Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Romanina 8:1-39

8  Koa tsy mahazo fanamelohana àry izay tafaray amin’i Kristy Jesosy.+  Efa nanafaka+ anao tamin’ny lalàn’ny ota sy fahafatesana+ mantsy ny lalàn’ny+ fanahy.+ Io fanahy io dia manome fiainana+ ao amin’i Kristy Jesosy.  Fa nisy zavatra tsy vitan’ny Lalàna,+ satria nampahalemy+ azy ny nofo. Noho izany, dia nanameloka ny ota ao amin’ny nofo Andriamanitra ka naniraka ny Zanany+ izay nanam-pitoviana tamin’ny nofo mpanota,+ mba hanesorana ny ota,+  ka hahafahantsika hanatanteraka ny zavatra ara-drariny takin’ny Lalàna,+ dia isika izay tsy mandeha araka ny nofo, fa araka ny fanahy.+  Fa ny olona araka ny nofo dia mampifantoka ny sainy amin’ny zavatry ny nofo,+ fa ny olona araka ny fanahy kosa mampifantoka ny sainy amin’ny zavatry ny fanahy.+  Fa ny fampifantohana ny saina amin’ny nofo dia midika ho fahafatesana,+ ary ny fampifantohana ny saina amin’ny fanahy+ kosa midika ho fiainana sy fiadanana,  satria fandrafiana an’Andriamanitra ny fampifantohana ny saina amin’ny nofo.+ Sady tsy eo ambanin’ny lalàn’Andriamanitra mantsy ny nofo,+ no tsy mety ho toy izany.  Koa tsy afaka mahazo sitraka amin’Andriamanitra àry ny olona araka ny nofo.+  Tsy araka ny nofo anefa ianareo, fa araka ny fanahy,+ raha mitoetra ao anatinareo tokoa ny fanahin’Andriamanitra.+ Fa raha misy tsy manana ny fanahin’i Kristy,+ dia tsy an’i Kristy izy. 10  Raha tafaray aminareo i Kristy,+ na dia maty aza ny vatanareo noho ny ota, dia mitondra fiainana kosa ny fanahy masina+ noho ny fahamarinana. 11  Koa raha mitoetra ao anatinareo ny fanahin’ilay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty, dia hamelona+ ny vatanareo mety maty ilay nanangana an’i Kristy Jesosy tamin’ny maty,+ ary amin’ny alalan’ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo no hanaovany izany. 12  Koa tsy voatery hiaina araka ny nofo+ na hanatanteraka ny faniriany intsony isika, ry rahalahy. 13  Fa ho faty tokoa ianareo raha velona araka ny nofo.+ Ho velona kosa anefa ianareo raha ny fanahy no amonoanareo ny fanaon’ny nofo.+ 14  Fa izay rehetra tarihin’ny fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra.+ 15  Tsy mitondra anareo ho amin’ny fanandevozana ny fanahin’Andriamanitra,* sady tsy mampisy tahotra,+ fa mahatonga anareo hatsangana ho zanaka+ kosa. Ary io fanahy io no mahatonga antsika hiantso mafy hoe: “Aba,*+ Ray ô!” 16  Ny fanahin’Andriamanitra*+ sy ny saintsika+ dia miara-manaporofo+ fa zanak’Andriamanitra+ isika. 17  Raha zanaka àry isika, dia mpandova koa: Eny tokoa, mpandova an’Andriamanitra, fa mpiara-mandova+ amin’i Kristy kosa, raha miara-mijaly+ aminy isika mba homem-boninahitra miaraka aminy koa.+ 18  Koa heveriko ho tsinontsinona ny fijaliana+ amin’izao fotoana ankehitriny izao, raha oharina amin’ny voninahitra+ izay efa haharihary amin’ny alalantsika. 19  Fa ny zavaboary dia miandry fatratra+ ny fampiharihariana an’ireo zanak’Andriamanitra.