Lioka 21:1-38

21  Ary nanopy ny masony izy, ka nahita ny manankarena nandatsaka ny fanomezany tao amin’ireo vata fandatsaham-bola.+  Dia nahita vehivavy mpitondratena mahantra nandatsaka vola madinika roa faran’izay kely vidy*+ izy,  ka nilaza hoe: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena io no nandatsaka betsaka kokoa noho izy rehetra na dia mahantra aza.+  Izy rehetra mantsy nandatsaka fanomezana avy tamin’ny ambim-bavany, fa izy kosa na mahantra aza, dia nandatsaka ny fivelomany rehetra.”+  Taoriana kelin’izay, dia nisy niresaka momba ny tempoly sy ny nandravahana azy tamin’ny vato tsara sy tamin’ny zavatra voatokana ho an’Andriamanitra.+  Koa hoy i Jesosy: “Ny amin’ireo zavatra hitanareo ireo, dia ho avy ny andro ka tsy havela hisy vato hifanaingina eto ka tsy harodana.”+  Dia nanontany azy izy ireo hoe: “Mpampianatra ô, rahoviana marina no hitranga izany, ary inona no ho famantarana rehefa tsy maintsy ho tonga izany?”+  Dia hoy izy: “Mitandrema sao ho voafitaka ianareo.+ Fa maro no ho tonga amin’ny anarako, hilaza hoe: ‘Izaho no izy’, sy hoe: ‘Efa manatona ny fotoana voatondro.’+ Koa aza manaraka azy.  Ary aza raiki-tahotra rehefa mandre ady sy korontana ianareo,+ fa tsy maintsy hitranga aloha izany, nefa tsy ho tonga avy hatrany ny farany.” 10  Dia hoy koa izy tamin’ireo: “Hisy firenena hitsangana hamely firenena,+ ary hisy fanjakana hamely fanjakana.+ 11  Hisy horohoron-tany lehibe, ary hisy areti-mandringana sy mosary any amin’ny toerana samy hafa.+ Hisy zavatra mampahatahotra ho hitan’ny olona, ary hisy famantarana lehibe avy any an-danitra.+ 12  “Fa alohan’izany rehetra izany, dia hisambotra sy hanenjika+ anareo ny olona, ka hanolotra anareo any amin’ny synagoga sy any am-ponja, ary hitondra anareo eo anatrehan’ny mpanjaka sy ny governora, noho ny anarako.+ 13  Ho afaka hitory aminy ianareo noho izany.+ 14  Koa aza mieritreritra mialoha izay fiarovan-tena holazainareo,+ 15  satria izaho hanome anareo vava sy fahendrena izay tsy hain’ny fahavalo rehetra resena na toherina.+ 16  Ary hivadika aminareo hatramin’ny ray aman-dreninareo+ sy ny rahalahinareo sy ny havanareo ary ny namanareo, ka hisy aminareo hovonoina ho faty.+ 17  Ary ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny anarako.+ 18  Fa tsy hisy ho very na singam-bolo iray+ eo amin’ny lohanareo aza. 19  Raha miaritra ianareo dia ho voavonjinareo ny ainareo.+ 20  “Ary rehefa hitanareo fa misy miaramila mitoby manodidina an’i Jerosalema,+ dia fantaro fa manakaiky ny fandravana azy.+ 21  Koa izay any Jodia, aoka handositra any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka hiala ao, ary izay eny ambanivohitra aoka tsy hiditra ao Jerosalema intsony.+ 22  Fa andro famaliana izany, mba hahatanteraka izay rehetra voasoratra.+ 23  Ary lozan’ny bevohoka sy ny mampinono amin’izany andro izany!+ Fa ho mafy ny fahoriana eo amin’ilay tany ary hisy fahatezerana amin’ity firenena ity. 24  Ho lavon’ny lelan-tsabatra izy ireo, ka hoentina ho babo any amin’ny firenena rehetra,+ ary hohitsahin’ny hafa firenena i Jerosalema mandra-pahatapitry ny fe-potoana voatondro+ ho an’ny hafa firenena. 25  “Ary hisy famantarana koa eny amin’ny masoandro+ sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambonin’ny tany dia ho ory ireo firenena satria ho very hevitra noho ny fidoboky ny ranomasina+ sy ny fisamboaravoarany.+ 26  Ary hisy ho safotra noho ny tahotra+ sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany onenana.+ Fa hohozongozonina ny herin’ny lanitra.+ 27  Ary ny olona hahita ny Zanak’olona+ ho avy amin-kery sy voninahitra lehibe, ao amin’ny rahona.+ 28  Fa rehefa manomboka mitranga izany, dia mijoroa ka mitrakà fa efa manakaiky ny fanafahana anareo.” 29  Dia nilaza fanoharana tamin’izy ireo izy hoe: “Diniho ny aviavy sy ny hazo hafa rehetra:+ 30  Rehefa hitanareo fa efa mitsimoka izy ireny, dia fantatrareo tsara fa akaiky+ ny fahavaratra. 31  Ary rehefa hitanareo koa fa mitranga izany zavatra izany, dia fantaro fa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra.+ 32  Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany mihitsy ity taranaka ity, mandra-pisehon’izany rehetra izany.+ 33  Ny lanitra sy ny tany ho levona,+ fa ny teniko tsy mba ho levona mihitsy.+ 34  “Ary mitandrema sao ny fonareo hovesaran’ny fihinanana tafahoatra sy ny fibobohan-toaka+ ary ny fanahiana+ eo amin’ny fiainana, ka tsy hampoizinareo ny hahatongavan’izany andro izany aminareo, fa ho tampoka+ 35  toy ny fandrika.+ Fa ho tonga amin’izay rehetra monina ambonin’ny tany manontolo izany.+ 36  Koa miambena hatrany,+ ary mitalahoa mandrakariva+ mba ho afa-mandositra izany zava-drehetra tsy maintsy ho tonga izany ianareo, ka ho afaka hitsangana eo anatrehan’ny Zanak’olona.”+ 37  Dia nampianatra tao amin’ny tempoly izy ny antoandro,+ fa niala teo kosa izy ny alina, ka nitoetra tany amin’ilay tendrombohitra atao hoe Tendrombohitra Oliva.+ 38  Ary tonga vao maraina teo aminy tao amin’ny tempoly ny olona rehetra+ mba hihaino azy.

Fanamarihana

A.b.t.: “leptona roa.”