Deoteronomia 31:1-30

31  Dia nandeha i Mosesy, ka nilaza ireto teny ireto tamin’ny Israely rehetra:  “Roapolo amby zato taona aho izao.+ Tsy mahazo mitarika anareo intsony aho,+ satria nilaza tamiko i Jehovah hoe: ‘Tsy hiampita an’io Jordana io ianao.’+  I Jehovah Andriamanitrao no hiampita eo alohanao.+ Izy no handringana ireo firenena ireo tsy ho eo anatrehanao, ary ianao no handroaka azy ireny.+ I Josoa no hiampita eo alohanao,+ araka izay nolazain’i Jehovah.  Toy ny nataon’i Jehovah tamin’izy nandringana an’i Sihona+ sy Oga+ mpanjakan’ny Amorita mbamin’ny taniny,+ no hataony amin’ireo koa.  Dia hatolotr’i Jehovah eo an-tananareo izy ireo,+ ka araka ny didy rehetra nandidiako anareo no ataovy aminy.+  Ary mahereza sy matanjaha.+ Aza matahotra na mivadi-po eo anatrehany,+ fa i Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Tsy handao anao izy ary tsy hahafoy anao mihitsy.”+  Dia niantso an’i Josoa i Mosesy, ka nilaza taminy teo imason’ny Israely rehetra hoe: “Mahereza sy matanjaha,+ fa ianao no hitondra ity vahoaka ity hiditra ao amin’ilay tany nianianan’i Jehovah tamin’ny razany homena azy, ary ianao no hanome azy ireo izany ho lovany.+  Ary i Jehovah no mandeha eo alohanao. Homba anao foana izy.+ Tsy handao anao izy ary tsy hahafoy anao mihitsy. Koa aza matahotra na mihorohoro.”+  Dia nosoratan’i Mosesy ity lalàna ity,+ ka nomeny ny mpisorona taranak’i Levy,+ mpilanja ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah,+ mbamin’ny anti-panahy rehetran’ny Israely. 10  Nandidy azy ireo koa i Mosesy hoe: “Isaky ny fito taona, amin’ny fotoana voatondro, izany hoe amin’ny fetin’ny trano rantsankazo+ mandritra ny taom-panafahana,+ 11  rehefa tonga ny Israely rehetra mba hahita ny tavan’i Jehovah+ Andriamanitrareo any amin’ny toerana hofidiny,+ dia hovakinao eo anatrehan’ny Israely rehetra ity lalàna ity.+ 12  Koa vorio ny vahoaka,+ dia ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny monina ao an-tanànanao, mba hihainoany sy hianarany,+ satria tokony hatahotra an’i Jehovah Andriamanitrareo+ izy, ary tokony hitandrina mba hanaraka an’izay rehetra voalazan’ity lalàna ity. 13  Ary ny zanany izay tsy mahalala an’izany dia tokony hihaino+ sy hianatra hatahotra an’i Jehovah Andriamanitrareo, mandritra ny androm-piainanareo eo amin’ilay tany izay halehanareo eny ampitan’i Jordana ka halainareo ho fanananareo.”+ 14  Avy eo, dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Efa manakaiky ny andro hahafatesanao.+ Koa antsoy i Josoa, ary mitsangàna ao amin’ny tranolay fihaonana ianareo mba hanendreko azy.”+ Dia nandeha i Mosesy sy Josoa, ka nitsangana tao amin’ny tranolay fihaonana.+ 15  Ary niseho teo amin’ny tranolay fihaonana i Jehovah, tao anatin’ny andry rahona. Dia nijanona teo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana ilay andry rahona.+ 16  Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Efa hodimandry any amin’ny razanao ianao.