Nahoma 2:1-13

2  Miakatra ho eo anoloanao ilay mampiely ny vahoaka.+ Arovy ny toerana voaro mafy, ary ambeno ny lalana! Misikìna,* ary angony ny herinao rehetra.+  Fa haverin’i Jehovah amin’ny laoniny tokoa ilay reharehan’i Jakoba,+ toy ilay reharehan’ny Israely, satria ny mpandroba efa nandroba azy,+ ary nopotehiny ny sampany efa nitsiry.+  Nolokoana mena ny ampingan’ny olo-maheriny, ary miakanjo mena midorehitra+ ny lehilahy matanjaka. Manjelanjelatra toy ny afo ny vy amin’ny kalesin’ady, amin’ny andro iomanany hiady. Ary ahetsiketsiny ny lefona hazo.+  Miriotra mafy eny an-dalana ny kalesin’ady,+ ka mifanaretsaka eny amin’ny tany malalaka. Toy ny fanilo no fahitana azy, ary mitsoriaka toy ny tselatra.+  Hotsaroan’ny mpanjakany ireo manamboninahiny,+ nefa ho tafintohina eny am-pandehanana ireny.+ Hihazakazaka ho eny amin’ny manda ireny, fa tsy maintsy hohamafisina ny fefy hisakanana ny fahavalo.  Hisokatra ny vavahady eo amoron’ny renirano, ka hirodana ny lapa.  Tsy hiova izany didy izany. Nampitanjahina izy, ka hoentina ho babo.+ Ary hitoreo hanao feom-boromailala+ ny mpanompovaviny, sady hikapo-tratra.+  Toy ny dobo+ i Ninive hatramin’izay nisiany.+ Mandositra anefa ny olona. Misy miantsoantso hoe: “Mijanòna, rey olona e! Mijanòna re e!”, nefa tsy misy miherika.+  Mandrobà volafotsy, ary mandrobà volamena,+ satria tsy hita lany ny harena voatahiry. Ao ny karazan-java-tsarobidy+ rehetra sady tena be dia be. 10  Lasa fongana sy foana ary aolo ny tanàna!+ Mihorohoro ny fo,+ mangozohozo ny lohalika,+ ary manaintaina mafy ny andilana rehetra.+ Ary mitebiteby ny olona rehetra, ka hita eny amin’ny endriny izany.+ 11  Aiza ilay toeran’ny liona sy ilay lavaky ny liona tanora, dia ilay nandehandehanan’ny liona sy nidirany,+ ary ilay toerana nisy ny zana-diona, ka tsy nisy nampangovitra azy?+ 12  Namiravira remby ampy ho an’ny zanany ilay liona, ary nanakenda haza ho an’ireo liom-baviny. Nofenoiny haza tao an-davany, ary nofenoiny biby voaviravira ny toeram-piafenany.+ 13  “Hamely anao aho”, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika.+ “Hodorako ao anaty setroka ny kalesin’adiny.+ Ho fatin-tsabatra ny liona tanora ao aminao,+ ary haripako tsy ho amin’ny tany ny rembinao. Ary tsy ho re intsony ny feon’ny irakao.”+

Fanamarihana

A.b.t.: “Hatanjaho ny andilana.”