Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Salamo 78:1-72

Maskila nataon’i Asafa.+ 78  Henoy ny lalàko, ry oloko.+ Aoka ianareo hanongilan-tsofina hihaino ny tenin’ny vavako.+   Hilaza oha-teny aho,+ Ary ny vavako hiboiboika teny saro-pantarina hatry ny ela,+   Izay efa renay sy fantatray,+ Ary notantarain’ny razanay taminay.+   Tsy afeninay amin’ny taranak’izy ireo izany,+ Fa tantarainay amin’ny taranaka ho avy.+ Eny, tantarainay ny fiderana an’i Jehovah sy ny heriny,+ Ary ny zava-mahagaga nataony.+   Nomeny fampahatsiahivana i Jakoba+ Ary nasiany lalàna teo amin’i Israely.+ Nandidiany ny razanay izany,+ Mba hampahafantarina ny taranak’izy ireo.+   Amin’izay dia hahalala izany ny taranaka ho avy, dia ny zaza mbola hateraka,+ Ka hitsangana hitantara izany amin’ny zanany izy ireo,+   Ary hatoky an’Andriamanitra+ Sy tsy hanadino ny zavatra nataon’Andriamanitra,+ fa hitandrina ny didiny kosa.+   Tsy tokony hotahafiny ny razany,+ Izay taranaka mafy loha sy mpikomy,+ Ary taranaka tsy nanomana ny fony,+ Sady tsy mendri-pitokisana teo anatrehan’Andriamanitra.+   Na dia mpandefa zana-tsipìka nirongo fiadiana aza ny taranak’i Efraima,+ Dia nihemotra izy ireo tamin’ny andro niadiana.+ 10  Tsy nanaja ny fifanekena nataon’Andriamanitra izy ireo,+ Sady tsy nanaiky handeha araka ny lalàny.+ 11  Hadinon’izy ireo koa ny zavatra nataon’Andriamanitra,+ Sy ny asany mahatalanjona nasehony azy.+ 12  Nanao zava-mahagaga teo anatrehan’ny razan’izy ireo izy,+ Tany Ejipta,+ teo amin’ny sahan’i Zoana.+ 13  Nosarahiny ny ranomasina, mba hampitana azy ireo,+ Ary nataony toy ny fefy ny rano.+ 14  Nitarika azy tamin’ny alalan’ny rahona izy rehefa antoandro,+ Ary tamin’ny fahazavan’ny afo nandritra ny alina manontolo.+ 15  Nampitresaka harambato tany an-tany efitra izy,+ Mba hampisotroana rano be azy ireo, dia rano be toy ny rano lalina.+ 16  Ary namoaka rano avy tamin’ny vatolampy izy,+ Ka nampikoriana rano toy ny renirano.+ 17  Vao mainka nanota taminy anefa izy ireo,+ Ka nikomy tamin’ny Avo Indrindra, tany amin’ny faritra karakaina.+ 18  Ary nitsapa toetra an’Andriamanitra izy ireo tao am-pony,+ Ka nangataka zavatra hohanina araka izay tiany.+ 19  Koa nanome tsiny an’Andriamanitra izy ireo,+ Ka niteny hoe: “Mahavita manome sakafo anay atỳ an-tany efitra ve Andriamanitra?”+ 20  Nikapoka ny harambato izy,+ Mba hikoriana ny rano, ary ho tondraka ny rano mandriaka.+ “Mahavita manome hanina koa ve izy,+ Na manome sakafo ho an’ny olony?”+ 21  Nandre izany i Jehovah ka nisafoaka.+ Dia nandefa afo hanafaizana an’i Jakoba izy,+ Ary nirehitra tamin’i Israely ny fahatezerany.+ 22  Fa tsy nino an’Andriamanitra izy ireo,+ Sady tsy natoky ny famonjeny.+ 23  Nobaikoiny ny lanitra feno rahona eny ambony, Ary nosokafany ny varavaran’ny lanitra.