Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Lioka 18:1-43

18  Ary nanohy ny teniny izy ka nilaza fanoharana tamin’izy ireo momba ny ilana hivavaka foana, ka tsy hitsahatra.+  Koa hoy izy: “Nisy mpitsara tsy matahotra an’Andriamanitra sady tsy mena-maso olona, tao amin’ny tanàna iray.  Ary nisy vehivavy mpitondratena koa tao, izay nandeha tany aminy foana,+ nanao hoe: ‘Mba ataovy re izay hahazoako rariny amin’ilay manana ady amiko any amin’ny fitsarana e!’  Tsy nety ilay mpitsara, nandritra ny fotoana elaela. Tatỳ aoriana anefa, dia hoy izy anakampo: ‘Na dia tsy matahotra an’Andriamanitra sy tsy mena-maso olona aza aho,  dia homeko rariny ihany io vehivavy io fa manelingelina+ ahy tsy misy farany. Amin’izay dia tsy ho tonga lava eto hanorisory+ ahy izy ka tsy ho zakako intsony.’”  Dia hoy ny Tompo: “Henoy izany tenin’ilay mpitsara izany, nefa izy olona tsy marina.  Tsy hataon’Andriamanitra tokoa ve izay hampiharana ny rariny+ amin’ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, na dia mahari-po+ amin’ireo aza izy?  Lazaiko aminareo fa hataony haingana+ izay hampiharana ny rariny amin’izy ireo. Rehefa tonga anefa ny Zanak’olona, tena hahita finoana toy izany etỳ an-tany ve izy?”  Dia nilaza izao fanoharana izao koa izy tamin’ireo nihevi-tena ho marina+ ka nanao tsinontsinona ny hafa:+ 10  “Nisy roa lahy niakatra nankao amin’ny tempoly mba hivavaka. Ny anankiray Fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. 11  Dia nitsangana+ ilay Fariseo ka nivavaka+ anakampo hoe: ‘Andriamanitra ô, misaotra anao aho fa tsy mba toy ny olon-kafa rehetra izay mpanao an-keriny, tsy marina, mpanitsakitsa-bady, na toa an’itsy mpamory hetra itsy akory aza.+ 12  Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary manome ny ampahafolon’ny zava-drehetra azoko.’+ 13  Nijoro lavidavitra kosa ilay mpamory hetra, ary tsy sahy niandrandra ny lanitra, fa nikapo-tratra+ foana ka nanao hoe: ‘Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota.’+ 14  Lazaiko aminareo fa izany lehilahy izany no hita fa marina+ noho ilay anankiray, rehefa nidina tany an-tranony. Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.”+ 15  Ary nisy olona nitondra ny zanany kely teo amin’i Jesosy mba hokasihiny, nefa nibedy azy ireny ny mpianatra nony nahita izany.+ 16  Nantsoin’i Jesosy hankeo aminy anefa ny zazakely, ka hoy izy: “Avelao ny zaza hanatona ahy ary aza mitady hisakana azy, fa an’izay toa azy ny fanjakan’Andriamanitra.+ 17  Lazaiko aminareo marina tokoa fa izay tsy mandray ny fanjakan’Andriamanitra toy ny ataon’ny zaza, dia tsy ho tafiditra ao mihitsy.”+ 18  Ary nisy olona ambony teo amin’ny Jiosy nanontany azy hoe: “Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko mba handovako fiainana mandrakizay?”+ 19  Hoy anefa i Jesosy taminy: “Nahoana aho no antsoinao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra.+ 20  Fantatrao ny didy+ hoe: ‘Aza manitsakitsa-bady.+ Aza mamono olona.+ Aza mangalatra.+ Aza mijoro ho vavolombelona mandainga.+ Hajao ny rainao sy ny reninao.’”+ 21  Dia hoy izy: “Efa notandremako hatramin’ny fahazazako izany rehetra izany.”+ 22  Hoy i Jesosy rehefa nandre izany: “Misy zavatra iray mbola tokony hataonao: Amidio daholo ny fanananao, ka zarao amin’ny mahantra, dia hanana harena any an-danitra ianao. Ary andao hanara-dia ahy.”+ 23  Dia nalahelo mafy izy nony nandre izany, satria nanan-karena be.+ 24  Nijery azy i Jesosy, ka nanao hoe: “Ho sarotra tokoa ny hidiran’ny mpanam-bola ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra!+ 25  Mora kokoa ny hidiran’ny rameva ao amin’ny vodifanjaitra, noho ny hidiran’ny mpanankarena ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.”+ 26  Ary hoy izay nandre izany: “Koa hisy ho voavonjy ve raha izany?” 27  Dia hoy izy: “Ny zavatra tsy hain’olombelona dia hain’Andriamanitra.”+ 28  Hoy anefa i Petera: “Izahay efa nahafoy ny fanananay ary nanaraka anao.”+ 29  Fa hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy misy olona efa nahafoy trano na vady na rahalahy na ray aman-dreny na zanaka noho ny fanjakan’Andriamanitra,+ 30  ka tsy hahazo be lavitra amin’izao andro izao, ary fiainana mandrakizay ao amin’ilay tontolo ho avy.”+ 31  Dia nentiny nihataka kely izy roa ambin’ny folo lahy, ka hoy izy: “Miakatra ho any Jerosalema isika izao. Ary ho tanteraka daholo izay rehetra voasoratra tamin’ny alalan’ny mpaminany+ mahakasika ny Zanak’olona.+ 32  Hatolotra amin’ireo hafa firenena izy, ohatra, ary hatao ho fihomehezana+ sady halam-baraka+ ary hororana.+ 33  Dia hokaravasiny+ ny Zanak’olona, ary avy eo dia hovonoiny ho faty.+ Hitsangana anefa izy amin’ny andro fahatelo.”+ 34  Tsy nisy azon’izy ireo anefa ny hevitr’izany. Fa nafenina taminy izany teny izany, ka tsy fantany izay voalaza.+ 35  Raha nanakaiky an’i Jeriko izy, dia nisy lehilahy anankiray jamba nipetraka nangataka teo amoron-dalana.+ 36  Nandre vahoaka be nandalo ilay lehilahy, ka nanontany izay anton’izany. 37  Ary hoy ny olona: “Jesosy avy any Nazareta no mandalo!”+ 38  Dia niantso mafy ilay jamba hoe: “Mba iantrao aho, ry Jesosy Zanak’i Davida ô!”+ 39  Ary niteny mafy azy mba hangina izay nandeha teny aloha, fa vao mainka izy niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao aho, ry Zanak’i Davida ô!”+ 40  Dia nijanona i Jesosy ka nasainy nentina teo aminy ralehilahy.+ Rehefa nanatona ralehilahy, dia nanontany azy i Jesosy hoe: 41  “Inona no tianao hataoko aminao?”+ Hoy izy: “Tompo ô, mba ataovy mahita indray aho.”+ 42  Koa hoy i Jesosy: “Aoka ianao hahita indray, ny finoanao no nahasitrana anao.”+ 43  Ary avy hatrany dia nahita indray ralehilahy,+ ka nanomboka nanaraka an’i Jesosy ary nanome voninahitra an’Andriamanitra.+ Dia nidera an’Andriamanitra koa ny olona rehetra nahita izany.

Fanamarihana ambany pejy