Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Salamo 89:1-52

Maskila nataon’i Etana Ezrahita.+ 89  Hohiraiko mandritra ny fotoana tsy voafetra ny hatsaram-panahy feno fitiavana nasehon’i Jehovah.+ Hatramin’ny taranaka fara mandimby no hanambarako fa tsy mivadika ianao.+   Fa hoy aho: “Ho mafy orina mandrakizay ny hatsaram-panahinao feno fitiavana,+ Ary ataonao tsara fototra any an-danitra ny tsy fivadihanao.”+   “Efa nanao fifanekena tamin’ilay voafidiko aho,+ Ary efa nianiana tamin’i Davida mpanompoko+ hoe:   ‘Hataoko maharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny taranakao,+ Ary ny seza fiandriananao+ hataoko mafy orina hatramin’ny taranaka fara mandimby.’” Sela.   Hoderain’ny lanitra ny zava-mahagaga nataonao, Jehovah ô,+ Eny, hoderaina eo anivon’ny fiangonan’ireo masina ny tsy fivadihanao.   Fa iza any an-danitra no afaka mifampitaha amin’i Jehovah?+ Iza amin’ireo zanak’Andriamanitra no mitovy amin’i Jehovah?+   Andriamanitra tokony hohajaina izy, eo anivon’ireo masina mpinamana akaiky.+ Be voninahitra sy mendrika hatahorana izy, eo amin’izay rehetra manodidina azy.+   Jehovah Andriamanitry ny tafika ô,+ Iza no mahery tahaka anao, ry Jah?+ Mendri-pitokisana ianao amin’ny zava-drehetra.+   Manjaka amin’ny ranomasina misamonta ianao,+ Ary ianao no mampitony azy raha avo be ny onjany.+ 10  Notorotoroinao i Rahaba,+ ka toy ny olona novonoina.+ Ny herin-tsandrinao no nanaparitahanao ny fahavalonao.+ 11  Anao ny lanitra,+ ary anao koa ny tany.+ Ny tany lonaka sy izay rehetra eo aminy,+ dia ianao no nanao azy.+ 12  Ianao no nanao ny avaratra sy ny atsimo,+ Ary mihoby+ sy midera ny anaranao i Tabara+ sy Hermona.+ 13  Manan-tsandry mahery ianao,+ Matanjaka ny tananao,+ Ary misandratra ny tananao ankavanana.+ 14  Ny rariny sy ny hitsiny no fototra iorenan’ny seza fiandriananao,+ Ary mankeo anatrehanao ny hatsaram-panahy feno fitiavana sy ny fahamarinana.+ 15  Sambatra izay olona manao horakora-pifaliana.+ Handeha amin’ny fahazavan’ny tavanao foana izy ireo, Jehovah ô!+ 16  Ny anaranao no ifaliany mandrakariva,+ Ary ny fahamarinanao no isandratany.+ 17  Fa ianao no voninahitry ny heriny,+ Ary noho ny fankasitrahanao, dia misandratra ny tandrokay.+ 18  Avy amin’i Jehovah ny ampinganay,+ Ary avy amin’Ilay Masin’ny Israely ny mpanjakanay.+ 19  Tamin’izany, dia niteny tao amin’ny fahitana ianao,+ Ka nilaza tamin’ireo tsy nivadika taminao hoe: “Nanampy olo-mahery aho,+ Ary nanandratra olona iray nofidiko teo amin’ny vahoaka.+ 20  Nahita an’i Davida mpanompoko aho,+ Ka nohosorako menaka masina izy.+ 21  Homba azy ny tanako mahery,+ Hanatanjaka azy koa ny sandriko.+ 22  Tsy hisy fahavalo hampahory azy,+ Ary tsy hisy zanaky ny tsy fahamarinana hampijaly azy.+ 23  Nanamontsana ny fahavalony teo anatrehany aho,+ Sady tsy nitsahatra namely an’ireo mankahala mafy azy.+ 24  Homba azy ny tsy fivadihako sy ny hatsaram-panahiko feno fitiavana,+ Ary ny anarako no isandratan’ny tandrony.+ 25  Nataoko teo ambonin’ny ranomasina ny tanany,+ Ary teo ambonin’ny renirano ny tanany ankavanana.