Korintianina Voalohany 15:1-58

  • Natsangana tamin’ny maty i Kristy (1-11)

  • Fototry ny finoana ny fitsanganana amin’ny maty (12-19)

  • Antoka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty (20-34)

  • Vatana ara-nofo, vatana ara-panahy (35-49)

  • Tsy mety maty sy tsy mety lo (50-57)

  • Be atao foana amin’ny asan’ny Tompo (58)

15  Ampahatsiahiviko anareo, ry rahalahy, ny vaovao tsara notoriko taminareo,+ izay nekenareo koa sady ifikiranareo.  Ho voavonjy koa ianareo noho izany vaovao tsara izany, raha mino foana an’ilay vaovao tsara notoriko taminareo. Fa raha tsy izany kosa, dia ho very maina fotsiny ny nahatonga anareo ho mpino.  Fa anisan’ny zavatra voalohany nianarako koa ka nampitaiko taminareo ny hoe: Maty noho ny fahotantsika i Kristy, araka ny Soratra Masina,+  ary nalevina+ izy dia natsangana tamin’ny maty+ tamin’ny andro fahatelo,+ araka ny Soratra Masina.+  Niseho tamin’i Kefasy*+ izy, ary avy eo tamin’izy 12 Lahy.+  Taorian’izany, dia niseho tamin’ny rahalahy maherin’ny 500 indray niaraka izy,+ ary mbola eto amintsika ny ankamaroany, fa ny sasany kosa efa nodimandry.*  Dia niseho tamin’i Jakoba+ izy avy eo, ary tamin’ny apostoly rehetra+ taorian’izay.  Ary farany indrindra, dia mba niseho tamiko+ koa izy, toy ny hoe niseho tamin’ny zaza teraka tsy tonga volana.  Fa izaho no kely indrindra amin’ny apostoly, ary tsy mendrika ny hantsoina hoe apostoly aho, satria nanenjika ny fiangonan’Andriamanitra.+ 10  Ny hatsaram-panahy miavaka nasehon’Andriamanitra anefa no nahatonga ahy ho hoatr’izao. Ary tsy very maina ny hatsaram-panahy miavaka nasehony tamiko, fa niasa mafy mihoatra noho izy rehetra aho. Tsy izaho anefa no tena niasa mafy, fa ilay hatsaram-panahy miavaka naseho tamiko. 11  Koa izany no torinay, na izaho na izy ireo, ary izany no ninoanareo. 12  Raha torina hoe efa natsangana tamin’ny maty i Kristy,+ dia ahoana no ilazan’ny sasany aminareo fa tsy misy fitsanganan’ny maty? 13  Raha tsy hatsangana ny maty, dia tsy ho natsangana i Kristy. 14  Raha tsy natsangana anefa i Kristy, dia tena very maina ny fitoriantsika, ary very maina koa ny finoanareo. 15  Ho hita koa fa vavolombelona milaza lainga momba an’Andriamanitra+ isika, satria manambara fa nanangana an’i Kristy tamin’ny maty izy.+ Tsy ho natsangany anefa izy raha tsy hatsangana tokoa ny maty. 16  Fa raha tsy hatsangana ny maty, na i Kristy aza tsy ho natsangana. 17  Ary raha tsy natsangana i Kristy, dia tsy misy dikany ny finoanareo, ary tsy afaka amin’ny fahotanareo ianareo.+ 18  Dia very koa izay nodimandry tao amin’i Kristy.+ 19  Raha amin’izao fiainana izao ihany isika no manantena an’i Kristy, dia isika no mampalahelo indrindra amin’ny olona rehetra. 20  Efa natsangana tamin’ny maty anefa i Kristy, izay voaloham-bokatra amin’ireo nodimandry.+ 21  Koa satria avy amin’ny olona iray ny fahafatesana,+ dia avy amin’ny olona iray koa ny fitsanganan’ny maty.+ 22  Fa toy ny ahafatesan’ny+ rehetra noho ny nataon’i Adama, no hamelomana+ ny rehetra kosa noho ny nataon’i Kristy. 23  Samy araka ny filaharany avy anefa: I Kristy no voaloham-bokatra,+ ary avy eo izay an’i Kristy, mandritra ny fanatrehany.+ 24  Ary amin’ny farany, dia hanolotra ny Fanjakana amin’Andriamanitra Rainy izy, rehefa avy nofoanany ny fitondrana sy ny fahefana ary ny hery rehetra.+ 25  Fa tsy maintsy manjaka izy, mandra-panaon’Andriamanitra ny fahavalo rehetra ho eo ambany tongony.+ 26  Ary ny fahavalo farany hofoanana dia ny fahafatesana.+ 27  Fa ‘nasain’Andriamanitra nanaiky azy ny zava-drehetra ka nataony eo ambany tongony.’+ Rehefa voalaza anefa hoe: ‘Nasaina nanaiky azy ny zava-drehetra’,+ dia mazava ho azy fa tsy anisan’izany Ilay nahatonga ny zava-drehetra hanaiky azy.+ 28  Fa rehefa nasaina nanaiky ny Zanaka ny zava-drehetra, dia ny Zanaka mihitsy koa no hanaiky an’Ilay nahatonga ny zava-drehetra hanaiky azy,+ mba ho Andriamanitra no zava-drehetra ho an’ny rehetra.+ 29  Raha tsy izany, dia inona no soa ho azon’ireo atao batisa mba ho faty?+ Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana no atao batisa koa izy ireo mba ho faty? 30  Nahoana koa isika no manao vivery ny aintsika foana?