Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Salamo 18:1-50

Ho an’ny mpitarika. Nataon’i Davida, mpanompon’i Jehovah. Nataony ho an’i Jehovah izao tononkira izao, tamin’ny andro namonjen’i Jehovah azy teo am-pelatanan’ny fahavalony rehetra sy teo am-pelatanan’i Saoly.+ Hoy izy: 18  Hiraiki-po aminao aho, Jehovah ô, fa ianao no heriko.+   I Jehovah no harambatoko sy fiarovana mafy ho ahy ary Mpanafaka ahy.+ Andriamanitro no vatolampiko. Hialoka aminy aho,+ Fa izy no ampingako sy tandroka famonjena ahy, tendrombohitra fandosirako.+   I Jehovah, Ilay mendrika hoderaina, no hantsoiko,+ Ka ho voavonjy amin’ny fahavaloko aho.+   Namatotra ahy toy ny tady ny fahafatesana,+ Ary nampihorohoro ahy koa ireo olona tsy manjary, izay nanafotra tampoka toy ny ranotrambo.+   Nangeja ahy toy ny tady ny Fasana,*+ Ary nivelatra teo anoloako ny fandriky ny fahafatesana.+   Niantso an’i Jehovah foana aho, tao anatin’ny fahoriako. Ilay Andriamanitro no nilako vonjy.+ Tao an-tempoliny izy no nandre ny feoko,+ Ary ren’ny sofiny aho rehefa niantso vonjy.+   Nihozongozona sy nihovotrovotra ny tany,+ Nihorohoro ny fototry ny tendrombohitra.+ Nihozongozona tsy an-kijanona ireny satria nisy nampahatezitra Azy.+   Nisy setroka niakatra avy teo am-bavorony, ary nisy afo nandevona avy tamin’ny vavany.+ Nisy vainafo niredareda avy taminy.   Dia natongilany ny lanitra ka nidina izy,+ Ary haizim-pito no teo ambany tongony. 10  Nitaingina kerobima izy ka nanidina,+ Ary niriotra teny ambony elatry ny anjely.*+ 11  Ny haizina no nataony fiafenana.+ Ary nanodidina azy toy ny trano rantsankazo Ny rahona mainty vonton-drano.+ 12  Nisy rahona nandalo teo amin’ilay famirapiratana teo anatrehany,+ Sady nisy havandra sy vainafo.+ 13  Nampirefotra kotroka avy tany an-danitra i Jehovah,+ Ary nanandratra ny feony ny Avo Indrindra,+ Dia nisy havandra sy vainafo. 14  Tsy nitsahatra nandefa ny zana-tsipìkany izy mba hanaparitahana an’ireny,+ Ary nandefa tselatra izy mba hahatonga an’ireny hisahotaka.+ 15  Nanjary hita ny fanambanin’ny renirano,+ Ary niharihary ny fototry ny tany lonaka,+ Satria niteny mafy azy ianao, Jehovah ô, eny, ny fofonain’ny vavoronao no nitsofanao azy.+ 16  Avy any amin’ny avo izy no nanatsotra ny tanany ka nandray ahy,+ Ary nisarika ahy avy tao anaty rano be.+ 17  Nanafaka ahy tamin’ny fahavalo mahery izy,+ Sy tamin’izay nankahala ahy. Nahery noho izaho mantsy ireny.+ 18  Nanohitra ahy foana ireny tamin’ny andro nahitako loza,+ Nefa i Jehovah nanampy ahy.+ 19  Namoaka ahy eo amin’ny toerana malalaka izy,+ Ary namonjy ahy satria nankasitraka ahy.+ 20  Mamaly soa ahy araka ny fahamarinako i Jehovah,+ Ary mamaly ahy araka ny fahadiovan’ny tanako.+ 21  Fa nanaraka foana ny lalan’i Jehovah aho,+ Ary tsy niala tamin’Andriamanitro, eny, tsy nanao izany ratsy izany aho.+ 22  Eo anatrehako ny didim-pitsarany rehetra,+ Ary tsy mba hiala amin’ny lalàny aho.+ 23  Tsy hanan-tsiny eo anatrehany aho,+ Sady hitandrin-tena tsy hanao fahadisoana.+ 24  Enga anie i Jehovah hamaly ahy araka ny fahamarinako,+ Sy araka ny fahadiovan’ny tanako eo imasony!