Apokalypsy 19:1-21

19  Taorian’izany, dia nahare feo tahaka ny feo mafy nataon’ny vahoaka be tany an-danitra+ aho. Hoy ireo: “Miderà an’i Jah!*+ An’Andriamanitsika ny famonjena+ sy ny voninahitra ary ny hery,+  satria marina sy mahitsy ny fitsarany.+ Fa izy nampihatra ny didim-pitsarany tamin’ilay mpivaro-tena lehibe, izay nanimba ny tany tamin’ny fijangajangany. Namaly ny ran’ny mpanompony nalatsaky ny tanan-dravehivavy koa izy.”+  Dia niteny fanindroany avy hatrany ireo hoe: “Miderà an’i Jah!+ Miakatra mandrakizay mandrakizay ny setroka+ avy amin’i Babylona.”  Ary ny anti-panahy efatra amby roapolo+ sy ny zavamananaina efatra+ dia niankohoka sy nivavaka tamin’Andriamanitra, izay nipetraka+ teo ambonin’ny seza fiandrianana, ka nanao hoe: “Amena! Miderà an’i Jah!”+  Nisy feo koa nivoaka avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Derao mandrakariva ilay Andriamanitsika, ry mpanompony+ rehetra izay matahotra azy, na kely na lehibe.”+  Ary izaho nahare feo tahaka ny feon’ny vahoaka be sy tahaka ny feon’ny rano be ary tahaka ny feon’ny kotroka mafy, nanao hoe: “Miderà an’i Jah,+ satria efa nanomboka nanjaka+ i Jehovah Andriamanitsika, ilay Mahery Indrindra.+  Aoka isika hifaly sy hiravoravo, ary aoka isika hanome voninahitra+ azy, fa tonga+ ny fampakaram-badin’ny+ Zanak’ondry sady efa niomana ny vadiny.+  Eny, navela hanao akanjo vita amin’ny lamba rongony mamirapiratra sy madio ary tena tsara ravehivavy. Tsy inona ilay lamba rongony tena tsara fa ny asa marina nataon’ny olona masina.”+  Ary hoy ilay anjely tamiko: “Soraty izao: Sambatra izay nasaina+ ho amin’ny sakafo hariva amin’ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry.”+ Hoy koa izy tamiko: “Tena tenin’Andriamanitra+ izany.” 10  Tamin’izay dia niankohoka teo an-tongotr’ilay anjely aho mba hivavaka taminy.+ Hoy anefa izy tamiko: “Tandremo! Aza manao izao!+ Fa mpanompo ihany aho, toa anao sy ireo rahalahinao izay manao ny asa fitoriana momba an’i Jesosy.+ Andriamanitra no ivavaho,+ fa ny fitoriana momba an’i Jesosy no anton’ny faminaniana.”+ 11  Ary nahita ny lanitra nisokatra aho, ary iny nisy soavaly fotsy.+ Antsoina hoe Mendri-pitokisana+ sy Marina+ ilay nitaingina azy, ary nitsara sy niady araka ny fahamarinana+ mandrakariva izy. 12  Lelafo ny masony,+ ary nisy diadema maro teo amin’ny lohany.+ Izy dia nanana anarana+ voasoratra, izay tsy misy mahalala afa-tsy ny tenany ihany. 13  Nanao akanjo ivelany voafafy ra+ izy, ary ny anarana niantsoana azy dia hoe Ny Tenin’Andriamanitra.+ 14  Ary nanaraka azy koa ny tafika tany an-danitra, nitaingina soavaly fotsy sady nanao akanjo vita amin’ny lamba rongony fotsy sy madio ary tena tsara. 15  Ary nisy sabatra maranitra lava lela nivoaka avy tamin’ny vavany+ mba hamelezany ny firenena. Ary hifehy* azy ireo amin’ny tehim-by izy.+ Nohitsakitsahiny koa ny voaloboka tao anaty famiazam-boaloboky+ ny fisafoaky ny fahatezeran’Andriamanitra,+ ilay Mahery Indrindra. 16  Ary nisy anarana voasoratra teo amin’ny akanjony ivelany, teo amin’ny feny, hoe: Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo.+ 17  Hitako koa fa nisy anjely nijoro teo amin’ny masoandro, ary niantsoantso mafy izy ka nilaza tamin’ny vorona+ rehetra nanidina teny afovoan’ny lanitra hoe: “Avia atỳ ka miangòna ho amin’ny sakafo hariva lehibe nataon’Andriamanitra, 18  mba hihinananareo ny nofon’ny+ mpanjaka sy ny nofon’ny mpitari-tafika sy ny nofon’ny lehilahy mahery+ sy ny nofon’ny soavaly+ mbamin’izay mitaingina azy ary ny nofon’ny rehetra, na olona afaka na mpanompo, na kely na lehibe.” 19  Ary hitako fa nivondrona ilay bibidia+ sy ireo mpanjakan’ny+ tany mbamin’ny tafiny mba hiady+ tamin’ilay nitaingin-tsoavaly+ mbamin’ny tafiny. 20  Ary nosamborina ilay bibidia+ sy ilay mpaminany sandoka,+ izay nanao famantarana+ teo anatrehan’ny bibidia, dia famantarana namitahany an’izay nandray ny mariky+ ny bibidia sy izay nivavaka tamin’ny sariny.+ Koa samy natsipy velona tao amin’ny farihy afo arehitry ny solifara+ izy ireo. 21  Fa ny sisa kosa novonoina tamin’ilay sabatra lava lela nivoaka avy tamin’ny vavan’ilay+ mitaingin-tsoavaly.+ Ary voky+ ny nofon’izy ireny+ ny vorona rehetra.+

Fanamarihana

“Miderà an’i Jah!” Na: “Haleloia!” Jereo Ek 15:2 f.a.p. sy F.F. 1A.
Na: “hiandry toy ny mpiandry ondry.”