Apokalypsy 16:1-21

16  Ary nahare feo mafy+ avy tao amin’ilay toerana masina aho, nanao tamin’ireo anjely fito hoe: “Andeha araraho eny amin’ny tany ny ao anatin’ny vilia fiton’ny fahatezeran’Andriamanitra.”+  Ary nandeha ny voalohany,+ dia nandraraka ny tao am-biliany teny amin’ny tany,+ ka nisy fery nampanaintaina sady nanonitra be+ nahazo an’izay olona nanana ny mariky ny bibidia+ sy nivavaka tamin’ny sariny.+  Ary ny faharoa+ nandraraka ny tao am-biliany ho ao amin’ny ranomasina,+ dia lasa ra+ tahaka ny ran’olona maty ny ranomasina, ka maty ny zavamananaina* rehetra, eny, izay tao an-dranomasina.+  Ary ny fahatelo+ nandraraka ny tao am-biliany ho ao amin’ny renirano+ sy ny loharano, dia lasa ra ireo.+  Ary reko ilay anjelin’ny rano niteny hoe: “Manao ny rariny ianao, ry ilay ankehitriny sy taloha,+ ilay Tsy Mivadika,+ satria namoaka izany didim-pitsarana izany.+  Nandatsaka ny ran’ny olona masina sy ny mpaminany+ mantsy izy ireo, ka nomenao ra+ hosotroiny. Eny, mendrika izany izy ireo.”+  Ary reko ny alitara nanao hoe: “Eny, Jehovah Andriamanitra ô, ilay Mahery Indrindra,+ marina sy ara-drariny ny didim-pitsaranao.”+  Ary ny fahefatra+ nandraraka ny tao am-biliany tamin’ny masoandro, dia navela handoro+ ny olona tamin’ny afo ny masoandro.  Ary main’ny hafanam-be ny olona. Nanevateva ny anaran’ilay+ Andriamanitra manana fahefana+ amin’ireny loza ireny anefa izy ireo, fa tsy nibebaka mba hanome voninahitra+ azy. 10  Ary ny fahadimy nandraraka ny tao am-biliany teo amin’ny seza fiandrianan’ilay bibidia,+ ka nanjary maizina+ ny fanjakan’ilay bibidia. Ary nanomboka nanaiki-dela noho ny fanaintainana ny olona. 11  Nanevateva+ an’ilay Andriamanitry ny lanitra anefa izy ireo noho ny fanaintainany sy ny feriny, fa tsy mba nibebaka tamin’izay nataony. 12  Ary ny fahenina+ nandraraka ny tao am-biliany teo amin’i Eofrata,+ ilay renirano lehibe, dia ritra ny ranony,+ mba hanomanana ny lalana ho an’ireo mpanjaka+ avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro. 13  Ary hitako fa nisy fanambarana avy amin’ny fanahy,+ dia fanambarana maloto telo tahaka ny sahona,+ nivoaka avy tamin’ny vavan’ilay dragona+ sy avy tamin’ny vavan’ilay bibidia+ ary avy tamin’ny vavan’ilay mpaminany sandoka.+ 14  Fa fanambarana avy amin’ny+ demonia izany, raha ny marina, ka manao famantarana+ sy mankany amin’ireo mpanjakan’ny+ tany+ rehetra misy mponina, mba hanangonana azy ireo ho amin’ny adin’ilay+ andro+ lehiben’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra.+ 15  “Avy toy ny mpangalatra+ aho. Sambatra izay miambina hatrany+ ka mbola eny aminy ihany ny akanjony ivelany, mba tsy handeha mitanjaka izy ka ho hitan’ny olona ny fahamenarany.”+ 16  Ary nangonin’izany fanambarana izany ho amin’ilay toerana antsoina amin’ny teny hebreo hoe Hara-magedona+ ireo. 17  Ary ny fahafito nandraraka ny tao am-biliany teny amin’ny rivotra,+ dia nisy feo mafy+ avy tao amin’ilay toerana masina, avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Vita!” 18  Ary nisy tselatra sy feo ary kotroka. Ary nisy horohoron-tany lehibe+ mbola tsy nisy toa azy hatrizay nisian’ny olona teto an-tany,+ eny, mbola tsy nisy horohoron-tany+ mafy sy lehibe toy izany. 19  Dia nizara telo ilay tanàna lehibe,+ ary rava ireo tanànan’ny firenena. Ary notsarovan’Andriamanitra i Babylona Lehibe,+ mba homena ny kaopy misy ny divain’ny fisafoaky ny fahatezerany.+ 20  Nandositra koa ny nosy rehetra, ary tsy nisy tendrombohitra hita.+ 21  Ary nisy havandra+ vaventy avy any an-danitra nilatsaka tamin’ny olona, ka tokony ho roapolo kilao avy ny lanjan’ny havandra. Dia nanevateva+ an’Andriamanitra ny olona noho ny loza nentin’ny havandra,+ satria lehibe loatra ilay loza.

Fanamarihana

Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.