+ 24  Dia nandrotsaka mana hohanin’izy ireo izy,+ Ka nomeny azy ireo ny sakafo avy any an-danitra.+ 25  Nihinana ny mofon’ireo mahery ny olona.+ Nandefasany sakafo araka izay laniny izy ireo.+ 26  Nataony nifofofofo teny amin’ny lanitra ny rivotra avy any atsinanana,+ Ary nampisy rivotra mitsoka avy any atsimo izy noho ny heriny.+ 27  Nandrotsahany sakafo be dia be toy ny vovoka izy ireo,+ Dia voro-manidina maro be toy ny fasika any an-dranomasina.+ 28  Nalatsany teny amin’ny tobiny ireny,+ Nanodidina ny tranolainy.+ 29  Dia nihinana izy ireo, ka voky loatra.+ Izay nirin’izy ireo tokoa no nomeny azy,+ 30  Nefa mbola tsy afa-po ihany izy ireo. Koa raha mbola tao am-bavany ny sakafony,+ 31  Dia nirehitra taminy ny fahatezeran’Andriamanitra.+ Koa novonoiny ho faty ny olona tomady teo amin’izy ireo,+ Ary naripany ny tovolahy teo amin’ny Israely. 32  Na dia teo aza izany rehetra izany, dia mbola nanota ihany izy ireo,+ Ka tsy naneho finoana ny asany mahatalanjona.+ 33  Koa nataony nanjavona toy ny fofonaina ny andron’izy ireo,+ Ary nofaranany tao anaty horohoro tampoka ny taonan’izy ireo. 34  Isaky ny nandringana anefa izy, dia nikaroka azy izy ireo,+ Ka niverina sy nitady an’Andriamanitra.+ 35  Tsaroany fa Andriamanitra no Vatolampiny,+ Ary Andriamanitra Avo Indrindra no Mpamaly ny ratsy natao taminy.+ 36  Nitady hamitaka azy tamin’ny teniny anefa izy ireo,+ Ary nitady handainga taminy.+ 37  Tsy mba nifikitra tanteraka taminy ny fon’izy ireo.+ Nivadika tamin’ny fifanekena nataony taminy koa izy ireo.+ 38  Namindra fo anefa izy,+ ary namela fahadisoana,+ ka tsy nandringana.+ Imbetsaka koa izy no nanindry ny fahatezerany,+ Ka tsy namoaka ny fahavinirany rehetra. 39  Tsaroany foana fa nofo ihany ireo,+ Ary miala ny ainy ka tsy miverina intsony.+ 40  Impiry impiry moa izy ireo no nikomy taminy tany an-tany efitra,+ Sy nanao izay nampalahelo azy tany amin’ny tany karakaina?+ 41  Imbetsaka izy ireo no nitsapa toetra an’Andriamanitra,+ Ka nanao izay nampahory an’Ilay Masin’ny Israely.+ 42  Nohadinoin’izy ireo ny zavatra nataon’ny tanan’Andriamanitra,+ Dia ny andro nanavotany azy tamin’ny fahavalo.+ 43  Eny, nohadinoin’izy ireo ny famantarana nataony tany Ejipta,+ Sy ny fahagagana nataony teo amin’ny sahan’i Zoana,+ 44  Ary ny nanovany ho ra an’ireo lakandranon’i Neily,+ Mba tsy hisotroan’izy ireo avy tamin’ny reniranony.+ 45  Nandefasany fihitra izy ireo mba hihinana azy,+ Ary sahona mba hampahory azy.+ 46  Nomeny hohanin’ny kalalao ny vokatry ny taniny, Ary nomeny hohanin’ny valala izay nisasarany.+ 47  Nataony matin’ny havandra ny voalobony,+ Ary potiky ny havandra ny aviavidia teo amin’ny taniny.+ 48  Natolony ho fatin’ny havandra koa ny bibiny mpitondra entana,+ Ary ny biby fiompiny, ho fatin’ny areti-mandringana. 