Jaona 7:53–8:59

Tsy hita ao amin’ireo sora-tanana Kôdeksa Sinaiticus, Kôdeksa Vaticanus, ary ny Kôdeksa Sinaitika Syriàka ny andininy faha-53 ka hatramin’ny toko faha-8 andininy faha-11. Misy fahasamihafany izy ireo, ao amin’ireo soratra grika sy ny dikan-teny samihafa. Toy izao no voalaza ao: 53  Dia samy lasa nody tany an-tranony avy izy ireo. 8  Nandeha tany amin’ny Tendrombohitra Oliva i Jesosy.  Vao nangiran-dratsy anefa ny andro, dia nankao amin’ny tempoly indray izy ka nanatona azy ny rehetra. Dia nipetraka izy, ka nampianatra an’ireo.  Ary nisy vehivavy tratra nanitsakitsa-bady nentin’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo teo aminy, ka najoron’izy ireo teo afovoany.  Dia hoy ireo tamin’i Jesosy: “Mpampianatra ô, tratra nanitsakitsa-bady ity vehivavy ity.  Nandidy antsika hitora-bato ny vehivavy toy itony i Mosesy ao amin’ny Lalàna. Fa inona kosa no lazainao?”  Mazava ho azy fa mba hamandrihana azy no nilazan’ireo izany, mba hisy hiampangana azy. Niondrika anefa i Jesosy ka nanoratra teo amin’ny tany tamin’ny rantsantanany.  Fa mbola nanontany azy ihany ireo, dia nitraka izy ka nanao hoe: “Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany.”  Dia niondrika indray izy, ka nanoratra teo amin’ny tany.  Niala tsirairay anefa izay nandre izany, nanomboka tamin’ny zokiolona, hany ka i Jesosy irery sisa no teo, niaraka tamin’ilay vehivavy natao teo afovoany. 10  Dia nitraka i Jesosy ka nanao hoe: “Nankaiza ry zareo teo, ravehivavy? Tsy nisy nanameloka anao angaha?” 11  Hoy ilay vehivavy: “Tsy nisy, tompoko.” Dia hoy i Jesosy: “Izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana, ary aza manohy ny fahotanao intsony.” 12  Koa hoy indray i Jesosy tamin’ireo: “Izaho no fahazavan’izao+ tontolo izao. Izay manaraka ahy, tsy mba handeha ao amin’ny maizina mihitsy,+ fa hanana ny fahazavana manome fiainana.” 13  Dia hoy ny Fariseo taminy: “Ianao mijoro ho vavolombelon’ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao.” 14  Fa namaly i Jesosy hoe: “Na dia mijoro ho vavolombelon’ny tenako aza aho, dia marina ny fanambarako,+ satria fantatro izay niaviako sy izay alehako.+ Fa ianareo tsy mahalala izay niaviako sy izay alehako. 15  Ianareo mitsara araka ny fitsaran’olombelona,+ fa izaho kosa tsy mitsara na iza na iza.+ 16  Ary raha mitsara aza aho, dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho, fa miaraka amiko ny Ray+ izay naniraka ahy. 17  Voasoratra ao amin’ny Lalànareo koa hoe: ‘Marina ny tenin’ny vavolombelona roa.’+ 18  Izaho mijoro ho vavolombelon’ny tenako ary ny Ray izay naniraka ahy mijoro ho vavolombeloko.”+ 19  Dia hoy ihany ireo: “Aiza ny Rainao?” Ary hoy ny navalin’i Jesosy: “Samy tsy fantatrareo na izaho na ny Raiko.+ Raha nahalala ahy ianareo, dia ho fantatrareo koa ny Raiko.”+ 20  Teo amin’ny toerana fitehirizam-bola+ sy zava-tsarobidy no nilazany izany, raha nampianatra tao amin’ny tempoly izy. Fa tsy nisy nisambotra azy,+ satria mbola tsy tonga ny fotoana voatondro+ ho azy. 21  Koa hoy indray izy tamin’ireo: “Andeha aho, ary hitady+ ahy ianareo, kanefa ho faty ao amin’ny fahotanareo ianareo.+ Ary izay alehako tsy azonareo aleha.” 22  Dia hoy ny Jiosy: “Hamono tena angaha izy no manao hoe: ‘Izay alehako tsy azonareo aleha’?”+ 23  Koa hoy ihany izy tamin’ireo: “Ianareo avy atỳ ambany, izaho avy any ambony.+ Ianareo avy amin’ity tontolo ity,+ izaho tsy avy amin’ity tontolo ity.+ 24  Izany no nilazako taminareo hoe: Ho faty ao amin’ny fahotanareo ianareo.+ Raha tsy inoanareo mantsy fa izaho no izy, dia ho faty ao amin’ny fahotanareo ianareo.”+ 25  Dia hoy ireo: “Iza àry ianao e?” Hoy i Jesosy: “Tsy misy antony tokony hiresahako aminareo akory! 26  Manan-javatra maro holazaina momba anareo aho ary manan-javatra maro hotsaraina. Marina ilay naniraka ahy, ary izay efa reko taminy no lazaiko amin’izao tontolo izao.”+ 27  Tsy azon’izy ireo fa niresaka taminy momba ny Ray izy. 28  Dia hoy i Jesosy: “Rehefa asandratrareo+ ny Zanak’olona+ vao ho fantatrareo fa izaho no izy.