Romanina 3:1-31

3  Inona àry no tombony ananan’ny Jiosy,+ ary inona no soa azo avy amin’ny famorana?+  Maro be tokoa amin’ny lafiny rehetra: Voalohany indrindra, dia izy ireo no nanankinana ny fanambarana masin’Andriamanitra.+  Koa ahoana àry? Raha nisy tsy naneho finoana,+ moa ve ny tsy finoany mety hahafoana ny tsy fivadihan’Andriamanitra?+  Sanatria izany! Aoka Andriamanitra no ho hita fa marina+ ary ny olona rehetra kosa ho hita fa mpandainga,+ araka ny voasoratra hoe: “Mba ho hita fa marina ianao amin’izay lazainao, ary handresy rehefa tsaraina.”+  Raha mampiharihary ny fahamarinan’Andriamanitra+ anefa ny tsy fahamarinantsika, inona no holazaintsika? Tsy rariny ve ny ataon’Andriamanitra+ rehefa mampihatra ny fahatezerany izy?—Miteny toy ny fanaon’ny olona+ aho.—  Sanatria izany! Raha manao ny tsy rariny Andriamanitra, hataony ahoana no fitsara izao tontolo izao?+  Raha noho ny laingako anefa no nahatonga ny fahamarinan’Andriamanitra+ hisongadina kokoa ho voninahiny, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota ihany?+  Ary maninona moa raha miteny hoe: “Andao hanao ratsy mba hiavian’ny soa”?+ Izany mantsy no fanendrikendrehana+ atao amintsika sy lazain’ny sasany fa tenenintsika. Ara-drariny+ ny fanamelohana+ an’ireny olona ireny.  Ahoana àry? Manana tombony ve isika raha oharina amin’ny hafa?+ Tsia dia tsia! Efa nohazavaintsika teo aloha hoe eo ambany fahefan’ny ota avokoa na ny Jiosy na ny Grika,+ 10  araka ny voasoratra hoe: “Tsy misy olo-marina, na iray akory aza.+ 11  Tsy misy manan-tsaina, ary tsy misy mitady an’Andriamanitra.+ 12  Efa nivily ho amin’ny lalan-diso avokoa ny olona rehetra, ka samy tsy misy vidiny izy rehetra. Tsy misy manao izay tsara, na iray akory aza.”+ 13  “Fasana misokatra ny tendany, ary ny lelany no amitahany.”+ “Poizin’ny bibilava no ao ambadiky ny molony.”+ 14  “Feno ozona sy teny maharary ny vavany.”+ 15  “Mailaka handatsa-dra ny tongony.”+ 16  “Misy faharavana sy fahoriana eny amin’izay alehany,+ 17  ary tsy fantany ny lalan’ny fiadanana.”+ 18  “Tsy hitan’izy ireo izay antony tokony hatahorana an’Andriamanitra.”+ 19  Fantatsika fa ny zava-drehetra lazain’ny Lalàna+ dia ho an’ireo eo ambanin’ny Lalàna, mba ho voatampina ny vava+ rehetra ary mba hiharan’ny sazy+ avy amin’Andriamanitra izao tontolo izao.+ 20  Koa eo anatrehany, dia tsy hisy nofo hambara ho marina noho ny asan’ny lalàna,+ fa ny lalàna+ no ahafantarana marina tsara ny atao hoe ota.+ 21  Araka izay nambaran’ny+ Lalàna+ sy ny Mpaminany+ anefa, dia aseho ankehitriny fa afaka ny ho tonga olo-marina eo anatrehan’Andriamanitra+ ny olona, nefa tsy amin’ny alalan’ny fitandremana ny lalàna. 22  Eny, afaka ny ho tonga olo-marina eo anatrehan’Andriamanitra izy amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy,+ ary natao ho an’izay rehetra manam-pinoana+ izany, fa tsy misy fanavahana.+ 23  Fa samy efa nanota ny rehetra+ ka tsy mahatratra ny voninahitr’Andriamanitra.+ 24  Toy ny fanomezana maimaim-poana+ anefa ny fanambarana azy ireo ho marina noho ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa,+ amin’ny alalan’ny fanafahana nentin’ny vidim-panavotana+ naloan’i Kristy Jesosy. 25  Fa natolotr’Andriamanitra ho fanatitra fampihavanana+ izy, ka ny finoana ny rany no ahazoana izany fampihavanana izany.+ Nanao izany Andriamanitra mba hanehoana ny fahamarinany, noho izy namela ny fahotana+ fahiny tamin’izy naneho fandeferana,+ 26  sy mba hanehoana ny fahamarinany+ amin’izao fotoana izao, mba ho marina izy rehefa manambara fa marina+ ny olona mino an’i Jesosy. 27  Aiza àry ny fireharehana?+ Foana izany. Noho ny fanarahana+ ny lalàna ve?+ Tsia, fa noho ny lalàn’ny finoana.+ 28  Mihevitra isika fa ambara hoe marina ny olona noho ny finoany, fa tsy noho ny asan’ny lalàna.+ 29  Andriamanitry ny Jiosy ihany ve izy?+ Tsy Andriamanitry ny hafa firenena koa ve izy?+ Eny, an’ny hafa firenena koa,+ 30  raha iray ihany tokoa Andriamanitra,+ izay hanambara fa marina ny voafora,+ noho ny finoany, ary hanambara fa marina ny tsy voafora,+ noho ny finoany ihany koa. 31  Foanantsika amin’ny finoantsika àry ve ny lalàna?+ Sanatria izany! Vao mainka kosa aza ataontsika mafy orina izy io.+

Fanamarihana