+ Ary azo antoka fa hitsangana ity vahoaka ity+ ka hanana fifandraisana mamoafady amin’ny andriamani-kafa eo anivony, any amin’ilay tany izay halehany.+ Ary hahafoy ahy tokoa izy ireo,+ ka hivadika amin’ny fifanekena nataoko taminy.+ 17  Dia hirehitra amin’izy ireo tokoa ny fahatezerako amin’izany andro izany,+ ary hafoiko tokoa izy ireo+ sady hafeniko azy ny tavako,+ ka ho levona izy ireo. Ary hisy loza sy fahoriana maro hanjo azy ireo,+ dia tsy maintsy hiteny izy ireo amin’izany andro izany hoe: ‘Tsy noho ny Andriamanitsika tsy eto amintsika ve no mahatonga izao loza izao amintsika?’+ 18  Fa izaho kosa amin’izany andro izany dia hanafina tanteraka ny tavako, noho ny ratsy rehetra nataony sy noho izy nanaraka andriamani-kafa.+ 19  “Koa soraty izao hira+ izao, ka ampianaro ny zanak’Israely.+ Ary ataovy eo am-bavan’izy ireo izy io mba ho vavolombeloko hiampanga azy.+ 20  Fa hoentiko any amin’ilay tany nianianako tamin’ny razany+ izy ireo, dia ilay tany tondra-dronono sy tantely.+ Ary hihinana izy ireo+ ka ho voky sy hihamatavy,+ dia hanaraka andriamani-kafa+ sy hanompo an’ireny ka haniratsira ahy ary hivadika amin’ny fifanekena nataoko.+ 21  Ary rehefa ianjadian’ny loza sy fahoriana maro izy ireo,+ dia ho vavolombelona hiampanga azy io hira io, satria tsy ho afaka am-bavan’ny taranany. Fantatro tsara mantsy ny toe-tsaina+ mihamahazo vahana eo amin’izy ireo amin’izao fotoana izao, na dia alohan’ny hampidirako azy ao amin’ilay tany nianianako taminy aza.” 22  Koa nosoratan’i Mosesy ny androtr’iny ihany ilay hira, mba hampianariny ny zanak’Israely.+ 23  Ary notendren’Andriamanitra i Josoa zanak’i Nona+ sady nilazany hoe: “Mahereza sy matanjaha,+ fa ianao no hitondra ny zanak’Israely hiditra ao amin’ilay tany nianianako tamin’izy ireo,+ ary homba anao foana aho.” 24  Rehefa voasoratr’i Mosesy tao amin’ny boky avokoa ny teny ato amin’ity lalàna ity,+ 25  dia nodidiany toy izao ny Levita, mpilanja ny Vata misy ny fifanekena+ nataon’i Jehovah: 26  “Aoka halaina ity boky misy ny lalàna+ ity, ka apetraho eo anilan’ilay Vata+ misy ny fifanekena nataon’i Jehovah Andriamanitrareo, ary aoka izy io ho vavolombelona eo hiampanga anareo.+ 27  Fantatro tsara mantsy fa mpikomy+ ianareo sady mafy hatoka.+ Mbola velona eto aminareo aza aho ankehitriny dia efa mikomy amin’i Jehovah ianareo,+ koa mainka fa rehefa maty aho? 28  Koa vorio etỳ amiko ny anti-panahy rehetra eo amin’ny fokonareo sy ny mpiadidy+ eo aminareo, mba hilazako ireto teny ireto. Ary hiantso ny lanitra sy ny tany aho ho vavolombelona hiampanga azy.+ 29  Fantatro tsara mantsy fa tsy maintsy hanao ratsy+ ianareo rehefa maty aho, ary azo antoka fa hivily hiala amin’ny lalana nandidiako anareo ianareo. Dia tsy maintsy hisy loza+ hanjo anareo any am-parany, satria ianareo hanao izay ratsy eo imason’i Jehovah mba hampahatezitra azy noho ny asan’ny tananareo.”+ 30  Dia nolazain’i Mosesy tamin’ny fiangonan’Israely manontolo ny tonon’ity hira ity hatramin’ny farany:+

Fanamarihana