Lioka 14:1-35

14  Indray sabata, dia nankao an-tranon’ny anankiray tamin’ny lehiben’ny Fariseo i Jesosy mba hisakafo,+ ary nijery azy tsara ny olona tao.+  Ary nisy lehilahy voan’ny aretina manirano teo anoloan’i Jesosy.  Koa hoy i Jesosy tamin’ireo nahay Lalàna sy ny Fariseo: “Azo atao sa tsia, ny manasitrana amin’ny andro sabata?”+  Fa tsy nisy niteny ireo. Dia noraisin’i Jesosy ilay lehilahy ary nositraniny, ka nasainy nandeha.  Ary hoy izy tamin’ireo: “Iza aminareo, raha manana zanaka na omby latsaka ao an-davadrano,+ no tsy hisintona azy hivoaka avy hatrany, na dia sabata aza ny andro?”+  Koa tsy nahita havaly ny amin’izany izy ireo.+  Dia nanohy ny teniny izy, ka nilaza fanoharana tamin’ireo nasaina, satria tsikariny fa nifidy ny toerana mihaja indrindra ireo, ka hoy izy:+  “Rehefa misy manasa anao ho amin’ny fanasambe amin’ny fampakaram-bady, dia aza maka ny toerana mihaja indrindra.+ Mety ho nanasa olo-manan-kaja noho ianao mantsy izy.  Ary ho avy eo aminao ilay nanasa anao sy io olona io, ka hanao hoe: ‘Omeo an’ity olona ity ny toerana.’ Dia ho menatra ianao hankeo amin’ny toerana ambany indrindra.+ 10  Fa rehefa misy manasa anao kosa, dia mandehana mandry ilika eo amin’ny toerana ambany indrindra.+ Ary ho avy ilay nanasa anao, ka hilaza aminao hoe: ‘Mandrosoa etsy amin’ny toerana ambony kokoa, ry sakaiza!’ Dia hahazo voninahitra eo imason’ireo rehetra niara-nasaina taminao ianao.+ 11  Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.”+ 12  Ary nanohy ny teniny izy, avy eo, ka hoy izy tamin’ilay nanasa azy: “Rehefa manasa olona hisakafo antoandro na hisakafo hariva ianao, dia aza ny namanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny mpiara-monina manankarena no asainao. Mety hanasa anao koa mantsy ireo indray andro any, ka ho voavaly izay nataonao. 13  Fa ny mahantra sy ny kilemaina sy ny malemy tongotra ary ny jamba kosa no asao, rehefa manasa olona hisakafo ianao.+ 14  Amin’izay dia ho sambatra ianao, satria tsy manan-kavaly anao ireo. Fa hovaliana kosa ianao amin’ny fitsanganan’ny+ marina.” 15  Nandre izany ny anankiray tamin’ireo nasaina, ka hoy izy tamin’i Jesosy: “Sambatra izay hisakafo ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.”+ 16  Dia hoy i Jesosy taminy: “Nisy lehilahy nanao fanasambe tamin’ny sakafo hariva, ka nanasa olona maro.+ 17  Ary naniraka ny mpanompony izy tamin’ny fotoanan’ny sakafo hariva mba hilaza tamin’ny nasaina hoe: ‘Tongava+ fa efa vonona ny sakafo.’ 18  Samy nanao fialana anefa izy rehetra.+ Hoy ny voalohany: ‘Nividy saha aho, ka tokony handeha hijery azy. Mba ialao tsiny any re aho e!’+ 19  Hoy ny iray: ‘Nividy omby folo aho ka handeha handinika azy ireo. Mba ialao tsiny any re aho e!’+ 20  Hoy koa ny anankiray hafa: ‘Vao avy nampaka-bady aho,+ ka tsy afaka ny ho tonga.’ 21  Dia nanatona an’ilay tompony ilay mpanompo ka nitantara izany taminy. Ary tezitra ilay tompon-trano, ka hoy izy tamin’ilay mpanompony: ‘Mandehana haingana eny an-dalambe sy eny amin’ny lalankely eto an-tanàna, ka ento atỳ ny mahantra sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny malemy tongotra.’+ 22  Tamin’ny farany, dia hoy ilay mpanompo: ‘Vita ny nasainao natao, tompoko, nefa mbola misy toerana.’ 23  Dia hoy ilay tompo: ‘Mandehana mankeny amin’ny lalana+ sy ny toerana mifefy ka tereo ho tonga ny olona mba ho feno ny tranoko.+ 24  Fa lazaiko aminareo fa tsy hisy amin’ireo nasaina ireo hanandrana ny sakafo hariva nomaniko.’”+ 25  Ary nisy vahoaka be niara-dia tamin’i Jesosy, dia nitodika i Jesosy ka hoy izy tamin’ireo: 26  “Raha misy manatona ahy nefa tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny ary ny anabaviny, eny fa na dia ny ainy mihitsy aza,+ dia tsy afaka ny ho mpianatro izy.+ 27  Izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy afaka ny ho mpianatro.+ 28  Iza aminareo, ohatra, no te hanorina tilikambo nefa tsy mipetraka aloha manao kajy ny amin’izay ho lany,+ mba hahitana raha manana ny ampy hamitana azy izy, na tsia? 29  Raha tsy manao izany izy, dia mety hametraka ny fototra nefa tsy ho afaka hamita an’ilay tilikambo. Ary mety haneso azy izay rehetra mahita, 30  ka hanao hoe: ‘Io lehilahy io nanomboka nanorina tilikambo, nefa tsy nahavita.’ 31  Ary mpanjaka iza no handeha hiady amin’ny mpanjaka hafa, ka tsy mipetraka aloha maka hevitra, raha ho vitany na tsia, ny hifanandrina amin’ilay manana miaramila roa alina nefa ny azy iray alina monja?+ 32  Raha tsy ho afaka hifanandrina aminy izy, dia haniraka ambasadaoro hanao raharaham-pihavanana,+ dieny mbola lavitra ilay anankiray. 33  Koa tsy afaka ny ho mpianatro tokoa izay tsy mahafoy ny fananany rehetra.+ 34  “Tsara tokoa ny sira, kanefa raha ny sira indray no lasa matsatso, inona no hatao aminy mba hiverenan’ny tsirony?+ 35  Tsy mety hatao amin’ny tany na amin’ny zezika izy, fa hatsipy any ivelany. Izay manan-tsofina hoenti-mihaino, aoka izy hihaino.”+

Fanamarihana