Mika 5:1-15

5  “Mandidididy ny vatanao+ ianao ankehitriny, ry zanakavavy tafihina. Atao fahirano isika.+ Ary hokapohina amin’ny tsorakazo ny takolaky ny mpitsaran’ny Israely.+  “Ary ianao, ry Betlehema Efrata,+ izay kely loatra ka tsy tokony ho anisan’ny arivon’i Joda+ akory, avy ao aminao+ no hivoahan’izay hotendreko ho mpitondra eo amin’ny Israely.+ Efa hatramin’ny taloha ela be no niandohany, eny, efa hatramin’ny andro fahiny.+  “Koa hatolotr’Andriamanitra eo an-tanan’ny fahavalo izy ireo,+ mandra-piterak’ilay vehivavy efa hiteraka.+ Ary hiverina any amin’ny zanak’Israely ny sisa amin’ireo rahalahiny.  “Hitsangana izy ka hiandry ny ondriny amin’ny herin’i Jehovah,+ sy amin’ny fahambonian’ny anaran’i Jehovah Andriamaniny.+ Dia hitoetra tsy manana ahiahy izy ireo,+ satria ho tonga hatrany amin’ny faran’ny tany ny fahefany,+  sady hitondra fiadanana izy.+ Rehefa tonga eto amin’ny tanintsika ny Asyrianina, ka manitsaka ny tilikambo fonenana eto amintsika,+ dia hasiantsika mpiandry fito hanohitra azy, eny, andriana valo izay avy eo amin’ny olona.  Hasian’izy ireo amin’ny sabatra ny tanin’i Asyria+ sy ireo fidirana mankao amin’ny tanin’i Nimroda.+ Dia hanafaka antsika amin’ny Asyrianina izy,+ rehefa tonga eto amin’ny tanintsika ireny ka manitsaka ny faritanintsika.  “Eo anivon’ny firenena maro, dia ho toy ny ando avy amin’i Jehovah+ sy ho toy ny oram-be mirotsaka eny amin’ny zavamaniry,+ ny sisa amin’i Jakoba.+ Tsy manantena olona na miandry ny zanak’olombelona ireny.+  Ary ho eo anivon’ireo firenena sy ny vahoaka maro ny sisa amin’i Jakoba, ka ho toy ny liona eo anivon’ny bibidia any an’ala sy ho toy ny liona tanora eo anivon’ny andian’ondry. Rehefa mandalo mantsy ny liona, dia sady manitsakitsaka no mamiravira,+ ary tsy misy mahavonjy an’izay azony.  Ho avo noho ny fahavalonao ny tananao,+ ka ho ringana ny fahavalonao rehetra.”+ 10  “Ary amin’izany andro izany”, hoy i Jehovah, “dia haringako tsy ho eo aminao ny soavalinao ary hopotehiko ny kalesinao.+ 11  Dia horavako ireo tanàna ao amin’ny taninao, ary harodako avokoa ny toerana voaro mafy eo aminao.+ 12  Hofoanako tsy hisy eo aminao ny mpilalao ody, ary tsy hisy mpampiasa herin’ny maizina intsony eo aminao.+ 13  Hofoanako tsy ho eo aminao ny sary sokitra ivavahanao sy ny tsangambatonao masina, ka tsy hiankohoka intsony eo anoloan’ny asan’ny tananao ianao.+ 14  Hongotako tsy ho eo aminao ny tsato-kazonao masina,+ ary horavako tanteraka ireo tanànanao. 15  Ary amin-katezerana sy amim-pahavinirana no hamaliako an’ireo firenena tsy mankatò.”+

Fanamarihana