Apokalypsy 17:1-18

17  Ary tonga ny iray tamin’ireo anjely fito nanana ny vilia fito,+ dia niteny tamiko hoe: “Avia fa hasehoko anao ny fitsarana an’ilay mpivaro-tena+ lehibe izay mipetraka eo ambonin’ny rano maro.+  Ireo mpanjakan’ny tany dia nijangajanga+ taminy, ary ny mponin’ny tany kosa natao mamon’ny divain’ny fijangajangany.”+  Ary nentin’ilay anjely tamin’ny herin’ny fanahy+ nankany an-tany efitra aho, ka nahita vehivavy iray nitaingina bibidia+ mena midorehitra. Feno anarana fanevatevana an’Andriamanitra+ ilay bibidia sady nanan-doha fito+ sy tandroka folo.  Ary nanao akanjo volomparasy+ sy mena midorehitra+ ravehivavy sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla.+ Teny an-tanany dia nisy kaopy volamena+ feno zava-maharikoriko+ sy zava-maloton’ny fijangajangany.+  Ary voasoratra teo amin’ny handriny izao anarana izao, izay zava-miafina:+ “Babylona Lehibe, renin’ny mpivaro-tena+ sy ny zava-maharikoriko amin’ny tany.”+  Ary hitako fa mamon’ny ran’ny+ olona masina sy ny ran’ny vavolombelon’i Jesosy+ ravehivavy. Gaga be+ aho raha vao nahita azy.  Koa hoy ilay anjely tamiko: “Nahoana ianao no gaga? Holazaiko anao ny zava-miafina momba an-dravehivavy+ sy ilay bibidia mitondra azy izay manan-doha fito sy tandroka folo:+  Ilay bibidia hitanao dia efa teo,+ fa tsy eo izao, nefa efa hiakatra avy ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka+ izy, ka ho any amin’ny fandringanana. Rehefa hitan’ny mponina amin’ny tany fa efa teo ilay bibidia, fa tsy eo izao, ary anefa mbola ho eo, dia hitolagaga izy ireo. Nanomboka tamin’ny nanorenana izao tontolo izao anefa, no efa tsy voasoratra tao amin’ny horonam-bokin’ny fiainana+ ny anaran’izy ireo.+  “Eto no ilana fahiratan-tsaina ombam-pahendrena:+ Tsy inona ny loha fito+ fa tendrombohitra+ fito, ka eo an-tampony no ipetrahan-dravehivavy. 10  Ary misy mpanjaka fito: Efa lavo ny dimy,+ ary ny iray mbola eo,+ fa ny iray kosa mbola tsy tonga,+ nefa rehefa tonga izy, dia hitoetra kelikely.+ 11  Ary ilay bibidia izay efa teo nefa tsy eo izao,+ dia mpanjaka ihany koa. Eny, mpanjaka laharana fahavalo izy nefa avy tamin’ireo fito ihany, ary ho any amin’ny fandringanana izy. 12  “Tsy inona ny tandroka folo efa hitanao fa mpanjaka folo,+ izay mbola tsy nahazo fanjakana, nefa mahazo fahefana hanjaka adiny iray miaraka amin’ilay bibidia izy ireo. 13  Ary miray saina ireo, ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an’ilay bibidia.+ 14  Ary hiady amin’ny Zanak’ondry+ ireo. Haharesy an’ireo anefa ny Zanak’ondry+ satria Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka izy.+ Haharesy koa ireo voantso sy voafidy ary tsy mivadika izay miaraka aminy.”+ 15  Ary hoy izy tamiko: “Tsy inona ny rano efa hitanao, izay ipetrahan’ilay mpivaro-tena, fa olona sy vahoaka sy firenena ary olona samy hafa fiteny.+ 16  Ary ny tandroka folo+ efa hitanao, sy ilay bibidia,+ dia hankahala an’ilay mpivaro-tena+ ka handroba izay ananany rehetra sy hampitanjaka azy, ary hanapitra ny nofony sy handoro azy tanteraka amin’ny afo.+ 17  Fa nataon’Andriamanitra tao am-pon’izy ireo ny hanatanteraka ny heviny,+ dia ny hanatanterahan’izy ireo ilay hevitra tokana iombonan’izy ireo, izay tsy inona fa ny hanome ny fanjakany ho an’ilay bibidia,+ mandra-pahatanteraky ny tenin’Andriamanitra.+ 18  Tsy iza ilay vehivavy+ efa hitanao fa ilay tanàna lehibe izay mifehy an’ireo mpanjakan’ny tany.”+

Fanamarihana