Marka 11:1-33

11  Rehefa nanakaiky an’i Jerosalema sy Betifaga ary Betania,+ izay teo amin’ny Tendrombohitra Oliva, izy ireo, dia naniraka roa lahy tamin’ny mpianany izy,+  ka nilaza taminy hoe: “Mankanesa ao amin’irỳ tanàna kely tazanareo irỳ, ary raha vao tafiditra ao ianareo, dia hahita zanak’ampondra mifatotra, mbola tsy nitaingenan’olona mihitsy. Vahao izy ka ento atỳ.+  Ary raha misy milaza aminareo hoe: ‘Fa inona no anton’izao?’, dia lazao hoe: ‘Misy ilan’ny Tompo azy, fa haveriny eto avy hatrany avy eo.’”+  Koa lasa ireo ary hitany ilay zanak’ampondra nifatotra teo akaikin’ny varavarana, teo ivelany teo amin’ny lalankely, ka novahany.+  Nisy tamin’ireo nijoro teo anefa niteny taminy hoe: “Fa maninona no vahanareo io zanak’ampondra io?”+  Ary izay notenenin’i Jesosy indrindra no nolazain’ireo mpianatra taminy, ka navelany handeha ireo.+  Ary nentin’ireo tany amin’i Jesosy ilay zanak’ampondra,+ ka nametrahany ny akanjony ivelany, dia nitaingenan’i Jesosy.+  Maro koa no namelatra ny akanjony ivelany+ teo amin’ny lalana, fa nisy kosa namelatra rantsankazo nisy raviny,+ izay notapahiny avy tany an-tsaha.+  Ary izay teo alohany sy tao aoriany dia niantsoantso tsy an-kijanona hoe: “Mba vonjeo re izy e!+ Mahazo fitahiana ilay tonga amin’ny anaran’i Jehovah!+ 10  Mahazo fitahiana ilay fanjakana ho avy, izay an’i Davida razantsika!+ Mba vonjeo re izy, ry any amin’ny avo indrindra ô!” 11  Ary niditra tao Jerosalema izy, ka nankao amin’ny tempoly, dia nijerijery ny zava-drehetra. Ary satria efa harivariva ny andro, dia nivoaka nankany Betania izy sy ny roa ambin’ny folo lahy.+ 12  Ny ampitson’iny, nony nivoaka an’i Betania izy ireo, dia noana izy.+ 13  Ary nahita aviavy feno raviny teny lavidavitra izy, ka nankeo mba hijery sao mba mahita voany. Tsy nahita afa-tsy raviny fotsiny anefa izy nony tonga teo, satria tsy fotoanan’ny aviavy tamin’izay.+ 14  Koa hoy izy tamin’ilay hazo: “Aoka tsy hisy hihinana voa avy aminao intsony mandrakizay.”+ Ary nandre izany ny mpianany. 15  Ary tonga tao Jerosalema izy ireo. Koa niditra tao amin’ny tempoly izy, dia nanomboka nandroaka an’izay nivarotra sy nividy tao ary nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan’ny mpivarotra voromailala.+ 16  Ary tsy nisy navelany hitondra entana hanivaka teo amin’ny tempoly. 17  Nampianatra koa izy hoe: “Moa ve tsy voasoratra hoe: ‘Ny tranoko hantsoina hoe trano fivavahana+ ho an’ny firenena rehetra’?+ Fa ianareo kosa nanao azy ho lava-bato fieren-jiolahy.”+ 18  Ary nandre momba izany ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, ka nitady fomba hamonoana azy.+ Natahotra azy anefa ireo, satria ny vahoaka rehetra dia nitolagaga foana tamin’ny fampianarany.+ 19  Nivoaka ny tanàna toy ny fanaony i Jesosy sy ny mpianany, rehefa harivariva ny andro. 20  Nony teny an-dalana anefa izy ireo ny ampitso vao maraina, dia nahita fa efa nalazo hatramin’ny fakany ilay aviavy.+ 21  Koa nahatsiaro izay nitranga i Petera ka nilaza taminy hoe: “Raby ô, jereo fa nalazo ilay aviavy nozoninao.”+ 22  Hoy anefa i Jesosy tamin’ireo: “Manàna finoana an’Andriamanitra. 23  Lazaiko aminareo marina tokoa fa na iza na iza miteny amin’ity tendrombohitra ity hoe: ‘Mialà eto ka mianjerà any an-dranomasina’, ary tsy misalasala ao am-pony fa manam-pinoana hoe hitranga tokoa izay lazainy, dia ho tanteraka izany.+ 24  Izany no antony ilazako aminareo hoe: Raha ny amin’izay rehetra angatahinareo amim-bavaka, dia minoa hoe efa azonareo sahady izany, dia ho azonareo izany.+ 25  Ary rehefa mitsangana hivavaka ianareo, ka misy olona anananareo alahelo, dia mamelà ny helony,+ mba havelan’ny Rainareo any an-danitra koa ny helokareo.”+ 26 * —— 27  Ary tonga tao Jerosalema indray izy ireo. Rehefa nandehandeha tao amin’ny tempoly izy, dia nanatona azy ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny anti-panahy,+ 28  ka niteny taminy hoe: “Fahefana avy aiza no anaovanao an’izao? Ary iza no nanome anao ny fahefana hanao an’izao?”+ 29  Ary hoy i Jesosy tamin’ireo: “Hanontany zavatra iray aminareo aho. Koa raha valianareo aho, dia holazaiko aminareo koa hoe avy aiza ny fahefana anaovako an’izao.+ 30  Avy any an-danitra sa avy amin’ny olona no nahazoan’i Jaona fahefana hanao batisa?+ Mba valio aho.”+ 31  Ary nifampiresaka ireo hoe: “Raha hoy isika hoe: ‘Avy any an-danitra’, dia hilaza izy hoe: ‘Nahoana àry ianareo no tsy nino azy?’+ 32  Ho sahintsika anefa ve ny hilaza hoe: ‘Avy amin’ny olona’?” Natahotra ny vahoaka mantsy izy ireo, satria nihevitra an’i Jaona ho tena mpaminany ny vahoaka rehetra.+ 33  Koa hoy ny navaliny an’i Jesosy: “Tsy fantatray.” Dia hoy i Jesosy: “Izaho koa tsy hilaza aminareo hoe fahefana avy aiza no anaovako an’izao.”+

Fanamarihana

Jereo Mt 17:21 f.a.p.