+ Ary tsy manao na inona na inona araka ny nahim-poko aho,+ fa araka izay nampianarin’ny Ray ahy no ilazako izany.+ 29  Ary miaraka amiko ilay naniraka ahy, fa tsy nandao ahy ho irery izy, satria manao izay sitrany foana aho.”+ 30  Koa maro no nino azy+ rehefa niteny izany izy. 31  Hoy ihany i Jesosy tamin’ny Jiosy nino azy: “Raha tsy miala amin’ny teniko+ ianareo dia tena mpianatro tokoa, 32  ary ho fantatrareo ny marina,+ ary ny marina hanafaka+ anareo.” 33  Dia hoy ireo: “Taranak’i Abrahama+ ange izahay e, ary mbola tsy andevon’iza na iza mihitsy.+ Koa nahoana ianao no milaza hoe: ‘Ho afaka ianareo’?” 34  Ary namaly i Jesosy hoe: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa andevon’ny ota ireo zatra manota.+ 35  Ary ny andevo tsy mitoetra mandrakariva ao an-trano, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva ao.+ 36  Tena ho afaka àry ianareo, raha ny Zanaka no manafaka anareo.+ 37  Fantatro fa taranak’i Abrahama ianareo. Mitady hamono ahy anefa ianareo,+ satria tsy mahazo vahana ao am-ponareo+ ny teniko. 38  Izay efa hitako tamin’ny Raiko+ no lazaiko,+ ary ianareo manao izay efa renareo tamin’ny rainareo.” 39  Ary hoy ireo: “I Abrahama no rainay.”+ Dia hoy i Jesosy: “Ataovy àry ny asan’i Abrahama raha zanak’i Abrahama ianareo.+ 40  Mitady hamono ahy anefa ianareo, dia izaho izay nilaza taminareo ny marina reko tamin’Andriamanitra.+ Tsy mba nanao izany i Abrahama.+ 41  Ianareo manao ny asan’ny rainareo.” Hoy ireo: “Tsy teraka avy tamin’ny fijangajangana izahay. Iray ihany ny Rainay,+ dia Andriamanitra.” 42  Hoy i Jesosy: “Tokony ho tia ahy ianareo raha Andriamanitra no Rainareo,+ satria avy tamin’Andriamanitra no nivoahako sy nahatongavako eto.+ Tsy tonga araka ny nahim-poko velively aho, fa Izy no naniraka ahy.+ 43  Nahoana no tsy azonareo izay lazaiko? Satria tsy zakanareo ny mihaino ny teniko.+ 44  Ianareo avy amin’ny Devoly+ rainareo, ary izay irin’ny rainareo no tianareo hatao.+ Mpamono olona hatrany am-piandohana izy,+ ary tsy nifikitra tamin’ny marina, satria tsy ao aminy ny marina. Rehefa mandainga izy, dia ny maha izy azy no avoakany, satria mpandainga izy sady rain’ny lainga.+ 45  Tsy mino ahy kosa ianareo,+ satria milaza ny marina aho. 46  Iza aminareo no afaka manaporofo fa nanota aho?+ Ary raha milaza ny marina aho, nahoana no tsy inoanareo? 47  Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra.+ Izany no tsy ihainoanareo, satria tsy avy amin’Andriamanitra ianareo.”+ 48  Dia hoy ny Jiosy: “Tsy marina ve ny voalazanay fa Samaritanina+ tokoa ianao sady misy demonia?”+ 49  Ary namaly i Jesosy hoe: “Tsy misy demonia aho, fa manome voninahitra ny Raiko,+ fa ianareo kosa tsy manome voninahitra ahy. 50  Tsy mitady voninahitra ho an’ny tenako anefa aho,+ fa misy Iray mitady izany sady mitsara.+ 51  Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba ho faty mihitsy izy.”+ 52  Hoy ny Jiosy: “Fantatray tokoa izao fa misy demonia ianao.+ Efa maty i Abrahama,+ ary maty koa ny mpaminany,+ nefa ianao milaza hoe: ‘Raha misy mitandrina ny teniko, dia tsy handia+ fahafatesana mihitsy izy.’ 53  Ianao angaha lehibe noho+ i Abrahama rainay, izay efa maty? Efa maty koa ny mpaminany.+ Fa manao anao ho iza moa ianao e?” 54  Dia namaly i Jesosy hoe: “Tsinontsinona ny voninahitro raha manome voninahitra ny tenako aho. Ny Raiko no manome voninahitra ahy,+ dia izy izay lazainareo fa Andriamanitrareo. 55  Tsy fantatrareo anefa izy,+ fa izaho mahalala azy.+ Raha milaza aho fa tsy mahalala azy, dia mpandainga tahaka anareo koa. Fantatro anefa izy, ary mitandrina ny teniny aho.+ 56  Ravoravo erỳ i Abrahama rainareo noho ny fanantenana hahita ny androko,+ ary nahita izy ka ravoravo.”+ 57  Dia hoy ny Jiosy: “Mbola tsy dimampolo taona akory ianao, koa efa nahita an’i Abrahama ve?” 58  Hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa mbola tsy ary akory i Abrahama, dia efa nisy aho.”+ 59  Dia naka vato hitorahana azy izy ireo,+ kanefa niafina i Jesosy ary niala tao amin’ny tempoly.

Fanamarihana