Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Deoteronomia 33:1-29

33  Izao no tsodrano+ nataon’i Mosesy, lehilahin’Andriamanitra,+ rehefa nitso-drano ny zanak’Israely izy talohan’ny nahafatesany.  Hoy izy: “Tonga avy tany Sinay i Jehovah,+ Ka nanjelanjelatra teo amin’izy ireo, eny, nanjelanjelatra avy tao Seira.+ Namirapiratra avy tao amin’ny faritra be tendrombohitr’i Parana+ izy. Anjely masina an’alinalina no niaraka taminy,+ Ary teo ankavanany ny miaramila mpiadin’izy ireo.+   Tiany tokoa ny vahoakany.+ Eo an-tananao daholo ny olo-masin’izy+ ireo. Ary ireo kosa mipetraka eo an-tongotrao,+ Ary nisy noraisiny ny teninao.+   Nanome lalàna antsika i Mosesy,+ Ho fananan’ny fiangonan’i Jakoba.+   Ary Andriamanitra lasa mpanjaka teo amin’i Jesorona,+ Fony nivory ireo lohandohany teo amin’ny vahoaka,+ Eny, ny foko rehetran’ny Israely.+   Aoka ho velona i Robena fa tsy ho faty,+ Ary aoka tsy hihavitsy ny lehilahy eo aminy.”+  Dia nanohy ny teniny izy, ka nitso-drano an’i Joda+ hoe: “Henoy ny feon’i Joda,+ Jehovah ô, Ary ianao anie hitondra azy any amin’ny olony! Efa niady mba hahazoany izay azy ny sandriny. Ianao anie hanampy azy hamely ny fahavalony!”+  Ny amin’i Levy, dia hoy izy:+ “Ny Tomimanao sy ny Orimanao+ dia an’ilay tsy mivadika aminao,+ Eny, ilay notsapainao toetra tany Masa.+ Niady taminy ianao teo akaikin’ny ranon’i Meriba.+   Ilay niteny tamin-drainy sy reniny hoe: ‘Tsy hitako izy.’ Na ny rahalahiny aza tsy nekeny,+ Ary ny zanany tsy fantany. Fa notandremany ny teninao,+ Ary nohajainy foana ny fifanekena nataonao taminy.+ 10  Aoka hampianariny an’i Jakoba ny didim-pitsaranao,+ Ary hampianariny an’i Israely ny lalànao.+ Aoka hanolorany emboka manitra eo am-bavoronao,+ Sy fanatitra dorana manontolo eo amin’ny alitaranao.+ 11  Tahio ny heriny,+ Jehovah ô, Ary ianao anie ho finaritra amin’ny asan’ny tanany!+ Ataovy maratra mafy ny andilan’izay mitsangana hiady aminy,+ Sy izay mankahala mafy azy, mba tsy hiarina intsony ireny.”+ 12  Ny amin’i Benjamina, dia hoy izy:+ “Aoka ilay malalan’i+ Jehovah hitoetra tsy hanana ahiahy eo anilany,+ Ary izy hampialoka azy tontolo andro.+ Hitoetra eo anelanelan’ny sorony izy.”+ 13  Ny amin’i Josefa, dia hoy izy:+ “Hotahin’i Jehovah mandrakariva anie ny taniny,+ Ka hahazo zava-tsoa avy any an-danitra, sy ando,+ Sy rano lalina any ambany+ any, 14  Sy zava-tsoa entin’ny masoandro,+ Sy zava-tsoa entin’ireo volana mifandimby,+ 15  Sy zavatra tsara indrindra avy any an-tendrombohitra any atsinanana,+ Sy zava-tsoa eny amin’ny havoana maharitra hatramin’ny fotoana tsy voafetra, 16  Sy zava-tsoan’ny tany mbamin’izay rehetra eo aminy,+ Ary ny fankasitrahan’Ilay monina ao amin’ny voaroy.+ Ho eo an-dohan’i Josefa anie ireo,+ Eny, ho eo an-tampon-dohan’ilay nosinganina tamin’ny rahalahiny!+ 17  Tahaka ny voninahitry ny voalohan-teraky ny omby ny voninahiny.+ Tandrok’ombidia ny tandrony,+ Ary amin’ireo no hanosehany ny vahoaka,+ Izay miaraka hatosiny hatrany amin’ny faran’ny tany. Ireo no alinalin’i Efraima,+ Sy arivoarivon’i Manase.” 18  Ny amin’i Zebolona, dia hoy izy:+ “Mifalia, ry Zebolona, amin’ny fandehananao any ivelany+ Ary ianao, ry Isakara, mifalia ao an-tranolainao.+ 19  Hantsoin’izy ireo ho any an-tendrombohitra ny vahoaka, Ka any no hanaovan’izy ireo sorona atolotra amim-pahamarinana.+ Fa hitsentsitra ny harem-ben’ny ranomasina+ Mbamin’ny harena miafina ao amin’ny fasika izy ireo.” 20  Ny amin’i Gada, dia hoy izy:+ “Mahazo fitahiana ilay manitatra ny sisin-tanin’i Gada.+ Honina tahaka ny liona izy,+ Sady hamiravira sandry, eny, hatramin’ny tampon-doha aza.+ 21  Ary hifidy ny ampahany tsara indrindra izy,+ Satria teo no voatokana ho anjarany, avy tamin’ny mpamoaka lalàna.+ Hiangona ireo lohandohany eo amin’ny vahoaka. Tena hampihatra ny fahamarinan’i Jehovah Sy ny didim-pitsarany amin’ny Israely izy.” 22  Ny amin’i Dana, dia hoy izy:+ “Zana-diona i Dana.+ Hitsambikina avy ao Basana izy.”+ 23  Ny amin’i Naftaly, dia hoy izy:+ “Voky fankasitrahana i Naftaly, Sady heniky ny fitahian’i Jehovah. Alaivo ho fanananao ny andrefana sy ny atsimo.”+ 24  Ny amin’i Asera, dia hoy izy:+ “Notahina i Asera ka nahazo zanakalahy.+ Aoka izy hanjary hankasitrahan’ny rahalahiny,+ Sady hanatsoboka ny tongony ao amin’ny menaka.+ 25  Vy sy varahina ny hidim-bavahadinao,+ Ary hilamina tsara ny fiainanao mandritra ny androm-piainanao. 26  Tsy misy tahaka an’ilay Andriamanitr’i+ Jesorona,+ Izay mitaingina ny lanitra mba hamonjy anao,+ Eny, mitaingina ny lanitra feno rahona izy, amin’ny fahamboniany.+ 27  Ilay Andriamanitry ny andro fahiny no fiafenanao,+ Ary manohana anao ireo sandriny izay maharitra+ mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ary horoahiny tsy ho eo anatrehanao ny fahavalo,+ Sady hiteny izy hoe: ‘Aringano ireny!’+ 28  Dia honina tsy hanana ahiahy i Israely,+ Hitoetra irery ny lavadranon’i Jakoba,+ Eo amin’ny tany be varimbazaha sy divay vaovao.+ Eny, hitete ando ny lanitra eo aminy.+ 29  Sambatra ianao, ry Israely ô!+ Iza moa no tahaka anao,+ Izay vahoaka mahazo famonjena avy amin’i Jehovah+ Ilay ampingan’ny famonjena anao,+ Sy Ilay sabatrao malaza?+ Koa hitakemotra eo anoloanao ny fahavalonao,+ Fa ianao kosa hanitsaka ny toerana avony.”+

Fanamarihana