+ 31  Tandindomin-doza isan’andro ny aiko. Tena marina izany, ry rahalahiko, ary tena mirehareha ny aminareo koa aho ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika. 32  Fa raha niady tamin’ny bibidia tany Efesosy+ hoatran’ny sasany* aho, inona no soa azoko amin’izany? Raha tsy hatsangana ny maty, dia “andao isika hihinana sy hisotro, fa rahampitso dia ho faty.”+ 33  Aza manaiky ho voafitaka* ianareo. Manimba ny fahazarana mahasoa* ny naman-dratsy.+ 34  Mbà tonga saina ka manaova ny marina, ary aza zatra manota. Tsy mahalala an’Andriamanitra mantsy ny sasany. Ny hampahamenatra anareo no ilazako an’izany. 35  Na izany aza, dia hisy hilaza hoe: “Ahoana no hananganana ny maty? Vatana hoatran’ny ahoana no hananany rehefa atsangana izy?”+ 36  Ry tsy misaina, tsy hovelomina izay afafinao raha tsy maty aloha. 37  Ary tsy ilay zavamaniry* hipoitra no afafinao, fa voa fotsiny ihany, na voam-barimbazaha izany na voa hafa. 38  Omen’Andriamanitra vatana araka izay tiany anefa ilay voa, ary samy omeny vatana avy ny voa tsirairay. 39  Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an’ny olombelona, hafa ny nofon’ny omby, hafa ny nofon’ny vorona, ary hafa ny an’ny trondro. 40  Hafa ny vatan’izay any an-danitra+ ary hafa ny vatan’izay etỳ an-tany.+ Hafa ny voninahitry ny vatan’ny any an-danitra, ary hafa ny an’ny vatan’ny etỳ an-tany. 41  Hafa ny voninahitry ny masoandro, hafa ny an’ny volana,+ ary hafa ny an’ny kintana. Raha ny marina aza, dia samy manana ny voninahiny ny kintana. 42  Toy izany koa ny fitsanganan’ny maty. Vatana mety lo izy rehefa afafy, fa tsy mety lo+ kosa rehefa atsangana. 43  Alam-baraka izy rehefa afafy, fa be voninahitra+ rehefa atsangana. Malemy izy rehefa afafy, fa mahery+ rehefa atsangana. 44  Vatana ara-nofo izy rehefa afafy, fa vatana ara-panahy rehefa atsangana. Raha misy vatana ara-nofo, dia misy koa vatana ara-panahy. 45  Fa izao no voasoratra: “Lasa zavamananaina+ i Adama, ilay lehilahy voalohany.” Ary i Adama farany kosa lasa fanahy ahazoana fiainana.+ 46  Tsy izay ara-panahy anefa no voalohany. Izay ara-nofo no voalohany, vao ny ara-panahy. 47  Ilay lehilahy voalohany dia avy amin’ny tany sady natao tamin’ny vovoka,+ fa ilay lehilahy faharoa kosa avy any an-danitra.+ 48  Toy ilay natao tamin’ny vovoka ireo natao tamin’ny vovoka, ary toy ilay avy any an-danitra ireo any an-danitra.+ 49  Hoatran’ny itovizantsika endrika amin’ilay natao tamin’ny vovoka+ no hitovizantsika endrika amin’ilay avy any an-danitra.+ 50  Izao anefa no lazaiko, ry rahalahy: Tsy afaka mandova ny Fanjakan’Andriamanitra ny nofo aman-dra, ary izay mety lo tsy afaka mandova ny tsy mety lo. 51  Zava-miafina masina izao lazaiko aminareo izao: Tsy hodimandry daholo isika rehetra, fa isika rehetra dia hovana+ 52  ao anatin’ny fotoana fohy dia fohy, ao anatin’ny indray mipy maso, rehefa maneno ny trompetra farany. Fa haneno ny trompetra,+ dia hatsangana ny maty ka ho lasa tsy mety lo, ary hovana isika. 53  Fa tsy maintsy hitafy ny tsy mety lo+ ity mety lo ity, ary tsy maintsy hitafy ny tsy mety maty+ ity mety maty ity. 54  Rehefa lasa tsy mety lo anefa ity mety lo ity ary lasa tsy mety maty ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: “Ho foana tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana.”+ 55  “Ry fahafatesana ô, aiza koa ianao izay mandresy eo? Ry fahafatesana ô, aiza koa ianao izay manindrona eo?”+ 56  Ny ota no fanindronana mahatonga ny fahafatesana,+ ary ny herin’ny ota dia avy amin’ny Lalàna.*+ 57  Fa isaorana Andriamanitra, satria manome antsika fandresena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika!+ 58  Noho izany, ry rahalahy malalako, dia aza manaiky ho voahozongozona+ ary aza miovaova mihitsy. Miezaha ho be atao+ foana amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy very maina+ ny asa mafy ataonareo ho an’ny Tompo.

Fanamarihana

Antsoina koa hoe Petera.
Abt: “matory (ao amin’ny fahafatesana).”
Na mety hoe “araka ny hevitr’olombelona.”
Na: “Aza mamita-tena.”
Na: “ny fitondran-tena tsara.”
Abt: “vatana.”
Na: “ary ny Lalàna no manome hery ny ota.”