Efesianina 5:1-33

5  Koa aoka hanahaka an’Andriamanitra+ ianareo, amin’ny maha zanaka malala anareo.  Ary mandehana mandrakariva amin’ny fitiavana,+ tahaka ny nitiavan’i Kristy anareo+ koa, ka nanolorany ny tenany ho anareo, ho fanatitra+ sy sorona ho an’Andriamanitra mba ho hanitra mamerovero.+  Aoka tsy hotononina eo aminareo akory+ izay resaka momba ny fijangajangana+ sy izay rehetra mety ho fahalotoana na izay faniriana tsy mety afa-po,+ fa tsy mendrika ny olona masina+ izany,  na fitondran-tena mahamenatra+ na resaka adaladala na vazivazy vetaveta,+ izay samy tsy mety, fa aleo kosa manao teny fisaorana.+  Fantatrareo mantsy, eny, takatrareo fa samy tsy manana lova ao amin’ny fanjakan’i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga+ na ny olona mpanaraka fanao maloto na ny olona manana faniriana tsy mety afa-po,+ izany hoe mpanompo sampy.+  Aoka tsy hisy hamitaka anareo amin’ny teny poakaty,+ satria ireo zavatra voalaza tetsy ambony ireo no mampahatezitra an’Andriamanitra amin’ny zanaky ny tsy fankatoavana.+  Koa aza manao tahaka azy ireny.+  Tao amin’ny haizina+ mantsy ianareo teo aloha, fa ao amin’ny hazavana+ kosa ankehitriny, noho ianareo tafaray amin’ny Tompo. Koa aoka ny fomba fiainanareo hampiseho fa zanaky ny mazava ianareo,  fa ny vokatry ny mazava dia hatsaran-toetra isan-karazany sy fahitsiana ary fahamarinana.+ 10  Fantaro tsara foana izay ankasitrahan’ny+ Tompo, 11  ary aza miaraka+ amin’izy ireny intsony amin’ny fanaovana ny asan’ny haizina+ tsy mahavoka-tsoa, fa aleo kosa tsy mankasitraka+ izany. 12  Fa izay ataon’izy ireny ao amin’ny miafina, dia mahamenatra na dia ny milaza azy aza.+ 13  Asehon’ny hazavana ny zava-drehetra nabaribary,+ satria izay rehetra aseho+ dia fampiharihariana ny fahamarinana.* 14  Koa izany no nilazany hoe: “Mifohaza+ ianao izay matory, ary mitsangàna amin’ny maty,+ dia hanazava anao i Kristy.”+ 15  Koa mitandrema tsara hatrany mba tsy hitondranareo tena*+ tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, 16  ka hararaoty tsara ny fotoana,+ fa ratsy izao andro izao.+ 17  Koa aza miadaladala intsony, fa fantaro+ hatrany izay sitrapon’i+ Jehovah. 18  Ary aza mba mamon-divay,+ fa mitarika ho amin’ny filibana+ izany. Fa aoka kosa ianareo ho feno fanahy masina+ hatrany, 19  ka salamo+ sy fiderana+ ary hira momba an’Andriamanitra ampiasaina rehefa mifampiresaka, ary mihirà+ amin’ny fo miaraka amin’ny mozika,+ ho an’i Jehovah, 20  ary misaora mandrakariva an’Andriamanitra Raintsika amin’ny zavatra rehetra, amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika.+ 21  Aoka ianareo samy hanaiky ny namanareo avy,+ noho ny fahatahorana an’i Kristy. 22  Aoka ny vehivavy hanaiky+ ny vadiny, toy ny anekeny ny Tompo, 23  satria ny lehilahy no lohan’ny vadiny,+ toa an’i Kristy izay lohan’ny fiangonana,+ noho izy mpamonjy an’io vatana io. 24  Toy ny aneken’ny fiangonana an’i Kristy no tokony haneken’ny vehivavy ny vadiny amin’ny zavatra rehetra.+ 25  Ry lehilahy, tiavo foana ny vadinareo,+ tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana sy ny nanolorany ny tenany hamonjy azy,+ 26  mba hanamasinany azy,+ ka hanadiovany azy amin’ny rano fandroana, amin’ny alalan’ny teny.+ 27  Izany dia mba hanolorany azy io ho an’ny tenany ihany ho fiangonana ao anatin’ny famirapiratany,+ sy tsy misy pentina na ketrona na zavatra toy izany, fa mba ho fiangonana masina sy tsy misy tsiny kosa.+ 28  Toy izany no tokony hitiavan’ny lehilahy ny vadiny tahaka ny tenany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. 29  Fa tsy misy olona mankahala ny nofony, fa mamelona azy io kosa sy maneho fitiavana azy,+ tahaka ny ataon’i Kristy amin’ny fiangonana, 30  satria anisan’ny vatany isika.+ 31  “Noho izany, ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy roa.”+ 32  Lehibe izany zava-miafina masina+ izany. I Kristy sy ny fiangonana+ izany lazaiko izany. 33  Na izany aza, dia aoka koa ny lehilahy tsirairay avy ho tia ny vadiny+ tahaka ny tenany, ary aoka kosa ny vehivavy hanaja fatratra+ ny vadiny.

Fanamarihana

Tsela-pahazavana.
A.b.t.: “handehananareo.”