Marka 14:1-72

14  Roa andro sisa+ dia ho tonga ny Paska+ sy ny fetin’ny+ mofo tsy misy lalivay. Ary nitady fomba hisamborana azy amin-kafetsena sy hamonoana azy ho faty ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna.+  Niteny foana anefa ireo hoe: “Tsy amin’ny fety anefa sao hisavorovoro ny vahoaka.”+  Ary tany Betania izy, tao an-tranon’i Simona boka.+ Raha mbola nandry ilika nisakafo izy, dia tonga ny vehivavy iray nitondra tavoahangy vatosanga nisy menaka manitra lafo vidy be, izay narda tena izy. Novakin-dravehivavy ny vavan-tavoahangy, ary naidiny teo an-dohan’i Jesosy ilay menaka.+  Dia nisy tezitra ka nifampiresaka hoe: “Nahoana no lanilanina foana toy izao iny menaka manitra iny?+  Fa azo namidy denaria telonjato mahery iny ka nomena ny mahantra!” Koa tezitra be tamin-dravehivavy ireo.+  Hoy anefa i Jesosy: “Avelao izy. Nahoana ianareo no mitady hanorisory azy? Tsara ny nataony tamiko.+  Fa eo aminareo foana ny mahantra,+ ka isaky ny te hanao soa aminy ianareo, dia afaka manao izany. Fa izaho kosa tsy ho eo aminareo foana.+  Nanao izay azony natao ravehivavy, ka nasiany menaka manitra ny vatako mba hanomanana mialoha ny fandevenana ahy.+  Lazaiko aminareo marina tokoa fa na aiza na aiza itoriana ny vaovao tsara eran’izao tontolo izao,+ dia holazaina koa ny nataon-dravehivavy, ho fahatsiarovana azy.”+ 10  Ary i Jodasy Iskariota, izay iray tamin’izy roa ambin’ny folo lahy, dia lasa nankany amin’ny lehiben’ny mpisorona mba hamadika an’i Jesosy ka hanolotra azy tamin’ireo.+ 11  Ary faly ireo nony nandre izany ka nampanantena fa hanome azy farantsa volafotsy.+ Koa nanomboka nitady izay fotoana mety tsara hamadihana an’i Jesosy i Jodasy.+ 12  Ary tamin’ny andro voalohan’ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay,+ izay andro efa famonoana ny biby atao sorona amin’ny Paska, dia hoy ny mpianany+ taminy: “Aiza no tianao handehananay hikarakara ny Paska mba hihinananao azy?”+ 13  Koa naniraka roa lahy tamin’ny mpianany izy ka nilaza taminy hoe: “Mankanesa any an-tanàna, ary hisy lehilahy iray mitondra siny tany feno rano hifanena aminareo.+ Araho izy, 14  ka ao amin’izay idirany dia ilazao ny tompon-trano hoe: ‘Hoy ny Mpampianatra: “Aiza ny efitra fandraisam-bahiny azoko ihinanana ny Paska+ miaraka amin’ny mpianatro?”’+ 15  Ary izy hampiseho aminareo efitra malalaka any ambony rihana, izay efa misy fanaka sady efa vonona. Ao no ikarakarao ny Paska ho antsika.”+ 16  Koa lasa ireo mpianany roa lahy, dia niditra tao an-tanàna ka nahita araka izay nolazaina taminy. Ary nokarakarain’ireo ny Paska.+ 17  Tamin’ny takariva, dia tonga izy sy ny roa ambin’ny folo lahy.+ 18  Rehefa nandry ilika nisakafo izy ireo, dia hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa hamadika ahy+ ny iray aminareo, dia izay miara-mihinana+ amiko.” 19  Ary nanomboka nalahelo ireo ka samy nilaza taminy hoe: “Izaho ve izany?”+ 20  Ary hoy izy tamin’ireo: “Ny iray aminareo roa ambin’ny folo lahy no izy, dia izay miara-manatsoboka ny tanany amiko ao anatin’ny vilia iombonana.+ 21  Marina fa handeha ny Zanak’olona, araka ny voasoratra momba azy, nefa lozan’izay olona nampiasaina hamadihana ny Zanak’olona! Tsara kokoa ho an’izany olona izany raha tsy teraka akory.”+ 22  Raha mbola nihinana izy ireo, dia nandray mofo i Jesosy ka nivavaka. Ary notapahiny ilay mofo, dia nomeny azy ireo, ka hoy izy: “Raiso, ity no* vatako.”+ 23  Nandray kaopy koa izy, ka nisaotra an’Andriamanitra. Ary nomeny azy ireo ilay kaopy, ka nisotroan’izy rehetra.