Apokalypsy 10:1-11

10  Ary hitako fa nisy anjely mahery+ hafa iray nidina avy any an-danitra, nitafy rahona,+ sady nisy avana teo amin’ny lohany. Tahaka ny masoandro ny tarehiny,+ ary tahaka ny andry afo ny tongony,+  ary nisy horonam-boky kely nivelatra teny an-tanany. Ary najorony teo ambonin’ny ranomasina ny tongony havanana, fa teo amin’ny tany kosa ny havia,+  ary niantsoantso mafy toy ny liona+ mierona izy. Rehefa niantsoantso izy, dia namoaka feo ny kotroka+ fito.  Ary rehefa niteny ny kotroka fito, dia saika hanoratra aho, kanjo nahare feo avy any an-danitra+ nanao hoe: “Asio tombo-kase ny zavatra+ nolazain’ny kotroka fito, fa aza soratana.”  Ary nanangana ny tanany havanana ho amin’ny lanitra+ ilay anjely izay hitako nijoro teo ambonin’ny ranomasina sy teo amin’ny tany.  Ary izy nianiana tamin’ny anaran’Ilay velona+ mandrakizay mandrakizay,+ izay namorona ny lanitra mbamin’izay ao aminy sy ny tany+ mbamin’izay ao aminy ary ny ranomasina mbamin’izay ao aminy,+ ka nanao hoe: “Tsy hisy hataka andro+ intsony,  fa amin’ny andro handrenesana an’ilay anjely+ fahafito, rehefa hadiva hitsoka trompetra+ izy, dia ho efa tanteraka hatramin’ny farany tokoa ilay zava-miafina masin’Andriamanitra.+ Ary io zava-miafina io dia araka ny vaovao tsara nambaran’Andriamanitra tamin’ny mpaminany+ mpanompony.”  Niteny tamiko indray ilay feo+ reko avy any an-danitra, nanao hoe: “Andeha raiso ilay horonam-boky mivelatra eny an-tanan’ilay anjely mijoro eo ambonin’ny ranomasina sy eo amin’ny tany.”+  Koa nankeny amin’ilay anjely aho ka nilaza taminy mba hanome ahy ilay horonam-boky kely. Dia hoy izy tamiko: “Raiso ity, dia hano ka lanio.+ Hampangidy ny kibonao izy ity, fa ho mamy toy ny tantely kosa ao am-bavanao.” 10  Ary noraisiko teny an-tanan’ilay anjely ilay horonam-boky kely ka nohaniko,+ dia mamy toy ny tantely izy tao am-bavako,+ fa rehefa laniko kosa, dia nanjary nangidy ny kiboko. 11  Ary hoy izy ireo tamiko: “Tsy maintsy maminany indray ny amin’ny vahoaka sy firenena sy olona samy hafa fiteny ary mpanjaka maro+ ianao.”

Fanamarihana