Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Nehemia 11:1-36

11  Nonina tao Jerosalema+ ny andrianan’ny+ vahoaka. Nanao antsapaka+ kosa ny vahoaka mba hakana ny ampahafolon’izy ireo honina ao Jerosalema tanàna masina,+ ary ny sivy ampahafolony honina any amin’ireo tanàna hafa.  Koa noderain’ny+ vahoaka ny lehilahy rehetra nanolo-tena+ honina tao Jerosalema.  Samy nonina tao amin’ny tanàna lovany+ tany amin’ireo tanànan’i Joda ny Israely+ sy ny mpisorona+ sy ny Levita+ sy ny Netinima+ ary ireo zanaky ny mpanompon’i Solomona,+ fa ireto kosa ny filohan’ny faritany+ nonina tao Jerosalema:+  Nisy avy tamin’ny taranak’i Joda sy ny taranak’i Benjamina ireo nonina tao.+ Ny avy tamin’ny taranak’i Joda dia i Ataia zanak’i Ozia, zanak’i Zakaria, zanak’i Amaria, zanak’i Sefatia, zanak’i Mahalalila, avy tamin’ny taranak’i Pereza;+  sy Mahaseia zanak’i Baroka, zanak’i Kola-hoze, zanak’i Hazaia, zanak’i Adaia, zanak’i Joariba, zanak’i Zakaria, avy tamin’ny fianakavian’ny Selita.  Valo amby enimpolo sy efajato ny taranak’i Pereza nonina tany Jerosalema, ary lehilahy mahay izy ireo.  Ary ny avy tamin’ny taranak’i Benjamina+ dia i Salo zanak’i Mesolama,+ zanak’i Joeda, zanak’i Pedaia, zanak’i Kolaia, zanak’i Mahaseia, zanak’i Itiela, zanak’i Jesaia;  nanarakaraka azy ny ankohonan’i Gabay sy Salay, valo amby roapolo sy sivinjato;  sy Joela zanak’i Zikry izay niandraikitra an’ireo, ary Joda zanak’i Hasenoa mpiandraikitra lefitry ny tanàna. 10  Ny avy tamin’ny mpisorona dia i Jedaia zanak’i Joariba,+ Jakina,+ 11  Seraia zanak’i Hilkia, zanak’i Mesolama,+ zanak’i Zadoka,+ zanak’i Meraiota, zanak’i Ahitoba+ mpitarika tao an-tranon’Andriamanitra; 12  sy ny rahalahin’izy ireo roa amby roapolo sy valonjato izay mpanao ny asa tao amin’ilay trano;+ sy Adaia zanak’i Jerohama,+ zanak’i Pelalia, zanak’i Amzy, zanak’i Zakaria, zanak’i Pasora,+ zanak’i Malkia,+ 13  sy ireo rahalahiny roa amby efapolo sy roanjato izay lohan’ny fianakaviambe;+ ary Amasay zanak’i Azarela, zanak’i Ahazay, zanak’i Mesilemota, zanak’i Imera, 14  mbamin’ny rahalahiny valo amby roapolo amby zato izay lehilahy matanjaka sy be herim-po.+ I Zabdiela zanak’olo-manan-kaja no niandraikitra+ azy rehetra ireo. 15  Ny avy tamin’ny Levita+ dia i Semaia zanak’i Hasoba, zanak’i Azrikama, zanak’i Hasabia,+ zanak’i Bony; 16  sy Sabetahy+ sy Jozabada+ izay samy filohan’ireo Levita sady nisahana ny andraikitra tany ivelan’ny tranon’Andriamanitra; 17  sy Matania+ mpitarika hira fiderana sy nanao ny fiderana+ tamin’ny fotoanan’ny vavaka,+ izay zanak’i Mika, zanak’i Zabdy, zanak’i Asafa;+ sy Bakbokia mpiandraikitra lefitra teo amin’ny rahalahiny, ary Abda zanak’i Samoa, zanak’i Galala,+ zanak’i Jedotona.+ 18  Efatra amby valopolo sy roanjato ny Levita rehetra tao amin’ilay tanàna masina.+ 19  Ny mpiandry vavahady+ dia i Akoba sy Talmona+ mbamin’ny rahalahiny, izay niambina ny vavahady.+ Roa amby fitopolo amby zato izy ireo. 20  Ary ny sisa tamin’ny Israely sy ny mpisorona ary ny Levita dia samy tao amin’ny lovany, tany amin’ny tanàna hafa rehetra tao Joda.+ 21  Nonina tany Ofela+ kosa ny Netinima,+ ary i Ziha sy Gispa no niandraikitra azy ireo. 22  Ary ny mpiandraikitra+ an’ireo Levita tao Jerosalema, eny, ny mpiandraikitra ny asa tao an-tranon’Andriamanitra dia i Ozy zanak’i Bany, zanak’i Hasabia, zanak’i Matania,+ zanak’i Mika,+ avy tamin’ny taranak’i Asafa+ izay mpihira+ avokoa. 23  Fa efa namoaka didy momba azy ireo ny mpanjaka,+ sady efa nisy fandaharana raikitra hanomezana an’ireo mpihira ny zavatra ilainy isan’andro.+ 24  Ary i Petahia, zanak’i Mesezabela, taranak’i Zera, zanak’i Joda, dia nanampy ny mpanjaka nikarakara ny raharaha rehetra momba ny vahoaka. 25  Ireto tanàna kely+ ireto sy ny sahany no nonenan’ny sasany tamin’ny taranak’i Joda: I Kiriata-arba+ sy ny tanàna niankina taminy, Dibona sy ny tanàna niankina taminy, Jekabzela+ sy ny tanàna keliny, 26  Jesoa, Molada,+ Beti-paleta,+ 27  Hazara-soala,+ Beri-sheba+ sy ny tanàna niankina taminy, 28  Ziklaga,+ Mekona sy ny tanàna niankina taminy, 29  En-rimona,+ Zora,+ Jarmota,+ 30  Zanoa+ sy Adolama+ mbamin’ny tanàna keliny, Lakisy+ sy ny sahany, ary Azeka+ sy ny tanàna niankina taminy. Nitoby hatrany Beri-sheba ka hatrany amin’ny lohasahan’i Hinoma+ izy ireo. 31  Ny taranak’i Benjamina dia avy any Geba,+ Mikmasy,+ Aia,+ Betela+ sy ny tanàna niankina taminy, 32  Anatota,+ Noba,+ Anania, 33  Hazora, Rama,+ Gitaima,+ 34  Hadida, Zeboima, Nebala, 35  Loda,+ Ono,+ ary ilay lohasahan’ny mpanao asa tanana. 36  Ary nifindra tany amin’ny tanin’ny Benjamina ny Levita sasany avy tany Joda.

Fanamarihana