Matio 6:1-34

6  “Mitandrema sao ny mba ho hitan’ny olona fotsiny no antony anaovanareo ny marina+ eo anatrehany. Raha izany mantsy, dia tsy hahazo valisoa avy amin’ny Rainareo izay any an-danitra ianareo.  Koa rehefa manome zavatra ianao ho fiantrana ny mahantra,+ dia aza mitsoka trompetra+ eo alohanao, toy ny ataon’ny mpihatsaravelatsihy ao amin’ny synagoga sy eny an-dalana mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany rehetra.  Fa ianao kosa raha manome zavatra ho fiantrana ny mahantra, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao havia izay ataon’ny tananao havanana,  mba hatao ao amin’ny miafina ny fiantranao. Ary hamaly soa anao ny Rainao izay mijery ao amin’ny miafina.+  “Rehefa mivavaka koa ianareo, dia aza manao toy ny mpihatsaravelatsihy, izay tia ny mivavaka mitsangana+ ao amin’ny synagoga sy eny an-joron-dalambe mba ho hitan’ny olona.+ Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany rehetra.  Fa ianao kosa rehefa mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao,+ ary rehefa voakatonao ny varavarana, dia mivavaha amin’ny Rainao izay ao amin’ny miafina.+ Ary hamaly soa anao ny Rainao izay mijery ao amin’ny miafina.  Rehefa mivavaka anefa ianareo, dia aza mamerimberina zavatra mitovy foana,+ toy ny ataon’ny olona eo amin’izao tontolo izao. Heveriny mantsy fa ny fampiasany teny maro no hihainoana azy.  Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatr’Andriamanitra Rainareo izay ilainareo,+ raha mbola tsy mangataka aminy akory aza ianareo.  “Koa mivavaha toy izao ianareo:+ “‘Rainay izay any an-danitra, hohamasinina+ anie ny anaranao!+ 10  Ho tonga anie ny fanjakanao!+ Hatao etỳ an-tany+ anie ny sitraponao,+ tahaka ny any an-danitra! 11  Omeo anay anio izay hanina* sahaza anay anio,+ 12  ary mamelà ny helokay,* tahaka ny namelanay izay meloka* taminay.+ 13  Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy,+ fa manafaha anay amin’ilay ratsy.’+ 14  “Raha mamela ny heloky ny olona ianareo, dia hamela ny helokareo koa ny Rainareo any an-danitra.+ 15  Fa raha tsy mamela ny heloky ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny helokareo koa ny Rainareo.+ 16  “Rehefa mifady hanina+ ianareo, dia aza malahelo tarehy intsony toy ny mpihatsaravelatsihy, fa tsy karakarainy ny tarehiny mba hahitan’ny olona fa mifady hanina izy.+ Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany rehetra. 17  Fa ianao kosa rehefa mifady hanina, dia hosory menaka ny lohanao ary sasao ny tarehinao,+ 18  mba ho ny Rainao izay ao amin’ny miafina,+ fa tsy ny olona, no hahita fa mifady hanina ianao. Ary hamaly soa anao ny Rainao izay mijery ao amin’ny miafina. 19  “Aza manangona harena+ ho anareo intsony etỳ an-tany, izay misy bibikely* sy harafesina manimba, ary misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. 20  Manangòna kosa harena ho anareo any an-danitra,+ izay tsy misy bibikely na harafesina manimba,+ sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. 21  Fa any amin’izay misy ny harenanao, dia ho any koa ny fonao. 22  “Ny maso+ no jiron’ny vatana. Koa raha tsotra* ny masonao, dia hazava tsara ny tenanao manontolo, 23  fa raha mifantoka amin’ny zava-dratsy kosa ny masonao,*+ dia ho maizina ny tenanao manontolo. Ary raha haizina ny hazavana ao aminao, dia ho haizim-pito tokoa izany!+ 24  “Tsy misy mahay manompo tompo roa, fa ny iray ho halany ary ny iray ho tiany,+ na ny iray hifikirany ary ny iray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny Harena+ ianareo. 25  “Noho izany no ilazako aminareo hoe: Aza manahy intsony+ ny amin’ny ainareo,* dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin’ny vatanareo, dia izay hotafinareo.+ Tsy mihoatra noho ny sakafo ve ny aina, ary ny vatana noho ny fitafiana?+ 26  Jereo tsara ny voro-manidina:+ Tsy mba mamafy na mijinja na manangona ho ao an-trano fitehirizam-bokatra ireny, nefa ny Rainareo izay any an-danitra manome sakafo azy. Tsy sarobidy noho ireny ve ianareo?+ 27  Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany, na kely* monja aza, rehefa manahy?+ 28  Nahoana koa ianareo no manahy ny amin’ny fitafiana? Diniho tsara ny fanirin’ny lisy+ any an-tsaha. Tsy misasatra na manao kofehy ireny, 29  nefa lazaiko aminareo fa na i Solomona+ tamin’ny voninahiny rehetra aza tsy nitafy toy ny iray amin’ireny. 30  Raha ny zavamaniry any an-tsaha, izay any ihany anio ary hatsipy ao anaty afo* rahampitso, no ampitafian’Andriamanitra toy izany, tsy mainka ve ianareo, ry kely finoana?+ 31  Koa aza manahy mihitsy+ ianareo hoe: ‘Inona no hohaninay?’, na ‘Inona no hosotroinay?’, na ‘Inona no hotafinay?’ 32  Izany rehetra izany mantsy no katsahin’ny olona eo amin’izao tontolo izao fatratra. Fa fantatry ny Rainareo any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany.+ 33  “Katsaho foana àry aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany,+ dia homena anareo koa izany rehetra izany.+ 34  Koa aza manahy mihitsy ny amin’ny ampitso,+ fa ny ampitso hanana ny fanahiany. Ampy ho an’ny andro tsirairay ny ratsy mitranga eo aminy.

Fanamarihana

A.b.t.: “mofo.”
A.b.t.: “trosanay.”
A.b.t.: “nitrosa.”
A.b.t.: “koroka.”
Na: “madio; mifantoka amin-javatra iray.”
A.b.t.: “ratsy ny masonao.”
Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.
A.b.t.: “iray hakiho.”
A.b.t.: “lafaoro.”