+ 25  Ny olona tsy mivadika no tsy hivadihanao,+ Ary ny olona tsy manan-tsiny no hoentinao amin’ny fomba tsy misy tsiny.+ 26  Ny olona madio no hisehoanao ho madio,+ Ary ny olona fatsora no hisehoanao ho fetsy.+ 27  Hovonjenao ny ory,+ Ary haetrinao kosa ny maso miandranandrana.+ 28  Fa ianao no hampirehitra ny jiroko, Jehovah ô!+ Ary ilay Andriamanitro no hanazava ny haizina misy ahy.+ 29  Noho ianao, dia mahavita mihazakazaka hamely mpandroba aho,+ Ary noho ilay Andriamanitro, dia mahavita mianika manda aho.+ 30  Tonga lafatra ny lalan’ilay tena Andriamanitra.+ Madio toy ny metaly voadio ny tenin’i Jehovah.+ Ampingan’izay rehetra mialoka aminy izy.+ 31  Fa iza no Andriamanitra ankoatra an’i Jehovah?+ Ary iza no vatolampy ankoatra an’Andriamanitsika?+ 32  Ilay tena Andriamanitra no manome hery ahy,*+ Ary hataony lavorary ny lalako.+ 33  Ataony toy ny an’ny serfavavy ny tongotro,+ Ary eo amin’ny toerana avo be no ampijoroany ahy.+ 34  Mampianatra ny tanako hiady izy,+ Ary ny sandriko no nampiasaiko hamatorana ny tadin’ny tsipìka varahina.+ 35  Hanome ahy ny ampinga famonjenao ianao,+ Ary hanohana ahy ny tananao ankavanana.+ Ny fanetren-tenanao no hampisandratra ahy.+ 36  Hataonao malalaka tsara ny lalana hodiaviko,+ Ary tsy hangozohozo mihitsy ny tongotro.+ 37  Hanenjika ny fahavaloko aho ka hahatratra azy, Ary tsy hiverina aho mandra-paharingany tanteraka.+ 38  Hotorotoroiko ireny mba tsy ho afa-mitsangana intsony.+ Ho lavo eo ambany tongotro ireny.+ 39  Homenao hery hoenti-miady aho, Ary hataonao lavo eo ambaniko izay mitsangana hanohitra ahy.+ 40  Hataonao mandositra eo anatrehako ny fahavaloko,*+ Ary hataoko mangina izay mankahala mafy ahy.+ 41  Miantso vonjy ireny nefa tsy misy mpamonjy,+ Eny, miantso an’i Jehovah ireny nefa tsy valiany.+ 42  Hataoko torotoro toy ny vovoka entin’ny rivotra ireny,+ Ary hatsipiko toy ny fotaka eny an-dalambe.+ 43  Hanafaka ahy amin’ny fanakianan’ny olona ianao.+ Hanendry ahy ho filohan’ireo firenena ianao.+ Ary vahoaka mbola tsy fantatro no hanompo ahy.+ 44  Hanaiky ahy izy ireo raha vao mandre fotsiny ny momba ahy,+ Hanatona ahy amin-tahotra ny hafa firenena.+ 45  Ho lany hery ny hafa firenena, Ary hipararetra izy ireo mivoaka avy ao amin’ny manda fiarovany.+ 46  Velona i Jehovah.+ Hisaorana anie ilay Vatolampiko,+ Ary hasandratra anie ilay Andriamanitra mpamonjy ahy!+ 47  Ilay tena Andriamanitra no Mpamaly ny ratsy atao amiko,+ Ary ataony manaiky ahy ireo firenena mba ho eo ambaniko.+ 48  Manafaka ahy tsy ho azon’ny fahavalo tezitra izy.+ Hanandratra ahy ho ambonin’izay mitsangana hanohitra ahy ianao,+ Ary hanafaka ahy amin’ny olona mahery setra.+ 49  Koa izany no hiderako anao eo amin’ireo firenena, Jehovah ô,+ Sy hanaovako hira fiderana ho an’ny anaranao.+ 50  Manao asa famonjena lehibe ho an’ny mpanjaka voatendriny izy,+ Ary maneho hatsaram-panahy feno fitiavana amin’ny voahosony,+ Dia i Davida sy ny taranany, mandritra ny fotoana tsy voafetra.+

Fanamarihana

Heb.: sheôl. Jereo F.F. 3D.
Na: “elatry ny rivotra.”
A.b.t.: “mangeja ny andilako amin’ny hery.”
A.b.t.: “Homenao ahy ny hatoky ny fahavaloko.”