin’ny razambeny ny mpanjaka tompoko.” 22  Raha mbola teo am-piresahana tamin’ny mpanjaka i Batseba, dia tonga i Natana mpaminany.+ 23  Avy hatrany dia nisy nilaza tamin’ny mpanjaka hoe: “Ao i Natana mpaminany!” Dia niditra teo anatrehan’ny mpanjaka izy ka niankohoka tamin’ny tany. 24  Ary hoy i Natana: “Ry mpanjaka tompoko ô! Fa angaha ianao efa niteny hoe: ‘I Adonia no ho mpanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin’ny seza fiandrianako’?+ 25  Nandeha nidina mba hanao sorona+ omby sy biby nohatavezina ary ondry be dia be mantsy i Adonia androany. Dia nasainy daholo ny zanakalahin’ny mpanjaka sy ny lehiben’ny tafika ary Abiatara mpisorona.+ Mihinana sy misotro miaraka amin’i Adonia ao ry zareo, ary izao foana no tenin-dry zareo: ‘Ho ela velona anie i Adonia Mpanjaka!’ 26  Fa tsy mba nasainy kosa izaho mpanomponao, sy Zadoka mpisorona, sy Benaia+ zanak’i Joiada, ary Solomona mpanomponao. 27  Ny mpanjaka tompoko ve no namela azy hanao an’izany? Dia tsy nampahafantarinao ny mpanomponao ve hoe iza no handimby ny mpanjaka tompoko ka hipetraka eo amin’ny seza fiandrianany?” 28  Hoy ny navalin’i Davida Mpanjaka: “Asaivo mankatỳ i Batseba.” Dia niditra i Batseba ka nijoro teo anatrehan’ny mpanjaka. 29  Ary nianiana ny mpanjaka hoe: “Raha mbola velona koa i Jehovah, izay namonjy* ahy tamin’ny fahoriako rehetra,+ 30  dia hotanterahiko androany ilay fianianako taminao tamin’ny anaran’i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe: ‘I Solomona zanakao no ho mpanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin’ny seza fiandrianako handimby ahy!’” 31  Dia niondrika i Batseba, ka niankohoka tamin’ny tany teo anatrehan’ny mpanjaka. Ary hoy izy: “Ho velona mandrakizay anie i Davida Mpanjaka tompoko!” 32  Avy hatrany dia hoy i Davida Mpanjaka: “Asaivo mankatỳ i Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany ary Benaia+ zanak’i Joiada.”+ Dia niditra nankeo anatrehan’ny mpanjaka izy ireo. 33  Hoy ny mpanjaka tamin’izy ireo: “Ento miaraka aminareo ny mpanompoko. Ary ampitaingeno an’ilay ramoleko* i Solomona zanako,+ dia ento midina any Gihona.+ 34  Hanosotra+ azy ho mpanjakan’ny Israely i Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany rehefa any. Tsofy ny anjombona avy eo, ka milazà hoe: ‘Ho ela velona anie i Solomona Mpanjaka!’+ 35  Dia manaraha azy. Ary hiditra izy ka hipetraka eo amin’ny seza fiandrianako. Izy no ho mpanjaka handimby ahy, ary izy no hotendreko ho mpitarika ny Israely sy Joda.” 36  Tonga dia hoy i Benaia zanak’i Joiada tamin’ny mpanjaka: “Amena! Hankasitraka an’izany anie i Jehovah Andriamanitry ny mpanjaka tompoko! 37  Enga anie i Jehovah hanampy an’i Solomona hoatran’ny nataony tamin’ny mpanjaka tompoko!+ Ary hataony be voninahitra noho ny seza fiandrianan’i Davida Mpanjaka tompoko anie ny seza fiandrianan’i Solomona!”+ 38  Dia nidina i Zadoka mpisorona, Natana mpaminany, Benaia+ zanak’i Joiada, ny Keretita, ary ny Peletita,+ ka nampitaingenin’izy ireo an’ilay ramolen’i Davida Mpanjaka i Solomona+ dia nentiny tany Gihona.