Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Ezra 2:1-70

2  Tamin’ireo nataon’i Nebokadnezara mpanjakan’i Babylona sesitany+ tany Babylona, dia ireto avy ny zanaky ny faritany+ izay nivoaka avy tamin’ny fahababoana, ka niverina+ tany Jerosalema sy Joda,+ tany amin’ny tanànany avy,  dia ireo niara-tonga tamin’i Zerobabela+ sy Jesoa+ sy Nehemia sy Seraia+ sy Relaia sy Mordekay sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Rehoma ary Bana. Ireto avy ny isan’ny lehilahy teo amin’ny vahoakan’Israely:  Roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo ny taranak’i Parosy,+  roa amby fitopolo sy telonjato ny taranak’i Sefatia,+  dimy amby fitopolo sy fitonjato ny taranak’i Ara,+  roa ambin’ny folo sy valonjato sy roa arivo ny taranak’i Pahata-moaba+ avy amin’ny taranak’i Jesoa sy Joaba,+  efatra amby dimampolo sy roanjato sy arivo ny taranak’i Elama,+  dimy amby efapolo sy sivinjato ny taranak’i Zato,+  enimpolo sy fitonjato ny taranak’i Zakay,+ 10  roa amby efapolo sy eninjato ny taranak’i Bany,+ 11  telo amby roapolo sy eninjato ny taranak’i Bebay,+ 12  roa amby roapolo sy roanjato sy arivo ny taranak’i Azgada,+ 13  enina amby enimpolo sy eninjato ny taranak’i Adonikama,+ 14  enina amby dimampolo sy roa arivo ny taranak’i Bigvay,+ 15  efatra amby dimampolo sy efajato ny taranak’i Adina,+ 16  valo amby sivifolo ny taranak’i Atera,+ avy amin’ny ankohonan’i Hezekia, 17  telo amby roapolo sy telonjato ny taranak’i Bezay,+ 18  roa ambin’ny folo amby zato ny taranak’i Jora, 19  telo amby roapolo sy roanjato ny taranak’i Hasoma,+ 20  dimy amby sivifolo ny taranak’i Gibara,+ 21  telo amby roapolo amby zato ny avy any Betlehema,+ 22  enina amby dimampolo ny avy any Netofa,+ 23  valo amby roapolo amby zato ny Anatotita,+ 24  roa amby efapolo ny avy any Azmaveta,+ 25  telo amby efapolo sy fitonjato ny avy any Kiriata-jearima+ sy Kefira ary Berota, 26  iraika amby roapolo sy eninjato ny avy any Rama+ sy Geba,+ 27  roa amby roapolo amby zato ny avy any Mikmasy,+ 28  telo amby roapolo sy roanjato ny avy any Betela+ sy Ay,+ 29  roa amby dimampolo ny avy any Nebo,+ 30  enina amby dimampolo amby zato ny taranak’i Magbisy, 31  efatra amby dimampolo sy roanjato sy arivo ny taranak’ilay Elama+ anankiray, 32  roapolo sy telonjato ny taranak’i Harima,+ 33  dimy amby roapolo sy fitonjato ny avy any Loda+ sy Hadida+ ary Ono,+ 34  dimy amby efapolo sy telonjato ny avy any Jeriko,+ 35  ary telopolo sy eninjato sy telo arivo ny taranak’i Sena.+ 36  Ary toy izao ny mpisorona:+ Telo amby fitopolo sy sivinjato ny taranak’i Jedaia+ avy amin’ny ankohonan’i Jesoa,+ 37  roa amby dimampolo sy arivo ny taranak’i Imera,+ 38  fito amby efapolo sy roanjato sy arivo ny taranak’i Pasora,+ 39  ary fito ambin’ny folo sy arivo ny taranak’i Harima.+ 40  Ary toy izao ny Levita:+ Efatra amby fitopolo ny taranak’i Jesoa+ sy Kadmiela,+ izay samy avy amin’ny taranak’i Hodavia.+ 41  Valo amby roapolo amby zato ny mpihira taranak’i Asafa.+ 42  Sivy amby telopolo amby zato ny fitambaran’ny taranak’ireo mpiandry vavahady, izany hoe ny taranak’i Saloma,+ sy ny taranak’i Atera,+ sy ny taranak’i Talmona,+ sy ny taranak’i Akoba,+ sy ny taranak’i Hatita,+ ary ny taranak’i Sobay. 