Obadia 1:1-21

 Ny fahitan’i Obadia: Izao no nolazain’i Jehovah Tompo Fara Tampony, momba an’i Edoma:+ “Nandre tatitra avy amin’i Jehovah izahay, ary nisy iraka nalefa tany amin’ireo firenena hilaza hoe: ‘Mitsangàna! Andao hiady aminy!’”+  “Efa nataoko firenena kely ianao, teo amin’ireo firenena.+ Ary tena atao tsinontsinona ianao.+  Ny fireharehan’ny fonao no namitaka anao,+ ry ilay mipetraka eny an-tsefatsefa-bato+ sy monina eny amin’ny toerana avo, ka manao anakampo hoe: ‘Iza no hampidina ahy eny amin’ny tany?’  Raha miakatra eny amin’ny avo toy ny ataon’ny voromahery ianao, na mametraka ny akaninao eny amin’ny kintana, dia avy eny no hampidinako anao”,+ hoy i Jehovah.  “Raha mpangalatra no tonga ao aminao, ary raha mpandroba no tonga amin’ny alina, dia haripany tanteraka ve ianao?+ Tsy izay tiany ihany ve no hangalariny? Na, raha mpioty voaloboka no tonga ao aminao, tsy hamela sisa hotsimponina ve izy?+  Fisavana re izany natao tamin’ny taranak’i Esao izany!+ Notadiavina fatratra ireo harenany miafina.  Ary nalefany hatrany amin’ny sisin-tany ianao. Samy namitaka anao ireo nanao fifanekena taminao.+ Nandresy anao ireo tsara fihavanana taminao.+ Ary hamelatra harato hamandrihana anao ireo miara-misakafo aminao, fa toy ny olona tsy misaina ianao.+  Tsy hitranga ve izany amin’izay andro izay?”, hoy i Jehovah. “Ary haringako tokoa tsy ho ao Edoma ny olon-kendry,+ ary hofoanako tsy ho ao amin’ny faritra be tendrombohitr’i Esao ny olona mahay manavaka.  Dia hihorohoro ireo olo-mahery eo aminao,+ ry Temana ô!+ Fa ho ringana+ tsy ho eo amin’ny faritra be tendrombohitr’i Esao ny tsirairay aminy, satria hovonoina.+ 10  Koa hanarona anao ny henatra,+ ary ho ringana mandrakizay ianao,+ noho ny herisetra nihatra tamin’i Jakoba rahalahinao.+ 11  Tamin’ny andro nihatakatahanao, sy namaboan’ny vahiny ny tafiky ny rahalahinao,+ ary nidiran’ny hafa firenena teo am-bavahadiny+ ka nanaovan’izy ireny antsapaka an’i Jerosalema,+ dia toy ny iray tamin’ireny koa ianao. 12  “Tsy tokony ho finaritra nitazana ianao, tamin’ny andro nahitan’ny rahalahinao fahavoazana.+ Tsy tokony ho nifaly ianao, tamin’ny andro nandringanana ny taranak’i Joda.+ Ary tsy tokony ho be vava ianao, tamin’ny andro fahoriany. 13  Tsy tokony ho niditra teo am-bavahadin’ny oloko ianao, tamin’ny andro nahitany loza.+ Tsy tokony ho nijery ny fahavoazany ianao, tamin’ny andro nahitany loza. Ary tsy tokony ho nanatsotra ny tananao haka ny harenany ianao, tamin’ny andro nahitany loza.+ 14  Tsy tokony ho nijoro teny amin’ny sampanan-dalana ianao mba hamono an’ireo afa-nandositra.+ Ary tsy tokony ho natolotrao teo an-tanan’ny fahavalony ireo sisa niangana taminy, tamin’ny andro fahoriana.+ 15  Fa efa akaiky ny andro hamelezan’i Jehovah ny firenena rehetra.+ Koa araka izay nataonao taminy no mba hatao aminao koa.+ Ary hatsingerina eo an-dohanao ny nataonao taminy.+ 16  Fa toy ny nisotroanareo teo amin’ny tendrombohitro masina, no hisotroan’ny firenena rehetra tsy an-kiato.+ Ary hisotro sy hanao teli-moka tokoa izy ireo, dia ho toy ny tsy nisy akory. 17  “Eo amin’ny Tendrombohitra Ziona no hisy an’ireo ho afa-mandositra,+ ary ho lasa zava-masina izy io.+ Ary halain’ny taranak’i Jakoba ho fananany ireo zavatra tokony ho azy.+ 18  Dia ho lasa afo ny taranak’i Jakoba,+ ho lelafo ny taranak’i Josefa, ary ho vodivary+ kosa ny taranak’i Esao. Koa hodoran’izy ireo sy holevoniny ny taranak’i Esao, ka tsy hisy hiangana,+ fa i Jehovah no efa niteny. 19  Ary halain’izy ireo ho fananany i Negeba, sy ny faritra be tendrombohitr’i Esao,+ sy Sefela ary ny tanin’ny Filistinina.+ Ho lasan’izy ireo koa ny sahan’i Efraima+ sy ny sahan’i Samaria.+ Ary ho lasan’i Benjamina kosa i Gileada.+ 20  Ary ny zanak’Israely izay teto amin’ity tovon-tany fiarovana+ ity ka natao sesitany, no hanjary ho tompon’ny fananan’ny Kananita,+ hatrany Zarefata.+ Ary ny mponin’i Jerosalema natao sesitany tany Sefarada kosa, no haka an’ireo tanànan’i Negeba.+ 21  “Ary hisy mpamonjy+ hiakatra eo amin’ny Tendrombohitra Ziona,+ mba hitsara ny faritra be tendrombohitr’i Esao.+ Ary ho lasan’i Jehovah ny fanjakana.”+

Fanamarihana