Apokalypsy 4:1-11

4  Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy varavarana nisokatra tany an-danitra. Toy ny an’ny trompetra ny feo voalohany reko,+ izay niteny tamiko hoe: “Miakara atỳ,+ dia hasehoko anao izay zavatra hitranga.”+  Taorian’izany avy hatrany, dia nanjary teo ambany herin’ny fanahy aho: Ary nisy seza fiandrianana+ teo amin’ny toerany tany an-danitra,+ ary nisy nipetraka teo amboniny.+  Tahaka ny vato jaspa+ sy vatosoa mena no fahitana an’ilay mipetraka,+ ary manodidina an’ilay seza fiandrianana dia nisy avana+ izay hoatran’ny emeraoda+ no fahitana azy.  Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo koa nanodidina an’ilay seza fiandrianana, ary teo ambonin’ireo seza fiandrianana+ ireo dia hitako fa nisy anti-panahy+ efatra amby roapolo+ nipetraka, nanao akanjo ivelany fotsy+ sady nisatroka satroboninahitra+ volamena.  Ary nisy tselatra+ sy feo ary kotroka+ nivoaka avy teo amin’ilay seza fiandrianana, ary nisy jiro+ fito nirehitra teo anoloan’ilay seza fiandrianana. Tsy inona ireo jiro ireo fa ny fanahy+ fiton’Andriamanitra.  Ary nisy toa ranomasina+ tahaka ny fitaratra sady tahaka ny kristaly, teo anoloan’ilay seza fiandrianana. Teo afovoan’ilay seza fiandrianana sy nanodidina azy dia nisy zavamananaina+ efatra izay feno maso ny aloha sy aoriana.  Ary ny zavamananaina voalohany dia tahaka ny liona,+ ary ny zavamananaina faharoa dia tahaka ny vantotr’ombilahy,+ ary ny zavamananaina fahatelo+ dia nanan-tarehy toy ny an’ny olona, ary ny zavamananaina fahefatra+ dia tahaka ny voromahery+ manidina.  Samy nanana elatra enina+ avy ireo zavamananaina efatra,+ ary feno maso+ nanerana ny elany sy tao ambany elany. Tsy nitsahatra niteny izy ireo, na andro na alina, hoe: “Masina, masina, masina i Jehovah+ Andriamanitra, ilay Mahery Indrindra,+ ilay taloha sy ankehitriny+ ary ho avy.”  Ary ireo zavamananaina dia nanome voninahitra sy haja ary fisaorana+ ho an’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana,+ dia Ilay velona mandrakizay mandrakizay.+ Isaky ny nanao izany izy ireo, 10  dia niankohoka teo anatrehan’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana ny anti-panahy efatra amby roapolo,+ ka nivavaka+ tamin’Ilay velona mandrakizay mandrakizay, ary nanipy ny satroboninahiny teo anoloan’ny seza fiandrianana, sady niteny hoe: 11  “Mendrika handray ny voninahitra+ sy ny haja+ ary ny hery+ ianao, Jehovah ô, eny, ry Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra ianao,+ ary noho ny sitraponao+ no nampisy sy namoronana+ azy ireny.”

Fanamarihana