+ 24  Dia hoy izy tamin’ireo: “Ity no* rako,+ dia ‘ny ran’ny fifanekena’+ izay halatsaka+ ho an’ny maro.+ 25  Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy hisotro intsony amin’ny vokatry ny voaloboka aho, mandra-pahatongan’ny andro hisotroako divay vaovao ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.”+ 26  Tamin’ny farany, dia nivoaka nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva+ izy ireo, rehefa avy nanao hira fiderana.+ 27  Ary hoy i Jesosy: “Hahafoy ahy daholo ianareo, satria voasoratra hoe: ‘Hamely ny mpiandry aho,+ dia hiparitaka ny ondry.’+ 28  Rehefa hatsangana anefa aho, dia hialoha anareo any Galilia.”+ 29  Hoy anefa i Petera taminy: “Na hahafoy anao daholo aza ny rehetra, izaho kosa tsy mba hahafoy anao.”+ 30  Tamin’izay dia hoy i Jesosy taminy: “Lazaiko aminao marina tokoa fa ianao io mihitsy no handa ahy intelo anio, eny, anio alina, raha mbola tsy maneno indroa ny akoho.”+ 31  Fa mbola nanizingizina ihany i Petera hoe: “Raha tsy maintsy hiara-maty aminao aho, dia tsy handa anao mihitsy.” Ary niteny toy izany koa ny hafa rehetra.+ 32  Ary tonga tao amin’ny toerana iray antsoina hoe Getsemane izy ireo. Dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Mipetraha eto fa izaho andeha hivavaka.”+ 33  Ary nentiny niaraka taminy i Petera sy Jakoba ary Jaona.+ Dia nanomboka ory dia ory sy nitebiteby mafy izy,+ 34  ka niteny tamin’ireo hoe: “Vonton’alahelo aho,*+ toy ny efa ho faty. Mijanòna eto ka miareta tory.”+ 35  Ary nandroso kelikely izy, dia niankohoka tamin’ny tany ka nanomboka nivavaka mba tsy hiatrika an’izany ora izany, raha azo atao.+ 36  Ary hoy koa, izy: “Aba,* Ray ô,+ hainao ny zava-drehetra. Esory amiko ity kaopy* ity, nefa aoka tsy izay tiako no hatao, fa izay tianao.”+ 37  Ary nankeo amin’ny mpianany izy ka nahita azy ireo natory, dia hoy izy tamin’i Petera: “Matory ve ianao, ry Simona? Tsy nahavita niari-tory adiny iray akory ve ianao?+ 38  Miambena sy mivavaha foana+ mba tsy ho resin’ny fakam-panahy. Mazoto ihany ny saina, saingy ny nofo no malemy.”+ 39  Dia lasa indray izy nivavaka, ka izay nolazainy teo aloha ihany no naveriny.+ 40  Ary tonga indray izy, dia nahita azy ireo natory, fa navesatra ny masony, koa tsy hitan’ireo izay havaly azy.+ 41  Ary tonga fanintelony izy dia niteny tamin’ireo hoe: “Mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo amin’ny fotoana toy izao? Aoka izay! Efa tonga ny ora!+ Jereo fa hisy hamadika ny Zanak’olona ka hatolotra eo an-tanan’ny mpanota.+ 42  Mitsangàna, andao isika handeha,+ fa efa manatona ilay mpamadika ahy.”+ 43  Raha mbola niteny izy, dia iny fa tonga i Jodasy, izay anisan’ny roa ambin’ny folo lahy. Ary nisy vahoaka niaraka taminy nitondra sabatra sy kibay. Nirahin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny anti-panahy ireo vahoaka ireo.+ 44  Ary efa nanome famantarana azy ireo ilay mpamadika hoe: “Izay horohako no izy, ka sambory ary ento ka ambeno tsara.”+ 45  Nanitsy avy hatrany teo amin’i Jesosy izy, ka nanatona azy sady niteny hoe: “Raby ô!” Ary nanoroka+ azy izy. 46  Dia nisambotra an’i Jesosy ny vahoaka ka nitana azy.+ 47  Nisy iray tamin’ireo nijoro teo anefa nanatsoaka ny sabany, ary namely an’ilay mpanompon’ny mpisoronabe, ka nahafaka ny sofiny.+ 48  Koa hoy i Jesosy tamin’ireo: “Mivoaka mitondra sabatra sy kibay toy ny hisambotra mpangalatra ve ianareo?