Jaona 1:1-51

1  Tany am-piandohana+ ny Teny,+ ary ny Teny dia niaraka tamin’Andriamanitra,+ ary ny Teny dia andriamanitra.+  Niaraka tamin’Andriamanitra+ izy tany am-piandohana.+  Tamin’ny alalany no nisian’ny zava-drehetra,+ ary raha tsy noho izy dia tsy nisy na zavatra iray monja aza. Ny zavatra nisy  tamin’ny alalany dia ny fiainana,+ ary ny fiainana no fahazavana+ ho an’ny olona.  Mamirapiratra ao anatin’ny haizina ny fahazavana,+ nefa tsy maharesy azy ny haizina.  Nisy lehilahy iray nirahina ho solontenan’Andriamanitra:+ Jaona no anarany.+  Tonga ho vavolombelona+ hanambara ny fahazavana izy,+ mba ho amin’ny alalany no inoan’ny karazan’olona rehetra.+  Tsy i Jaona ilay fahazavana,+ fa nirahina ho vavolombelona+ hanambara ilay fahazavana fotsiny izy.  Efa ho tonga eo amin’izao tontolo izao ilay tena fahazavana+ izay manazava+ ny karazan’olona rehetra.+ 10  Teo amin’izao tontolo izao izy,+ ary tamin’ny alalany no nisian’izao tontolo izao,+ nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. 11  Tonga tany amin’ny taniny izy, nefa tsy nandray azy ny olona tany aminy.+ 12  Fa izay rehetra tena nandray azy+ dia nomeny fahafahana ho tonga zanak’Andriamanitra,+ satria nino ny anarany.+ 13  Ary nateraka izy ireo, nefa tsy nateraky ny ra na ny sitrapon’ny nofo na koa ny sitrapon’ny olona, fa naterak’Andriamanitra.+ 14  Tonga nofo àry ny Teny,+ ary nonina teo amintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny an’ny zanaka lahitokan’ny+ ray. Feno hatsaram-panahy tsy manam-paharoa sy fahamarinana+ izy. 15  Nanambara momba azy i Jaona, ary niantsoantso tokoa izy, eny, izy ilay nilaza hoe: “Ilay ho avy ao aoriako no nialoha ahy, satria efa nisy talohako izy.”+ 16  Feno+ hatsaram-panahy tsy manam-paharoa sy fahamarinana izy, ka nahazo avy tamin’izany isika rehetra, dia hatsaram-panahy tsy manam-paharoa miampy hatsaram-panahy tsy manam-paharoa.+ 17  Koa satria nomena tamin’ny alalan’i Mosesy ny Lalàna,+ dia tonga tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy kosa ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa+ sy ny fahamarinana.+ 18  Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana,+ fa ilay hany andriamanitra nateraka,+ izay eo an-tratran’ny+ Ray, no nanazava ny aminy.+ 19  Izao no fanambaran’i Jaona rehefa naniraka mpisorona sy Levita avy any Jerosalema ny Jiosy mba hanontany azy hoe: “Iza moa ianao?”+ 20  Niaiky izy fa tsy nanda, ary nitsotra hoe: “Tsy Kristy aho.”+ 21  Dia nanontany azy izy ireo hoe: “Iza àry e? I Elia+ ve?” Ary hoy izy: “Tsy izy aho.” “Ianao ve Ilay Mpaminany?”+ Fa hoy ny navaliny: “Tsia!” 22  Noho izany, dia hoy ireo: “Iza àry ianao e? Lazao aminay mba hisy valin-teny hoentinay any amin’izay naniraka anay! Inona no lazainao momba anao?”+ 23  Dia hoy izy: “Izaho ilay miantso mafy any an-tany efitra hoe: ‘Ataovy mahitsy ny lalana halehan’i Jehovah’, araka ny nolazain’i Isaia mpaminany.”+ 24  Ary iraka avy tamin’ny Fariseo ireo, 25  ka nanontany azy hoe: “Koa nahoana àry ianao no manao batisa+ raha tsy ianao no Kristy na Elia na Ilay Mpaminany?” 26  Fa namaly i Jaona hoe: “Izaho manao batisa amin’ny rano, fa eo aminareo+ kosa misy olona iray mitsangana, izay tsy fantatrareo.+ 27  Izy ilay ho avy ao aoriako, nefa tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany akory aza aho.”