+ 26  Dia hiantso ahy izy hoe: ‘Raiko ianao,+ Sady Andriamanitro+ sy Vatolampy mpamonjy ahy.’+ 27  Ary izaho hanao azy ho lahimatoa,+ Sy ho ambony indrindra amin’ny mpanjakan’ny tany.+ 28  Mandritra ny fotoana tsy voafetra, dia tsy hesoriko aminy ny hatsaram-panahiko feno fitiavana,+ Ary ho azo antoka ny fifanekena nataoko taminy.+ 29  Hataoko maharitra mandrakizay ny taranany,+ Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny andron’ny lanitra.+ 30  Raha mandika ny lalàko ny taranany,+ Ka tsy mankatò ny didim-pitsarako,+ 31  Ary raha manao tsinontsinona ny fitsipiko izy ireo, Ka tsy mitandrina ny didiko, 32  Dia hofaiziko amin’ny tsorakazo satria nandika lalàna,+ Ary hokapohiko satria nanao fahadisoana.+ 33  Tsy hesoriko aminy anefa ny hatsaram-panahiko feno fitiavana,+ Ary tsy mba hivadika aho fa ho mendri-pitokisana foana.+ 34  Tsy hivadika amin’ny fifanekena nataoko aho,+ Ary tsy hanova ny teny efa nolazaiko aho.+ 35  Efa nianiana indray mandeha tamin’ny fahamasinako aho,+ Ka tsy handainga amin’i Davida.+ 36  Haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny taranany,+ Ary haharitra eo anatrehako toy ny masoandro koa ny seza fiandrianany.+ 37  Ho mafy orina mandritra ny fotoana tsy voafetra, toy ny volana, izy io, Ary ho tahaka ilay vavolombelona mendri-pitokisana eny amin’ny lanitra.” Sela. 38  Ianao kosa anefa nanary an’ilay voahosotrao, sy nanao tsinontsinona azy,+ Ary nisafoaka taminy.+ 39  Nohamavoinao ny fifanekena nataonao tamin’ilay mpanomponao, Nozimbazimbainao ny diademany ka natsipinao tamin’ny tany.+ 40  Narodanao daholo ny vala* nananany,+ Ary noravanao ny mandany.+ 41  Koa nandroba azy daholo izay rehetra nandalo,+ Ary nandatsa azy ny manodidina.+ 42  Nasandratrao ny tanana ankavanan’ny fahavalony,+ Ary nampifalinao izay rehetra nandrafy azy.+ 43  Nataonao fahavalo indray ny sabany,+ Ary tsy nampianao izy tany an’ady.+ 44  Nesorinao taminy ny famirapiratany,+ Ary natsipinao tamin’ny tany ny seza fiandrianany.+ 45  Nohafohezinao ny andron’ny fahatanorany, Norakofanao henatra izy.+ Sela. 46  Mandra-pahoviana ianao no hiafina, Jehovah ô? Ho mandrakizay ve?+ Hirehitra foana toy ny afo ve ny fahatezeranao?+ 47  Tsarovy fa fohy ihany ange ny androm-piainako e!+ Dia ho very maina fotsiny ve ny namoronanao ny zanak’olombelona rehetra?+ 48  Iza no olona mbola velon’aina ka tsy ho faty?+ Afa-mandositra tsy ho voagejan’ny Fasana* ve izy?*+ Sela. 49  Jehovah ô, aiza ireny hatsaram-panahinao taloha ireny, Izay nianiananao tamin’i Davida noho ianao tsy mivadika?+ 50  Tsarovy ny latsa nozakain’ny mpanomponao, Jehovah ô!+ Tsarovy ny nitondrako* latsa avy tamin’ny firenena rehetra,+ 51  Sy ny nandatsan’ireo fahavalonao an’ilay voahosotrao, Jehovah ô,+ Eny, ny nandatsan’izy ireo azy noho izay rehetra nataony.+ 52  Hisaorana mandritra ny fotoana tsy voafetra anie i Jehovah! Amena! Amena!+

Fanamarihana

Vala mafy orina vita amin’ny vato.
Heb.: sheôl. Jereo F.F. 3D.
Heb.: nefesh. Jereo F.F. 3A.
Miampy toy izao ny soratra hebreo: “Teo an-tratrako.”