Nehemia 7:1-73

7  Raha vao voaorina indray ny manda,+ dia napetako ny vavahady.+ Ary notendrena ny mpiandry vavahady+ sy ny mpihira+ ary ny Levita.+  Dia notendreko hifehy an’i Jerosalema i Hanany+ rahalahiko sy Hanania andriana tao amin’ny Lapa,+ noho izy lehilahy mendri-pitokisana+ tokoa sady natahotra+ an’Andriamanitra nihoatra noho ny olona maro.  Koa hoy aho tamin’izy ireo: “Tsy tokony hovohaina ny vavahadin’i+ Jerosalema raha tsy efa midanika ny masoandro. Ary rehefa mijoro eo ny mpiandry vavahady, dia tokony hakatony ny vavahady ka hohidiany amin’ny karetsaka.+ Makà koa mpiambina avy amin’ny mponin’i Jerosalema, ka apetraho eo amin’ny toeram-piambenany ny sasany, ary eo anoloan’ny tranony ihany ny sasany.”+  Nidadasika sy lehibe ilay tanàna, nefa vitsy olona+ sady mbola tsy voaorina ny trano tao.  Nataon’Andriamanitro tao am-poko+ anefa ny hevitra hamory ny olona ambony sy ny solontenam-panjakana ary ny vahoaka, mba hosoratana anarana ao amin’ny tetirazana izy ireo.+ Dia hitako ilay boky misy ny tetirazan’ireo+ nivoaka voalohany avy any an-tsesitany, ka izao no voasoratra tao:  Tamin’ireo nataon’i Nebokadnezara+ mpanjakan’i Babylona sesitany,+ dia ireto avy ny zanaky ny faritany+ izay nivoaka avy tamin’ny fahababoana,+ ka niverina tany Jerosalema sy Joda, tany amin’ny tanànany avy,+  dia ireo niara-tonga tamin’i Zerobabela+ sy Jesoa+ sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay+ sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana. Ireto avy ny isan’ny lehilahy teo amin’ny vahoakan’Israely:  Roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo ny taranak’i Parosy,+  roa amby fitopolo sy telonjato ny taranak’i Sefatia,+ 10  roa amby dimampolo sy eninjato ny taranak’i Ara,+ 11  valo ambin’ny folo sy valonjato sy roa arivo ny taranak’i Pahata-moaba+ avy amin’ny taranak’i Jesoa sy Joaba,+ 12  efatra amby dimampolo sy roanjato sy arivo ny taranak’i Elama,+ 13  dimy amby efapolo sy valonjato ny taranak’i Zato,+ 14  enimpolo sy fitonjato ny taranak’i Zakay,+ 15  valo amby efapolo sy eninjato ny taranak’i Binoy,+ 16  valo amby roapolo sy eninjato ny taranak’i Bebay,+ 17  roa amby roapolo sy telonjato sy roa arivo ny taranak’i Azgada,+ 18  fito amby enimpolo sy eninjato ny taranak’i Adonikama,+ 19  fito amby enimpolo sy roa arivo ny taranak’i Bigvay,+ 20  dimy amby dimampolo sy eninjato ny taranak’i Adina,+ 21  valo amby sivifolo ny taranak’i Atera,+ avy amin’ny ankohonan’i Hezekia, 22  valo amby roapolo sy telonjato ny taranak’i Hasoma,+ 23  efatra amby roapolo sy telonjato ny taranak’i Bezay,+ 24  roa ambin’ny folo amby zato ny taranak’i Harifa,+ 25  dimy amby sivifolo ny avy any Gibeona,+ 26  valo amby valopolo amby zato ny avy any Betlehema+ sy Netofa,+ 27  valo amby roapolo amby zato ny Anatotita,+ 28  roa amby efapolo ny avy any Beti-azmaveta,+ 29  telo amby efapolo sy fitonjato ny avy any Kiriata-jearima+ sy Kefira+ ary Berota,+ 30  iraika amby roapolo sy eninjato ny avy any Rama+ sy Geba,+ 31  roa amby roapolo amby zato ny avy any Mikmasy,+ 32  telo amby roapolo amby zato ny avy any Betela+ sy Ay,+ 33  roa amby dimampolo ny avy any amin’ilay Nebo+ anankiray, 34  efatra amby dimampolo sy roanjato sy arivo ny taranak’ilay Elama+ anankiray, 35  roapolo sy telonjato ny taranak’i Harima,+ 36  dimy amby efapolo sy telonjato ny avy any Jeriko,+ 37  iraika amby roapolo sy fitonjato ny avy any Loda+ sy Hadida+ ary Ono,+ 38  ary telopolo sy sivinjato sy telo arivo ny taranak’i Sena.+ 39  Ary toy izao ny mpisorona: Telo amby fitopolo sy sivinjato ny taranak’i Jedaia+ avy amin’ny ankohonan’i Jesoa, 40  roa amby dimampolo sy arivo ny taranak’i Imera,+ 41  fito amby efapolo sy roanjato sy arivo ny taranak’i Pasora,+ 42  ary fito ambin’ny folo sy arivo ny taranak’i Harima.