Deoteronomia 12:1-32

12  “Ireto avy ny fitsipika+ sy didim-pitsarana+ ka araho+ tsara, mandritra ny androm-piainanareo any amin’ilay tany+ avelan’i Jehovah Andriamanitry ny razanareo halainareo ho fanananareo:  Handroaka firenena maro ianareo, ary tokony horavanareo tanteraka+ ny toerana rehetra nanompoany ny andriamaniny, na teny amin’ny tendrombohitra avo sy havoana izany, na teny ambanin’ny hazo midoroboka rehetra.+  Arodano ny alitarany+ ary torotoroy ny tsangambatony masina.+ Dory ny tsato-kazony masina,+ ary kapao ny sary sokitra+ izay andriamaniny. Foany tsy ho eo amin’ilay toerana intsony ny anaran’ny andriamaniny.+  “Aza manao toy izany amin’i Jehovah Andriamanitrareo,+  fa tadiavo kosa izay toerana hofidin’i Jehovah Andriamanitrareo eo amin’ny fokonareo rehetra, mba hametrahany sy hampitoerany ny anarany, ka any no halehanareo.+  Any no hanateranareo ny fanatitra dorana,+ sy ny sorona, sy ny ampahafolon-karena,+ sy ny fanomezan’ny tananareo,+ sy ny fanatitra fanefana voady,+ sy ny fanatitra an-tsitrapo,+ ary ny voalohan-teraky ny omby aman’ondrinareo.+  Any ianareo no hihinana eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrareo,+ sy hifaly amin’izay rehetra ataonareo,+ dia ianareo sy ny ankohonanareo, satria efa notahin’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo.  “Aza manao hoatr’izao ataontsika izao intsony, dia izao samy manao izay saim-pantany+ izao  satria ianareo mbola tsy tonga any amin’ny toeram-ponenana+ sy ny lova omen’i Jehovah Andriamanitrareo anareo. 10  Hiampita an’i Jordana+ ianareo ka honina any amin’ilay tany omen’i Jehovah Andriamanitrareo ho fanananareo,+ ary hataony mandry feizay eo anivon’ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo, ka honina tsy hanana ahiahy+ tokoa. 11  Ary any amin’izay toerana+ hofidin’i Jehovah Andriamanitrareo hampitoerana ny anarany, no hanateranareo izay rehetra andidiako anareo, dia ny fanatitra dorana,+ sy ny sorona, sy ny ampahafolon-karena,+ sy ny fanomezan’ny+ tananareo, ary izay rehetra fidinareo hatao fanatitra fanefana voady,+ araka izay voady hataonareo amin’i Jehovah. 12  Hifaly eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrareo+ ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny mpanompolahinareo sy ny mpanompovavinareo mbamin’ny Levita ao an-tanànanareo, fa ny Levita tsy mba manana anjara na lova eo aminareo.+ 13  Tandremo sao manolotra fanatitra dorana any amin’izay toeran-kafa hitanao+ ianao. 14  Fa eo amin’ny toerana hofidin’i Jehovah any amin’ny iray amin’ny foko eo aminao, no hanoloranao ny fanatitra dorana, ary eo no hanaovanao izay rehetra andidiako anao.+ 15  “Mahazo mamono biby ianao isaky ny te hihinan-kena.+ Ary hihinana izany ianao, araka izay fitahiana omen’i Jehovah Andriamanitrao anao ao an-tanànanao. Mahazo mihinan-kena na ny olona maloto+ na ny madio, tahaka ny ahazoany mihinana gazela sy serfa.+ 16  Ny ra ihany no tsy azonao hanina,+ fa tokony hararakao amin’ny tany toy ny rano.+ 17  Tsy ho azonao hanina ao an-tanànanao ny ampahafolon’ny varimbazaha+ sy ny divay vaovao ary ny menaka izay atolotrao, sy ny voalohan-teraky ny omby aman’ondrinao,+ na izay hataonao fanatitra fanefana voady, na izay fanatitra an-tsitrapo,+ na ny fanomezan’ny tananao.+ 18  Fa eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrao, eny, eo amin’ny toerana hofidin’i Jehovah Andriamanitrao,+ no hihinananao izany, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny mpanompolahinao sy ny mpanompovavinao ary ny Levita ao an-tanànanao. Hifaly+ eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrao ianao amin’izay rehetra ataonao. 19  Ary tandremo sao ataonao tsirambina ny fikarakarana ny Levita,+ mandritra ny androm-piainanao eo amin’ny taninao. 20  “Rehefa halalahin’i Jehovah Andriamanitrao ny faritaninao,+ araka izay nampanantenainy anao,+ ka hilaza ianao hoe: ‘Hihinan-kena aho’, satria te hihinana ianao, dia mahazo mihinan-kena ianao+ isaky ny te hanao izany. 21  Ary raha lavitra anao ny toerana hofidin’i Jehovah Andriamanitrao hametrahana ny anarany,+ dia hamono amin’ny ombinao na ny ondrinao izay nomen’i Jehovah anao ianao, araka izay efa nandidiako anao, ka hihinana izany ao an-tanànanao, isaky ny te hihinana.+ 22  Tahaka ny ahazoanao mihinana gazela sy serfa+ no ahazoanao mihinana izany. Mahazo mihinana izany na ny olona maloto+ na ny madio. 23  Aoka ianao ho tapa-kevitra mafy tsy hihinan-dra+ satria ny ra no aina,+ ka aza mihinana ny aina miaraka amin’ny hena. 24  Aza mihinana ra, fa araraho amin’ny tany toy ny rano izany.+ 25  Aza mihinana izany, dia hahita soa ianao+ sy ny taranakao, satria hanao izay mahitsy eo imason’i Jehovah ianao.+ 26  Ny zava-masina+ izay ho azonao any sy ny fanatitra fanefana voady+ ihany no hoentinao, ary hankeo amin’ny toerana hofidin’i Jehovah ianao.+ 27  Atolory eo amin’ny alitaran’i Jehovah Andriamanitrao ny fanatitra dorana,+ dia ny hena sy ny ra.+ Dia araraho eo anilan’ny alitaran’i Jehovah Andriamanitrao ny ran’ny sorona+ entinao, fa ny henany kosa azonao hanina. 28  “Koa mitandrema, ary ankatoavy ireo teny rehetra andidiako anao+ ireo, mba hahita soa+ mandritra ny fotoana tsy voafetra ianao sy ny taranakao, satria hanao izay tsara sy mahitsy eo imason’i Jehovah Andriamanitrao ianao.+ 29  “Rehefa haringan’i Jehovah Andriamanitrao tsy ho eo anatrehanao ireo firenena izay halehanao any sy horoahinao,+ dia ho lasanao ny taniny ka honina eo ianao.+ 30  Koa tandremo sao voafandrika hanaraka ny fanaon’ireny,+ rehefa ringana tsy ho eo anatrehanao izy. Tandremo koa sao manontanintany momba ny andriamaniny, hoe: ‘Mba ahoana àry no fomba nanompoan’ireny firenena ireny ny andriamaniny? Fa mba hanao toy izany koa aho.’ 31  Aza manao toy izany amin’i Jehovah Andriamanitrao.+ Izay rehetra maharikoriko an’i Jehovah sady halany mantsy no nataon’ireny tamin’ny andriamaniny, fa ny zanany lahy sy ny zanany vavy aza nodorany tao anaty afo ho an’ny andriamaniny.+ 32  Ny teny rehetra andidiako anareo no hotandremanareo tsara.+ Aza ampiana izany na anesorana.+

Fanamarihana