49  Nampihariny tamin’izy ireo ny fahatezerany mafy,+ Dia fisafoahana sy fanamelohana sy fampahoriana,+ Ary anjely maro izay nirahina hitondra loza.+ 50  Nanomana lalana ho an’ny fahatezerany izy,+ Ary tsy niaro azy ireo* tsy ho faty. Natolony ho an’ny areti-mandringana koa ny ain’izy ireo.+ 51  Farany, dia novonoiny ho faty daholo ny lahimatoa tany Ejipta,+ Eny, naripany tao amin’ireo tranolain’i Hama ny voalohan-terak’izy ireo.+ 52  Ary nentiny nandeha toy ny andian’ondry ny vahoakany,+ Ka notarihiny toy ny andiam-biby, tany an-tany efitra.+ 53  Nitarika azy ireo foana izy, ka tsy nanana ahiahy izy ireo sady tsy natahotra.+ Voasaron’ny ranomasina ny fahavalon’izy ireo.+ 54  Ary nentiny tany amin’ny faritaniny masina izy ireo,+ Dia ilay faritra be tendrombohitra azon’ny tanany ankavanana.+ 55  Noho ny amin’izy ireo no nandroahany tsikelikely an’ireo firenena.+ Nizara lova ho azy ireo izy, ka nampiasa tady fandrefesana.+ Koa nampitoetra ny fokon’ny Israely tao an-tranony avy izy.+ 56  Nitsapa toetra an’ilay Andriamanitra Avo Indrindra anefa izy ireo sady nikomy taminy,+ Ary tsy narahin’izy ireo ny fampahatsiahivany.+ 57  Nania foana koa izy ireo sady nivadika toy ny razany.+ Tsy azo nianteherana izy ireo, toy ny tsipìka migoragora.+ 58  Nampahatezitra azy foana izy ireo noho ny toerana avo naoriny,+ Ary nanao izay hahasaro-piaro azy noho ny sary sokitra nivavahany.+ 59  Nahare+ izany Andriamanitra ka nisafoaka,+ Dia nohamavoiny tanteraka ny Israely.+ 60  Farany, dia nafoiny ilay tranolay tao Silo,+ Dia ilay tranolay nonenany teo amin’ny olombelona.+ 61  Navelany hoentina ho babo ilay mariky ny heriny,+ Ary navelany ho lasan’ny fahavalo ilay mariky ny hatsaran-tarehiny.+ 62  Natolony ho lavon-tsabatra ny olony,+ Ary nisafoaka tamin’ny lovany izy.+ 63  Kilan’ny afo ny tovolahiny, Ary tsy mba nahazo dera ny virjininy.+ 64  Lavon-tsabatra ny mpisorony,+ Ary ny mpitondratenany tsy mba nitomany.+ 65  Koa nifoha tamin’ny torimasony i Jehovah,+ Toy ny lehilahy mahery efa tsy mamon-divay intsony.+ 66  Ary nasiany avy tao aoriana ny fahavalony,+ Ka nataony afa-baraka nandritra ny fotoana tsy voafetra.+ 67  Nolaviny ny tranolain’i Josefa,+ Ary tsy nofidiny ny fokon’i Efraima.+ 68  Fa ny fokon’i Joda kosa no nofidiny,+ Eny, ny Tendrombohitra Ziona, izay tiany.+ 69  Naoriny ho toy ny havoana ny toerany masina,+ Tahaka ny tany izay naoriny ho mandrakizay.+ 70  Koa nifidy an’i Davida mpanompony izy,+ Ka naka azy avy tany amin’ny valan’ondry.+ 71  Teny am-piandrasana ondrivavy mampinono izy+ No nalainy mba hiandry an’i Jakoba olony+ Sy Israely lovany.+ 72  Koa niandry an’ireo araka ny fahitsian’ny fony izy,+ Ary nitarika an’ireo tamim-pahakingana.+

Fanamarihana

Heb.: nefesh. Jereo F.F. 3A.