Matio 16:1-28

16  Ary nanatona azy ny Fariseo+ sy ny Sadoseo, ka nangataka azy hampiseho aminy famantarana avy any an-danitra, mba hamandrihana azy.+  Koa hoy ny navaliny azy ireo: “[[Rehefa hariva ny andro, dia mahazatra anareo ny miteny hoe: ‘Ho tsara ny andro, fa mena ny lanitra.’  Ary rehefa maraina, dia hoy ianareo: ‘Hangatsiaka sy hanorana anio, fa mena ny lanitra saingy manjombona.’ Hainareo fantarina avy amin’ny endriky ny lanitra ny toetrandro, nefa tsy hainareo fantarina ny dikan’ny famantarana ny fotoana voatondro.]]+  Mitady famantarana foana ny taranaka ratsy fanahy sy mpanitsakitsa-bady, nefa tsy misy famantarana homena azy,+ afa-tsy ny famantarana ny amin’i Jona.”+ Ary nandao azy ireo izy ka lasa nandeha.+  Nankeny ampitan’ny rano ny mpianatra ary nanadino nitondra mofo.+  Ary hoy i Jesosy taminy: “Aoka ho mailo hatrany ianareo, ary mitandrema amin’ny lalivain’ny Fariseo sy ny Sadoseo.”+  Koa niady hevitra ireo hoe: “Tsy nitondra mofo isika.”  Fantatr’i Jesosy izany, ka hoy izy: “Ry kely finoana, nahoana ianareo no miady hevitra toy izany satria tsy manana mofo?+  Mbola tsy azonareo ihany ve, sa tsy tadidinareo ny mofo dimy ho an’ny olona dimy arivo, nefa firy harona no voangonareo?+ 10  Na ny mofo fito ho an’ny olona efatra arivo, nefa firy sobika no voangonareo?+ 11  Koa nahoana no tsy takatrareo fa tsy mofo no noresahiko taminareo? Fa mitandrema amin’ny lalivain’ny Fariseo sy ny Sadoseo.”+ 12  Ary azon’izy ireo izay nolazainy, dia ny hitandremana amin’ny fampianaran’ny+ Fariseo sy ny Sadoseo, fa tsy amin’ny lalivain’ny mofo. 13  Ary nanontany ny mpianany i Jesosy nony tonga tao amin’ny faritr’i Kaisaria-Filipo, nanao hoe: “Lazain’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona?”+ 14  Dia hoy ireo: “Ny sasany milaza hoe Jaona Mpanao Batisa,+ ny hafa hoe Elia,+ ary misy koa manao hoe Jeremia na ny iray amin’ny mpaminany.” 15  Ary hoy izy taminy: “Fa ianareo kosa milaza hoe iza aho?”+ 16  Dia hoy ny navalin’i Simona Petera: “Ianao no Kristy,+ Zanak’ilay Andriamanitra velona.”+ 17  Ary hoy ny navalin’i Jesosy azy: “Sambatra ianao, ry Simona zanak’i Jona, satria tsy nofo aman-dra no nampiharihary izany taminao, fa ny Raiko any an-danitra.+ 18  Lazaiko aminao koa fa ianao no Petera,+ ary eo ambonin’ity vatolampy+ ity no hanorenako ny fiangonako, ka tsy haharesy azy+ ny vavahadin’ny Fasana.*+ 19  Homeko anao ny lakilen’ny fanjakan’ny lanitra. Koa na inona na inona hofatoranao eto an-tany, dia ho efa voafatotra any an-danitra, ary na inona na inona hovahanao eto an-tany, dia ho efa voavaha any an-danitra.”+ 20  Ary norarany mafy ny mpianatra tsy hilaza na amin’iza na amin’iza fa izy no Kristy.+ 21  Nanomboka teo i Jesosy Kristy no nampiseho tamin’ny mpianany fa tsy maintsy mankany Jerosalema izy, ary hampijalin’ny anti-panahy sy ny lehiben’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, ka hovonoina ho faty ary hatsangana amin’ny andro fahatelo.+ 22  Koa nentin’i Petera hihataka kely izy ary noteneniny mafy hoe: “Tokony mba ho tsara fanahy amin’ny tenanao ianao, Tompo ô! Tsy hanjo anao mihitsy izany.”+ 23  Nihodina anefa izy ka niteny tamin’i Petera hoe: “Mankanesa ato ivohoko, ry Satana!+ Vato mahatafintohina eo anoloako ianao, satria tsy ny hevitr’Andriamanitra+ no eritreretinao, fa ny an’ny olombelona.” 24  Ary hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Raha misy te hanaraka ahy, aoka izy handa ny tenany ka hitondra ny hazo fijaliany ary hanaraka ahy mandrakariva.+ 25  Fa izay te hamonjy ny ainy* dia hamoy azy, ary izay mamoy ny ainy noho ny amiko kosa dia hahazo azy.+ 26  Inona moa no soa ho azon’ny olona raha mahazo an’izao tontolo izao izy nefa very ny ainy?+ Sa inona no homen’ny olona ho takalon’ny+ ainy? 27  Fa ny Zanak’olona efa voatendry ho tonga amin’ny voninahitry ny Rainy miaraka amin’ny anjeliny, ka hamaly ny tsirairay araka ny fitondran-tenany avy.+ 28  Lazaiko aminareo marina tokoa fa misy amin’izay mijoro eto tsy handia fahafatesana mihitsy, mandra-pahitany ny Zanak’olona ho tonga ao amin’ny fanjakany.”+

Fanamarihana

Gr.: haides. Jereo F.F. 3D.
Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.