+ 20  Fa navela ho tonga zava-poana ny zavaboary,+ nefa tsy noho ny sitrapony fa noho ny sitrapon’ilay namela izany hitranga. Eny, navela hitranga izany, miorina amin’izao fanantenana+ izao: 21  Ny zavaboary+ koa dia hafahana+ amin’ny fanandevozan’ny fahalovana, ka hanana ny fahafahana be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra. 22  Fantatsika mantsy fa mbola miara-mitoloko sy miara-mijaly foana ny zavaboary rehetra mandraka ankehitriny. 23  Ankoatra izany, dia mitoloko+ ao am-po koa isika izay manana ny voaloham-bokatra,+ izany hoe ny fanahy, sady miandry fatratra ny fananganana antsika ho zanaka+ sy ny fanafahana antsika amin’ny vatantsika, amin’ny alalan’ny vidim-panavotana. 24  Fa novonjena isika rehefa nanana izany fanantenana+ izany. Ny fanantenana zavatra efa hita anefa dia tsy fanantenana, fa ahoana no mbola anantenan’ny olona an’izay efa hitany? 25  Fa raha manantena+ izay tsy hitantsika+ isika, dia miandry azy io hatrany ka miaritra.+ 26  Ary toy izany koa fa tonga hanampy antsika noho ny fahalementsika+ ny fanahy.+ Izao mantsy no olana: Tokony hivavaka isika nefa tsy fantatsika akory izay tokony hangatahintsika.+ Miangavy ho antsika anefa ny fanahy+ rehefa mitoloko ao am-po tsy miloaka isika. 27  Fa fantatr’ilay mpandinika ny fo+ izay lazain’ny fanahy,+ satria araka ny sitrapon’Andriamanitra ny fiangavian’ny fanahy ho an’ny olona masina.+ 28  Ary fantatsika fa ny zava-drehetra ataon’Andriamanitra+ dia ataony miara-miasa mba hahasoa an’ireo tia azy, dia ireo voantso araka ny fikasany.+ 29  Ireo nekeny voalohany+ mantsy no notendreny mialoha+ koa hanahaka an’ilay modely,+ dia ny Zanany,+ mba ho lahimatoa+ amin’ny rahalahy+ maro ny Zanaka. 30  Ankoatra izany, dia ireo efa notendreny mialoha+ no nantsoiny+ koa, ary ireo nantsoiny no nambarany ho marina+ koa, ary ireo nambarany ho marina no nomeny voninahitra+ koa. 31  Inona àry no holazaintsika ny amin’izany? Raha momba antsika Andriamanitra, iza no hanohitra antsika?+ 32  Tsy mba niaro ny Zanany izy,+ fa nanolotra azy hamonjy antsika rehetra.+ Koa nahoana no tsy homeny antsika amin-katsaram-panahy miaraka aminy koa ny zavatra hafa rehetra?+ 33  Iza no hiampanga ireo voafidin’Andriamanitra?+ Fa Andriamanitra no Ilay manambara azy ireo ho marina.+ 34  Iza àry no hanameloka azy ireo? Tsy misy, satria i Kristy Jesosy efa maty sy natsangana tamin’ny maty, ary izy ilay eo ankavanan’Andriamanitra+ sy miangavy ho antsika.+ 35  Inona no hampisaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy?+ Fahoriana ve, sa fijaliana, sa fanenjehana, sa hanoanana, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra?+ 36  Araka ny voasoratra hoe: “Vonoina ho faty mandrakariva izahay noho ny aminao, ary toy ny ondry haripaka no fiheverana anay.”+ 37  Mifanohitra amin’izany kosa, fa mivoaka ho mpandresy+ tanteraka isika amin’izany rehetra izany, amin’ny alalan’ilay tia antsika. 38  Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana,+ na anjely,+ na fitondram-panjakana,+ na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery,+ 39  na ny ambony, na ny ambany, na zavaboary hafa, dia tsy hisy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra, izay aseho amin’ny alalan’i Kristy Jesosy Tompontsika.+

Fanamarihana

‘fanahy.’ Gr.: pneoma. Jereo F.F. 3B.
Jereo Mr 14:36 f.a.p.
‘fanahy.’ Gr.: pneoma. Jereo F.F. 3B.