+ 43  Ary toy izao ny Levita: Efatra amby fitopolo ny taranak’i Jesoa, izany hoe ny taranak’i Kadmiela,+ avy amin’ny taranak’i Hodeva.+ 44  Valo amby efapolo amby zato ny mpihira+ taranak’i Asafa.+ 45  Ary valo amby telopolo amby zato ny mpiandry vavahady,+ izany hoe ny taranak’i Saloma,+ sy ny taranak’i Atera, sy ny taranak’i Talmona,+ sy ny taranak’i Akoba,+ sy ny taranak’i Hatita, ary ny taranak’i Sobay.+ 46  Ireto avy ny Netinima:+ Ny taranak’i Ziha, ny taranak’i Hasofa, ny taranak’i Tabaota,+ 47  ny taranak’i Kerosa, ny taranak’i Sia, ny taranak’i Padona,+ 48  ny taranak’i Lebana, ny taranak’i Hagabaha,+ ny taranak’i Salmay, 49  ny taranak’i Hanana,+ ny taranak’i Gidela, ny taranak’i Gahara, 50  ny taranak’i Reaia,+ ny taranak’i Rezina,+ ny taranak’i Nekoda, 51  ny taranak’i Gazama, ny taranak’i Oza, ny taranak’i Pasea, 52  ny taranak’i Besay,+ ny taranaky ny Meonita, ny taranak’i Nefosima,+ 53  ny taranak’i Bakboka, ny taranak’i Hakafa, ny taranak’i Harora,+ 54  ny taranak’i Bazlita, ny taranak’i Mehida, ny taranak’i Harsa,+ 55  ny taranak’i Barkosa, ny taranak’i Sisera, ny taranak’i Tema,+ 56  ny taranak’i Nezia, ary ny taranak’i Hatifa.+ 57  Ireto avy ny taranaky ny mpanompon’i Solomona:+ Ny taranak’i Sotahy, ny taranak’i Sofereta, ny taranak’i Perida,+ 58  ny taranak’i Jala, ny taranak’i Darkona, ny taranak’i Gidela,+ 59  ny taranak’i Sefatia, ny taranak’i Hatila, ny taranak’i Pokereta-hazebaima, ary ny taranak’i Amona.+ 60  Roa amby sivifolo sy telonjato ny fitambaran’ny Netinima+ sy ny taranaky ny mpanompon’i Solomona. 61  Ary ireto avy no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adona ary Imera,+ nefa tsy afaka nilaza hoe avy amin’ny Israely ny fianakaviambe avy amin’ireo rainy sy ny fiaviany: 62  Ny taranak’i Delaia, sy ny taranak’i Tobia, ary ny taranak’i Nekoda,+ roa amby efapolo sy eninjato. 63  Ary ireto ny avy amin’ny mpisorona:+ Ny taranak’i Habaia, sy ny taranak’i Hakoza,+ ary ny taranak’i Barzilay,+ ilay naka vady tamin’ny zanakavavin’i Barzilay+ Gileadita ka nanjary nantsoina tamin’ny anarany. 64  Ireo no nitady ny lisitra tokony hisy ny anarany mba hanamarinana amin’ny besinimaro ny razana niaviany. Tsy hita anefa izany,+ ka tsy nekena ho isan’ny mpisorona izy ireo satria noheverina ho maloto.+ 65  Koa nilaza tamin’izy ireo ny Governora*+ fa tsy tokony hihinana+ ny zavatra masina indrindra izy ireo, raha tsy rehefa misy mpisorona mitondra Orima+ sy Tomima.+ 66  Enimpolo sy telonjato sy roa arivo sy efatra alina ny fitambaran’ny fiangonana manontolo,+ 67  ankoatra ny mpanompolahy+ sy mpanompovavy fito amby telopolo sy telonjato sy fito arivo.+ Nanana mpihira lahy+ sy vavy+ dimy amby efapolo sy roanjato koa izy ireo. 68  Enina amby telopolo sy fitonjato ny soavaliny, ary dimy amby efapolo sy roanjato ny ramole.+ 69  Dimy amby telopolo sy efajato ny rameva, ary roapolo sy fitonjato sy enina arivo ny ampondra.+ 70  Nisy tamin’ny lohan’ny+ fianakaviambe*+ nanao fanomezana ho an’ny asa.+ Ny Governora+ koa dia nanome an’ireto mba hatao ao amin’ny fitehirizan-karena: Volamena arivo drakma sy vilia baolina dimampolo ary akanjo lava telopolo sy dimanjato fanaovan’ny mpisorona.+ 71  Nisy tamin’ireo lohan’ny fianakaviambe koa nanome volamena roa alina drakma sy volafotsy roanjato sy roa arivo mina,*+ hatao ao amin’ny fitehirizan-karena mba hanaovana ilay asa. 72  Ny sisa tamin’ny vahoaka kosa nanome volamena roa alina drakma sy volafotsy roa arivo mina, ary akanjo lava fito amby enimpolo fanaovan’ny mpisorona. 73  Ary nonina tany an-tanànany avy ny mpisorona+ sy ny Levita, sy ny mpiandry vavahady, sy ny mpihira,+ sy ny olona sasany, sy ny Netinima+ ary ny Israely rehetra.+ Efa tany amin’ny tanànany avy ny zanak’Israely,+ rehefa tonga ny volana fahafito.+

Fanamarihana

Na: “Tirsata.”
avy amin’ny ray.
1 mina = 570 g.