43  Ireto avy ny Netinima:+ Ny taranak’i Ziha, ny taranak’i Hasofa, ny taranak’i Tabaota,+ 44  ny taranak’i Kerosa, ny taranak’i Siaha, ny taranak’i Padona,+ 45  ny taranak’i Lebana, ny taranak’i Hagabaha, ny taranak’i Akoba, 46  ny taranak’i Hagaba, ny taranak’i Salmay,+ ny taranak’i Hanana, 47  ny taranak’i Gidela, ny taranak’i Gahara,+ ny taranak’i Reaia, 48  ny taranak’i Rezina,+ ny taranak’i Nekoda, ny taranak’i Gazama, 49  ny taranak’i Oza, ny taranak’i Pasea,+ ny taranak’i Besay, 50  ny taranak’i Asna, ny taranaky ny Meonita, ny taranak’i Nefosima,+ 51  ny taranak’i Bakboka, ny taranak’i Hakafa, ny taranak’i Harora,+ 52  ny taranak’i Bazlota, ny taranak’i Mehida, ny taranak’i Harsa,+ 53  ny taranak’i Barkosa, ny taranak’i Sisera, ny taranak’i Tema,+ 54  ny taranak’i Nezia, ary ny taranak’i Hatifa.+ 55  Ireto avy ny taranaky ny mpanompon’i Solomona:+ Ny taranak’i Sotahy, ny taranak’i Sofereta, ny taranak’i Peroda,+ 56  ny taranak’i Jala, ny taranak’i Darkona, ny taranak’i Gidela,+ 57  ny taranak’i Sefatia, ny taranak’i Hatila, ny taranak’i Pokereta-hazebaima, ary ny taranak’i Amy.+ 58  Roa amby sivifolo sy telonjato ny fitambaran’ny Netinima+ sy ny taranaky ny mpanompon’i Solomona.+ 59  Ary ireto avy no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adona ary Imera, nefa tsy afaka nilaza hoe avy amin’ny Israely ny fianakaviambe avy amin’ireo rainy sy ny fiaviany:+ 60  Ny taranak’i Delaia, sy ny taranak’i Tobia, ary ny taranak’i Nekoda,+ roa amby dimampolo sy eninjato. 61  Ary ireto avy no anisan’ny taranaky ny mpisorona:+ Ny taranak’i Habaia, sy ny taranak’i Hakoza,+ ary ny taranak’i Barzilay,+ ilay naka vady tamin’ny zanakavavin’i Barzilay+ Gileadita ka nanjary nantsoina tamin’ny anarany. 62  Ireo no nitady ny lisitra tokony hisy ny anarany mba hanamarinana amin’ny besinimaro ny razana niaviany. Tsy nahita ny anarany tao anefa izy ireo, ka tsy nekena ho isan’ny mpisorona satria noheverina ho maloto.+ 63  Koa nilaza tamin’izy ireo ny Governora*+ fa tsy mahazo mihinana+ ny zavatra masina indrindra izy ireo, raha tsy rehefa misy mpisorona mitondra Orima+ sy Tomima. 64  Enimpolo sy telonjato sy roa arivo sy efatra alina ny fitambaran’ny+ fiangonana manontolo,+ 65  ankoatra ny mpanompolahy sy mpanompovavy fito amby telopolo sy telonjato sy fito arivo. Nanana mpihira+ lahy sy vavy roanjato koa izy ireo. 66  Enina amby telopolo sy fitonjato ny soavaliny, ary dimy amby efapolo sy roanjato ny ramole,+ 67  dimy amby telopolo sy efajato ny ramevany, ary roapolo sy fitonjato sy enina arivo ny ampondrany.+ 68  Ary rehefa tonga tany amin’ny tranon’i Jehovah+ tany Jerosalema+ ny sasany tamin’ireo lohan’ny+ fianakaviambe,*+ dia nanao fanatitra an-tsitrapo+ ho an’ny tranon’Andriamanitra izy ireo, mba hananganana azy io eo amin’ilay toerany taloha.+ 69  Koa arakaraka izay nananany no nanomezany volamena+ hanaovana ny asa, dia volamena arivo sy enina alina drakma, sy volafotsy+ dimy arivo mina, ary akanjo lava+ zato fanaovan’ny mpisorona. 70  Ary nonina tany an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita, sy ny olona sasany,+ sy ny mpihira, sy ny mpiandry vavahady, ary ny Netinima. Ary nonina tany an-tanànany avy koa ny Israely rehetra.+

Fanamarihana ambany pejy

Na: “Tirsata.”
avy amin’ny ray.