Nehemia 1:1-11

1  Ny tenin’i Nehemia+ zanak’i Hakalia: Tao an-dapan’i Sosana+ aho tamin’ny volana Kisleo,+ tamin’ny taona faharoapolo.+  Dia tonga i Hanany,+ iray tamin’ireo rahalahiko, mbamin’ny lehilahy hafa avy tany Joda. Ary nanontaniako+ azy ireo ny momba ny Jiosy,+ dia ireo sisa niangana+ izay nafahana avy tamin’ny fahababoana.+ Nanontany momba an’i Jerosalema koa aho.  Koa hoy izy ireo tamiko: “Tena voa mafy+ sy latsain’ny+ olona ireo sisa niangana avy tamin’ny fahababoana, izay any amin’ny faritany.+ Mbola rava ny mandan’i+ Jerosalema, ary kilan’ny afo ny vavahadiny.”+  Nipetraka sy nitomany aho raha vao nandre izany teny izany, sady nalahelo nandritra ny andro maro. Ary nifady hanina+ sy nivavaka teo anatrehan’Andriamanitry ny lanitra+ aho.  Dia hoy aho: “Ry Jehovah Andriamanitry ny lanitra ô! Andriamanitra lehibe sy mendrika hatahorana ianao.+ Manaja ny fifanekena+ nifanaovanao tamin’ireo tia anao+ sy ireo mitandrina ny didinao+ ianao, sady maneho hatsaram-panahy feno fitiavana amin’izy ireo.  Aoka re hihaino tsara+ ny sofinao ary hijery ny masonao e, ka henoy ny vavaka ataon’ny mpanomponao+ eto anatrehanao anio. Mivavaka andro aman’alina aho+ momba ny zanak’Israely mpanomponao, sady mibaboka+ noho ny fahotan’ny+ zanak’Israely, izay nataonay taminao. Samy efa nanota izahay, dia izaho sy ny ankohonan-draiko.+  Tena nanao ratsy taminao tokoa izahay,+ sady tsy nanaraka ny didy+ sy ny fitsipika+ ary ny didim-pitsarana+ izay nandidianao an’i Mosesy mpanomponao.+  “Mba tsarovy+ re, ny teny nandidianao an’i Mosesy mpanomponao hoe: ‘Raha mivadika amiko ianareo, dia haparitako any amin’ny firenen-kafa.+  Fa rehefa miverina amiko+ kosa ianareo ka mitandrina sy manatanteraka+ ny didiko,+ dia hangoniko+ ianareo ka hoentiko+ any amin’ilay toerana nofidiko hampitoerana ny anarako,+ na dia any amin’ny faravodilanitra aza no niparitahanareo.’ 10  Mpanomponao+ sy olonao izy ireo,+ ary navotanao tamin’ny herinao lehibe+ sy ny tananao mahery.+ 11  Ry Jehovah ô! Aoka re ny sofinao mba hihaino tsara ny vavaka+ ataon’ity mpanomponao, sy ataon’ireo mpanomponao, izay finaritra amin’ny fahatahorana ny anaranao e!+ Ary mba ataovy mahomby re izay ataon’ny mpanomponao anio e,+ ka ataovy miantra ahy io lehilahy io.”+ Mpandroso zava-pisotron’ny+ mpanjaka aho tamin’izay.

Fanamarihana