+ 39  Nalain’i Zadoka mpisorona avy tao amin’ny tranolay+ ny tandroka nisy menaka,+ ka nohosorany ho mpanjaka i Solomona.+ Dia notsofina ny anjombona, ary niara-niredona ny olona rehetra hoe: “Ho ela velona anie i Solomona Mpanjaka!” 40  Niakatra nanaraka azy ny olona rehetra avy eo sady nitsoka sodina ary faly be, ka hoatran’ny hitresaka mihitsy ny tany noho ny kotaban’izy ireo.+ 41  Nandre an’izany i Adonia sy ny olona rehetra nasainy, rehefa avy nisakafo.+ Dia hoy i Joaba raha vao naheno an’ilay feon’anjombona: “Fa inona izany tabataba be ao an-tanàna izany?” 42  Mbola tsy tapitra akory ny teniny, dia tonga i Jonatana+ zanak’i Abiatara mpisorona. Dia hoy i Adonia: “Mandrosoa fa olona mahafinaritra* ianao, ka azo antoka fa hitondra vaovao tsara.” 43  Fa hoy i Jonatana tamin’i Adonia: “Tsy izany mihitsy! Efa nanao an’i Solomona ho mpanjaka i Davida Mpanjaka tompontsika. 44  Nirahin’ny mpanjaka hiaraka amin’i Solomona i Zadoka mpisorona, Natana mpaminany, Benaia zanak’i Joiada, ny Keretita, ary ny Peletita. Dia nampitaingenin’izy ireo an’ilay ramolen’ny mpanjaka i Solomona.+ 45  Rehefa tonga tany Gihona izy ireo, dia nanosotra azy ho mpanjaka i Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany. Niakatra avy tany izy ireo avy eo sady faly, ka nihorakoraka ny iray tanàna. Izany ilay tabataba henonareo. 46  Ary tsy izany ihany fa efa mipetraka eo amin’ny seza fiandrianana i Solomona. 47  Tonga niarahaba an’i Davida Mpanjaka tompontsika koa ireo mpanompon’ny mpanjaka. Niteny izy ireo hoe: ‘Hataon’ny Andriamanitrao malaza kokoa noho ny anaranao anie ny anaran’i Solomona! Ary hataony be voninahitra kokoa noho ny seza fiandriananao anie ny seza fiandrianan’i Solomona!’ Dia niankohoka teo am-pandriana ny mpanjaka. 48  Ary izao no nolazain’ny mpanjaka: ‘Hoderaina anie i Jehovah Andriamanitry ny Israely, fa nanome olona hipetraka eo amin’ny seza fiandrianako izy androany, sady navelany hahita an’izany ny masoko!’” 49  Dia natahotra be ireo rehetra nasain’i Adonia ka nitsangana, ary samy lasa nandeha tany amin’izay nalehany avy. 50  Natahotra an’i Solomona koa i Adonia. Nitsangana àry izy ka lasa nandeha namikitra tamin’ny tandroky ny alitara.+ 51  Dia nisy nilaza tamin’i Solomona hoe: “Matahotra an’i Solomona Mpanjaka i Adonia. Mamikitra amin’ny tandroky ny alitara ao izy sady miteny hoe: ‘Aleo aloha i Solomona Mpanjaka hianiana amiko hoe tsy hamono ny mpanompony amin’ny sabatra.’” 52  Dia hoy i Solomona: “Raha mendri-pitokisana izy, dia tsy hisy ho latsaka amin’ny tany na dia ny singam-bolony iray aza. Fa raha hita kosa hoe nanao ratsy izy,+ dia tsy maintsy ho faty.” 53  Dia naniraka olona hampidina an’i Adonia avy teo amin’ny alitara i Solomona Mpanjaka. Ary tonga niankohoka teo anatrehan’i Solomona Mpanjaka izy. Dia hoy i Solomona taminy: “Mandehana mody any an-tranonao.”

Fanamarihana

Abt: “andro.”
Na: “Tsy te hampalahelo; Tsy nananatra.”
Na: “nanavotra.”
Na: “ramole vavy.”
Na: “olom-banona.”