+ 28  Tany Betania no nitrangan’izany, teny ampitan’ny Reniranon’i Jordana, izay nanaovan’i Jaona batisa.+ 29  Hitany nanatona azy i Jesosy ny ampitson’iny, ka hoy izy: “Iny ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra+ izay manaisotra ny fahotan’izao+ tontolo izao!+ 30  Izy ilay nolazaiko hoe: Misy olona ho avy ao aoriako, nefa efa nialoha ahy izy, satria efa nisy talohako.+ 31  Izaho aza tsy nahalala azy akory, fa ny mba hampisehoana azy amin’ny Israely no anaovako batisa amin’ny rano.”+ 32  Ary nanome porofo koa i Jaona, ka nanambara hoe: “Hitako nidina toy ny voromailala avy tany an-danitra ny fanahy, ka nitoetra teo amboniny.+ 33  Izaho aza tsy nahalala azy akory, fa Ilay naniraka ahy+ hanao batisa amin’ny rano mihitsy no nilaza tamiko hoe: ‘Izay olona hitanao idinan’ny fanahy sy itoerany, dia izy ilay manao batisa amin’ny fanahy masina.’+ 34  Efa hitako izany, ka nanaporofo aho fa izy no Zanak’Andriamanitra.”+ 35  Ny ampitson’iny indray koa, raha mbola niara-nijoro tamin’ny mpianany roa lahy i Jaona, 36  dia nahita an’i Jesosy nandalo izy, ka nanao hoe: “Iny ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra!”+ 37  Nandre ny teniny ireo mpianatra roa lahy ireo, ary nanaraka an’i Jesosy. 38  Nitodika i Jesosy, ary nahita azy ireo nanaraka azy, ka nanao taminy hoe: “Inona no tadiavinareo?” Hoy ireo: “Raby—na Mpampianatra, raha adika—aiza ianao no mipetraka?” 39  Hoy izy: “Avia, dia ho hitanareo.”+ Nandeha àry izy roa lahy ka nahita izay nipetrahany, ary nipetraka tao aminy ny androtr’iny. Tokony ho tamin’ny ora fahafolo tamin’izay. 40  I Andrea,+ rahalahin’i Simona Petera ny iray tamin’ireo roa lahy nandre ny tenin’i Jaona ka nanaraka an’i Jesosy. 41  Nahita an’i Simona rahalahiny, aloha i Andrea, ka nanao hoe: “Efa hitanay ny Mesia!”+—na Kristy,+ raha adika. 42  Nentiny tany amin’i Jesosy izy, ary hoy i Jesosy rehefa nahita+ azy: “Ianao no Simona+ zanak’i Jaona,+ ary ianao hatao hoe Kefasy”—izay adika hoe Petera.+ 43  Ary te ho any Galilia i Jesosy ny ampitson’iny. Nahita an’i Filipo+ àry izy, ka nanao hoe: “Andao hanara-dia ahy.”+ 44  I Filipo dia avy any Betsaida,+ avy ao amin’ny tanànan’i Andrea sy Petera. 45  Nahita an’i Natanaela+ i Filipo, ka nilaza hoe: “Efa hitanay ilay olona voasoratr’i Mosesy ao amin’ny Lalàna+ sy voasoratry ny mpaminany,+ dia i Jesosy, zanak’i Josefa+ avy any Nazareta.” 46  Hoy anefa i Natanaela: “Mba misy zavatra tsara angaha moa avy any Nazareta?”+ Fa hoy i Filipo: “Avia ange jereo e!” 47  Ary hitan’i Jesosy fa nanatona azy i Natanaela, ka hoy izy momba azy: “Izany ka tena Israelita, sady olona tsy misy fitaka.”+ 48  Fa hoy i Natanaela: “Ahoana no ahafantaranao ahy?” Dia namaly i Jesosy hoe: “Efa hitako ianao talohan’ny niantsoan’i Filipo anao, tamin’ianao teo ambany aviavy.” 49  Ary hoy i Natanaela: “Raby ô, Zanak’Andriamanitra+ ianao! Mpanjakan’ny+ Israely ianao!” 50  Fa hoy i Jesosy: “Ny nilazako taminao ve hoe hitako teo ambany aviavy ianao no mahatonga anao hino? Mbola hahita zavatra lehibe noho izany ianao.” 51  Hoy koa izy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ho hitanareo ny lanitra misokatra, sy ny anjelin’Andriamanitra+ hiakatra sy hidina mankatỳ amin’ny Zanak’olona.”+

Fanamarihana