+ 49  Teo aminareo isan’andro aho, nampianatra tao amin’ny tempoly,+ nefa tsy nosamborinareo. Fa matoa izao mitranga, dia mba hahatanteraka+ ny Soratra Masina.”+ 50  Ary nandao+ azy ny mpianany rehetra ka nandositra.+ 51  Nisy tovolahy iray anefa nanaraka azy akaiky, ary akanjo vita tamin’ny lamba rongony tena tsara no teny an-kodiny. Ary notadiavin’ny olona hosamborina izy,+ 52  nefa navelany ny akanjony ka nandositra nitanjaka* izy. 53  Ary nentin’izy ireo nankany amin’ny mpisoronabe i Jesosy. Efa tafavory tany avokoa ny lehiben’ny mpisorona sy ny anti-panahy ary ny mpanora-dalàna rehetra.+ 54  Fa i Petera kosa nanaraka+ teny lavidavitra teny, hatrany an-tokotanin’ny mpisoronabe. Ary nipetraka niaraka tamin’ny mpiasa an-trano izy ka namindro teo amin’ny afo. 55  Ary nitady izay hiampangana an’i Jesosy ny lehiben’ny mpisorona sy ireo rehetra anisan’ny Fitsarana Avo Jiosy, mba hamonoana azy ho faty,+ nefa tsy nahita.+ 56  Maro no nitsangana ho vavolombelona mandainga hiampanga azy,+ nefa tsy nifanaraka ny fiampangan’izy ireo.+ 57  Nisy koa nitsangana ho vavolombelona mandainga hiampanga azy hoe: 58  “Efa renay izy nilaza hoe: ‘Harodako ity tempoly nataon-tanana ity ka hanorina hafa tsy nataon-tanana aho rehefa afaka telo andro.’”+ 59  Na tamin’izany aza anefa dia tsy nifanaraka ny fiampangan’ireo. 60  Tamin’ny farany, dia nitsangana teo afovoany ny mpisoronabe ka nanontany an’i Jesosy hoe: “Tsy mamaly akory ve ianao? Ahoana hoy ianao amin’izany iampangany anao izany?”+ 61  Tsy niteny anefa i Jesosy ary tsy namaly mihitsy.+ Ary nanontany azy indray ny mpisoronabe hoe: “Ianao ve no Kristy Zanak’Ilay Ankalazaina?”+ 62  Dia hoy i Jesosy: “Izaho no izy. Ary ho hitanareo ny Zanak’olona+ hipetraka eo ankavanan’Ilay+ Mahery ary ho hitanareo ho avy izy, eny amin’ny rahon’ny lanitra.”+ 63  Dia nandrovitra ny akanjony+ ny mpisoronabe sady niteny hoe: “Inona indray no mbola ilantsika vavolombelona?+ 64  Renareo ilay fanevatevana an’Andriamanitra+ teo. Ahoana ny hevitrareo?” Ary nanameloka azy izy rehetra ka nilaza fa mendrika ny ho faty izy. 65  Dia nisy nanomboka nandrora+ azy sy nanarona ny tarehiny ka nanisy totohondry azy sady nilaza hoe: “Maminania!” Ary namely tehamaina azy ny mpampihatra didim-pitsarana ka nitondra azy.+ 66  Raha mbola tao ambany, tany an-tokotany i Petera, dia tonga ny iray tamin’ny mpanompovavin’ny mpisoronabe.+ 67  Ary raha vao nahita an’i Petera namindro izy, dia nibanjina azy tsara sady niteny hoe: “Ianao koa niaraka tamin’io Jesosy avy any Nazareta io.”+ 68  Fa nanda i Petera hoe: “Tsy fantatro izy ary tsy azoko izay lazainao”, sady lasa izy nivoaka nankeo akaikin’ny vavahady.+ 69  Ary raha nahita azy teo ilay mpanompovavy, dia nanomboka niteny indray tamin’ireo nijoro teo hoe: “Naman-dry zareo io.”+ 70  Nanda indray anefa izy. Ary nony afaka kelikely indray, dia niteny tamin’i Petera ireo nijoro teo hoe: “Tena naman-dry zareo ianao, satria Galilianina.”+ 71  Nanomboka niozona sy nianiana anefa izy hoe:+ “Tena tsy fantatro mihitsy izany lehilahy resahinareo izany.”+ 72  Ary teo no ho eo dia nisy akoho naneno fanindroany.+ Ary tsaroan’i Petera izay nolazain’i Jesosy taminy hoe: “Raha mbola tsy maneno indroa ny akoho, dia handa ahy intelo ianao.”+ Koa difotry ny alahelo izy ka nanomboka nitomany.+

Fanamarihana

Jereo Mt 26:26 f.a.p.
Jereo Mt 26:26 f.a.p.
Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.
Teny aramianina fiantsoan’ny ankizy ny rainy amim-pitiavana sy amim-panajana.
Jereo Mt 26:39 f.a.p.
Na: “zara raha nitafy.”