Nehemia 10:1-39

10  Koa ireto avy no nanisy tombo-kase+ an’izany: I Nehemia+ Governora+ zanak’i Hakalia,+ Zedekia,  Seraia,+ Azaria, Jeremia,  Pasora, Amaria, Malkia,  Hatosy, Sebania, Maloka,  Harima,+ Meremota, Obadia,  Daniela,+ Ginetona, Baroka,  Mesolama, Abia, Miamina,  Mahazia, Bilgay, ary Semaia. Ireo no mpisorona.  Tamin’ny Levita kosa dia i Jesoa+ zanak’i Azania sy Binoy taranak’i Henadada+ ary Kadmiela, 10  mbamin’ny rahalahin’izy ireo, dia i Sebania,+ Hodia, Kelita, Pelaia, Hanana, 11  Mika, Rehoba, Hasabia, 12  Zakora, Serebia,+ Sebania, 13  Hodia, Bany, ary Benino. 14  Ary tamin’ny lohandohany teo amin’ny vahoaka dia i Parosy, Pahata-moaba,+ Elama, Zato, Bany, 15  Bony, Azgada, Bebay, 16  Adonia, Bigvay, Adina, 17  Atera, Hezekia, Azora, 18  Hodia, Hasoma, Bezay, 19  Harifa, Anatota, Nebay, 20  Magpiasy, Mesolama, Hezira, 21  Mesezabela, Zadoka, Jadoa, 22  Pelatia, Hanana, Anaia, 23  Hosea, Hanania, Hasoba, 24  Halohesy, Pila, Sobeka, 25  Rehoma, Hasabna, Mahaseia, 26  Ahia, Hanana, Anana, 27  Maloka, Harima, ary Bana. 28  Ary ny sisa tamin’ny vahoaka, izany hoe ny mpisorona,+ ny Levita,+ ny mpiandry vavahady,+ ny mpihira,+ ny Netinima,+ sy izay nisaraka tamin’ny mponina manodidina*+ ho fankatoavana ny lalàn’Andriamanitra,+ ary koa ny vadin’izy ireo sy ny zanany lahy sy vavy, eny, izay rehetra efa afaka mahazo ny hevitr’ilay fianianana,+ 29  dia nanohana an’ireo rahalahiny,+ izany hoe ireo olona ambony.+ Niozona+ izy ireo fa hanaraka ny lalàn’Andriamanitra nampitainy tamin’ny alalan’i Mosesy mpanompony,+ ary hitandrina+ sy hankatò ny didy rehetra sy ny didim-pitsarana ary ny fitsipik’i Jehovah+ Tomponay.+ 30  Nilaza koa izy ireo fa ny zanakay vavy tsy homenay ho vadin’ny mponina manodidina, ary ny zanany vavy tsy halainay ho an’ny zanakay lahy.+ 31  Izay entam-barotra sy sakafo* isan-karazany amidin’ny mponina manodidina+ amin’ny andro sabata, dia tsy hovidinay na amin’ny andro sabata+ na amin’ny andro masina.+ Havelanay hiala sasatra ny tany amin’ny taona fahafito,+ ary hafoinay ny trosa rehetra.+ 32  Nanapa-kevitra koa izahay fa isan-taona dia samy hanome ampahatelon’ny sekely ho an’ny fanompoana ao an-tranon’Andriamanitray,+ 33  ho an’ny mofo mifanaingina+ sy ny fanatitra varimbazaha atolotra tsy tapaka+ sy ny fanatitra dorana atolotra tsy tapaka, izay samy atolotra koa isaky ny sabata+ sy ny tsinam-bolana,+ ary koa ho an’ireo fety,+ sy ny zava-masina,+ sy ny fanatitra noho ny ota+ handrakofana ny fahotan’ny Israely, ary ny asa rehetra ao an-tranon’Andriamanitray.+ 34  Nataonay antsapaka+ koa ny fitondrana kitay+ ao an-tranon’Andriamanitray, dia ny kitay hampiasaina eo amin’ny alitaran’i Jehovah Andriamanitray,+ araka izay voasoratra ao amin’ny lalàna.+ Ny mpisorona sy ny Levita ary ny vahoaka no hanao izany, isaky ny fianakaviambe, ary amin’ny fotoana voatondro isan-taona. 35  Nanapa-kevitra koa izahay fa hoentinay any an-tranon’i Jehovah isan-taona, ny voaloham-bokatry ny taninay+ sy ny voaloham-bokatry ny karazan-kazo rehetra.+ 36  Hoentinay eo amin’ny mpisorona manompo ao an-tranon’Andriamanitray+ ny zanakay lahimatoa+ sy ny voalohan-teraky ny biby fiompinay,+ araka izay voasoratra ao amin’ny lalàna.+ Hoentinay any koa ny voalohan-teraky ny omby aman’ondrinay.+ 37  Ary hoentinay any amin’ny mpisorona ao amin’ny efitra fisakafoana+ ao an-tranon’Andriamanitray ny santatry ny varimbazahanay tsy nototoina malemy,+ sy ny fanomezanay+ sy ny vokatry ny karazan-kazo rehetra,+ sy ny divay vaovao+ ary ny menaka.+ Ary hatolotray ho an’ny Levita ny ampahafolon’ny vokatry ny taninay,+ satria ny Levita no mandray ny ampahafolony, any amin’ny tanàna rehetra anaovanay fambolena. 38  Tokony hisy mpisorona taranak’i Arona hiaraka amin’ny Levita rehefa mandray ny ampahafolony izy. Ary ny ampahafolon’izany kosa dia tokony haterin’ny Levita ao an-tranon’Andriamanitray,+ ao amin’ny efitra fisakafoana+ any amin’ny trano fitehirizana an’ireny. 39  Fa any amin’ireo efitra fisakafoana no tokony hanateran’ny+ zanak’Israely sy ny taranak’i Levy ny varimbazaha, sy divay vaovao,+ ary menaka, izay ataony fanomezana. Any koa no misy ny fitaovana ho an’ny toerana masina, sy ny mpisorona manao fanompoana,+ sy ny mpiandry vavahady+ ary ny mpihira.+ Ary tsy hanao tsirambina ny tranon’Andriamanitray izahay.+

Fanamarihana

A.b.t.: “olon’ny tany.”
Mety ho varimbazaha na vary orza.