Apokalypsy 2:1-29

2  “Ary soraty izao ho an’ny anjelin’ny+ fiangonana atsy Efesosy:+ Izao no lazain’ilay mihazona ny kintana fito+ eo an-tanany havanana sy mandeha eo afovoan’ny fitoeran-jiro volamena fito:+  ‘Fantatro izay ataonao+ sy ny fisasaranao ary ny fiaretanao, ary fantatro fa tsy mahatanty mahita olon-dratsy eo anivonao ianao, ary nozahanao toetra+ ireo mihambo ho apostoly+ nefa tsy izy, ka hitanao fa mpandainga.  Miaritra+ koa ianao, eny, efa niaritra ny mafy noho ny anarako,+ nefa tsy reraka.+  Na izany aza, dia izao no anomezako tsiny anao: Navelanao ho lefy ilay fitiavanao voalohany.+  “‘Koa tsarovy izay nisy anao fony ianao mbola tsy lavo, dia mibebaha+ ka ataovy izay nataonao taloha. Fa raha tsy izany, dia ho avy aminao aho+ ka hanaisotra ny fitoeran-jironao+ hiala amin’ny toerany, raha tsy hoe mibebaka angaha ianao.  Na izany aza anefa, dia halanao+ izay ataon’ny sektan’i Nikoleo,+ ary halako koa izany.  Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny fanahy+ amin’ny fiangonana hoe: Izay mandresy+ dia havelako hihinana amin’ny hazon’aina,+ izay ao amin’ny paradisan’Andriamanitra.’  “Ary soraty izao ho an’ny anjelin’ny+ fiangonana atsy Smyrna: Izao no lazain’ilay ‘Voalohany sy Farany’,+ izay efa maty nefa velona indray:+  ‘Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, nefa manankarena+ ianao. Fantatro koa ny fanevatevan’ireo mihambo ho Jiosy+ nefa tsy izy, fa synagogan’i Satana.+ 10  Aza matahotra an’izay fijaliana efa hiaretanao.+ Fa tsy hitsahatra hanao ny sasany aminareo any am-ponja ny Devoly.+ Amin’izay dia hozahan-toetra+ tanteraka ianareo, ary hiharam-pahoriana+ folo andro. Aoka ianao tsy hivadika mandra-pahafatinao,+ dia homeko anao ny satroboninahitry ny fiainana.+ 11  Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino+ izay lazain’ny fanahy+ amin’ny fiangonana hoe: Izay mandresy+ dia tsy ho azon’ny fahafatesana faharoa+ mihitsy.’ 12  “Ary soraty izao ho an’ny anjelin’ny fiangonana atsy Pergamosy: Izao no lazain’ilay manana sabatra roa lela izay sady lava no maranitra:+ 13  ‘Fantatro hoe aiza no misy anao, dia ao amin’izay misy ny seza fiandrianan’i Satana. Mifikitra amin’ny anarako foana anefa ianao,+ ary tsy nolavinao ny finoanao ahy,+ na dia tamin’ny andron’i Antipasy aza, dia ilay vavolombeloko+ tsy nivadika, izay novonoina+ teo aminareo, eo amin’izay onenan’i Satana. 14  “‘Misy zavatra vitsivitsy hitako aminao anefa: Ao aminao ireo mitana mafy ny fampianaran’i Balama,+ izay nampianatra an’i Balaka+ hitaona ny zanak’Israely hanota, ka hihinana zavatra natao sorona ho an’ny sampy sy hijangajanga.+ 15  Ao aminao koa ireo mitana mafy toy izany ny fampianaran’ny sektan’i Nikoleo.+ 16  Koa mibebaha,+ fa raha tsy izany, dia ho avy aminao haingana aho ka hiady+ amin’izy ireo ary hamely azy amin’ilay sabatra lava lela avy amin’ny vavako.+ 17  “‘Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny fanahy amin’ny fiangonana hoe:+ Izay mandresy+ dia homeko amin’ny mana+ nafenina sady homeko vatokilonjy fotsy. Ary eo amin’ilay vatokilonjy dia misy anaram-baovao+ voasoratra izay tsy misy mahafantatra afa-tsy ilay mahazo azy ihany.’+ 18  “Ary soraty izao ho an’ny anjelin’ny fiangonana atsy Tyatira:+ Izao no lazain’ny Zanak’Andriamanitra,+ izay manana maso tahaka ny lelafo,+ sy tongotra tahaka ny varahina voadio:+ 19  ‘Fantatro izay ataonao sy ny fitiavanao+ sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny fiaretanao, ary fantatro fa be kokoa noho ny tany aloha ny nataonao+ tatỳ aoriana.+ 20  “‘Na izany aza, dia izao no anomezako tsiny anao: Leferinao ilay vehivavy Jezebela,+ izay mihambo ho mpaminanivavy sady mampianatra+ sy mamitaka ny mpanompoko+ hijangajanga+ sy hihinana zavatra atao sorona ho an’ny sampy.+ 21  Ary nomeko fotoana hibebahana+ izy, nefa tsy te hibebaka amin’ny fijangajangany.+ 22  Hataoko marary mafy eo am-pandriana izy, ary izay mijangajanga* aminy dia hatsipiko ao amin’ny fahoriana lehibe, raha tsy hoe mibebaka amin’izay namitahan-dravehivavy azy angaha izy ireo. 23  Ary hovonoiko amin’ny aretina mahafaty ny zana-dravehivavy, ka ho fantatry ny fiangonana rehetra fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, ary hamaly anareo tsirairay araka izay ataonareo avy.+ 24  “‘Ho an’izay sisa aminareo any Tyatira, eny, izay rehetra tsy manaraka izany fampianarana izany ka tsy mahafantatra an’ilay antsoin’ny olona hoe “zava-dalin’i Satana”,+ dia izao no lazaiko: Tsy manampy enta-mavesatra aminareo intsony aho.+ 25  Tano mafy anefa izay efa anananareo,+ mandra-piaviko. 26  Ary izay mandresy ka manatanteraka ny asako hatramin’ny farany,+ dia homeko fahefana amin’ireo firenena.+ 27  Ary hifehy* ny olona amin’ny tehim-by izy,+ dia ho potipotika toy ny vilany tanimanga ireny.+ Eny, homeko fahefana izy, tahaka izay noraisiko avy tamin’ny Raiko. 28  Ary homeko azy ny kintan’ny maraina.+ 29  Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny fanahy+ amin’ireo fiangonana.’+

Fanamarihana

Ny teny grika eto dia milaza fanitsakitsaham-bady.
Na: “hiandry toy ny mpiandry ondry.”