Jeremia 20:1-18

20  Nihaino an’i Jeremia i Pasora mpisorona, taranak’i Imera,+ rehefa nilaza izany faminaniana izany izy. Lehiben’ny mpiadidy tao an-tranon’i Jehovah+ io Pasora io.  Dia nikapoka an’i Jeremia mpaminany izy+ ary nangeja azy tamin’ny boloky hazo,+ teo amin’ny Vavahadin’i Benjamina, dia ilay vavahady ambony mankao amin’ny tranon’i Jehovah.  Nasain’i Pasora nesorina avy tao amin’ny boloky hazo anefa i Jeremia ny ampitson’iny.+ Dia hoy i Jeremia taminy: “Tsy i Pasora intsony no iantsoan’i Jehovah anao,+ fa hoe Tahotra hatraiza hatraiza.+  Fa izao no nolazain’i Jehovah: ‘Hataoko fampitahorana ho an’ny tenanao sy ho an’izay rehetra tia anao ianao. Ary ho lavon’ny sabatry ny fahavalony izy ireo,+ ary hahita izany ny masonao.+ Hatolotro eo an-tanan’ny mpanjakan’i Babylona koa ny olon’i Joda rehetra, ka hataony sesitany any Babylona ireny ary hovonoiny amin’ny sabatra.+  Hatolotro eo an-tanan’ny fahavalony ny tahiry rehetra ato amin’ity tanàna ity, mbamin’ny vokatra rehetra sy ny zava-tsarobidy rehetra ato, ary ny harena rehetran’ireo mpanjakan’ny Joda.+ Dia horobain’ny fahavalony sy halainy ireny, ka hoentiny any Babylona.+  Ary ho lasa babo+ ianao sy izay rehetra mipetraka ao an-tranonao, ry Pasora. Ho any Babylona ianao, ka any ianao no ho faty sy halevina miaraka amin’ireo rehetra tia anao,+ noho ianao naminany lainga+ tamin’izy ireo.’”  Nofitahinao aho, Jehovah ô, ka voafitaka. Nampiasa ny herinao tamiko ianao, ka nandresy.+ Ataon’ny olona ho fihomehezana foana aho, sady esoin’izy rehetra.+  Fa isaky ny miteny aho, dia mitaraina. Miantsoantso aho hoe: “Herisetra sy fandrobana!”+ Noho ny tenin’i Jehovah no anaovana tsinontsinona ahy sy anarabiana ahy mandrakariva.+  Dia hoy aho: “Tsy hiresaka momba azy intsony aho, na hiteny amin’ny anarany.”+ Toy ny afo mirehitra ato am-poko anefa ny teniny, eny, toy ny afo mirehitra voahidy ao amin’ny taolako. Sasatry ny mihazona izany aho, ary tsy vitako ny miaritra izany rehetra izany.+ 10  Fa efa reko ny fanaratsian’ny maro+ ahy. Manjaka hatraiza hatraiza ny tahotra. “Mitenena, mba hahafahanay hiteny hiampanga azy.”+ Miandry ny hahasolafaka ahy ny olona rehetra izay miseho ho tsara fihavanana amiko.+ Hoy izy ireo: “Ho voafitaka angamba izy,+ ka ho resintsika ary hotanterahintsika ny valifatintsika aminy.” 11  Momba ahy+ toy ny lehilahy mahery sy mampahatahotra anefa i Jehovah,+ ka ho tafintohina sy tsy haharesy ireo mpanenjika ahy.+ Ho menatra be tokoa izy ireo satria tsy hahomby. Ary tsy hohadinoina ny fahafaham-baraka hahazo azy, fa haharitra hatramin’ny fotoana tsy voafetra.+ 12  Ianao kosa anefa, Jehovah Tompon’ny tafika ô, no mandinika ny olo-marina!+ Hitanao ny voa sy ny fo.+ Enga anie aho hahita ny hamalianao an’ireo mpanenjika ahy,+ satria taminao no nanambarako ny adiko mba hotsarainao!+ 13  Mihirà ho an’i Jehovah! Miderà an’i Jehovah! Fa manafaka ny mahantra avy eo an-tanan’ny mpanao ratsy izy.+ 14  Ho voaozona anie ny andro nahaterahako! Tsy hotahina anie ny andro niterahan’i Neny ahy!+ 15  Ho voaozona anie ilay olona nilaza vaovao tsara tamin’i Dada hoe: “Tera-dahy ianao!”, ary tena nahafaly azy ny tenin’ilay olona.+ 16  Aoka izany olona izany ho sahala amin’ireo tanàna noravan’i Jehovah nefa tsy nanenenany.+ Handre antsoantso izy amin’ny maraina ary handre fanairana izy amin’ny mitataovovonana.+ 17  Nahoana aho no tsy tonga dia novonoiny tany an-kibo, mba ho lasa fasako i Neny ka ho bevohoka mandritra ny fotoana tsy voafetra?+ 18  Nahoana re aho no nivoaka avy tao an-kibo e,+ mba hisasatra sy ho vonton’alahelo+ toy izao, ka hifarana amin-kenatra ny androm-piainako?+

Fanamarihana