Malakia 4:1-6

4  “Ho avy ny andro izay mandoro toy ny lafaoro,+ ka ho toy ny vodivary+ ireo sahisahy ratsy rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra. Handevona azy ireo ilay andro ho avy”, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, “ka tsy hisy hiangana na ny fakany na ny sampany.+  Fa ianareo izay matahotra ny anarako kosa no hiposahan’ny masoandron’ny+ fahamarinana. Ary hitondra fanasitranana ny taratr’ilay* masoandro.+ Dia hivoaka ianareo, ka hifalihavanja toy ny zanak’omby mifahy.”+  “Hanitsakitsaka ny ratsy fanahy ianareo, satria ho toy ny vovoka eo ambany faladianareo ireny, amin’ny andro hanatanterahako izany”,+ hoy i Jehovah Tompon’ny tafika.  “Tsarovy ny lalàn’i Mosesy mpanompoko, dia ny fitsipika sy didim-pitsarana,+ izay nandidiako azy tao Horeba ho an’ny Israely rehetra.  “Hirahiko ho any aminareo i Elia mpaminany,+ alohan’ny hiavian’ny andron’i Jehovah, dia ilay andro lehibe sady mampahatahotra.+  Hampody ny fon’ny ray ho amin’ny zanaka izy, ary ny fon’ny zanaka ho amin’ny ray, sao ho avy hamely ny tany aho ka hanokana azy ho amin’ny fandringanana.”+

Fanamarihana

A.b.t: “elatr’ilay.”