Amosa 8:1-14

8  Izao no fahitana nasehon’i Jehovah Tompo Fara Tampony tamiko: Harona iray nisy voankazo masaka fahavaratra.+  Ary hoy izy: “Inona no hitanao,+ ry Amosa?” Dia hoy aho: “Harona misy voankazo masaka fahavaratra.”+ Ary hoy i Jehovah tamiko: “Tonga ny farany, ho an’ny Israely oloko.+ Koa tsy holeferiko intsony ny fahadisoany.+  ‘Dia ho lasa fidradradradrana ny hira ao amin’ny tempoly amin’izany andro izany’,+ hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony. ‘Ary hisy faty be dia be,+ izay hariana hatraiza hatraiza. Mangìna!’  “Henoy izao, ry mpandrapaka ny mahantra,+ dia ianareo manao izay tsy hisian’ny mpandefitra,+  ka miteny hoe: ‘Rahoviana vao ho tapitra ny tsinam-bolana+ mba hivarotanay varimbazaha,*+ ary ny sabata+ mba hivarotanay ny vokatray? Amin’izay dia hohakelezinay ny efaha+ sady hohalehibeazinay ny sekely, ary hamboarinay ny mizana mba hamitahana.+  Amin’izay koa dia hividy olona izahay ka volafotsy no ho vidin’ny olona ambany ary toy ny vidina kapa no ho vidin’ny olo-mahantra. Ary hivarotra varimbazaha efa fakofakony izahay.’+  “Ary nianiana tamin’ilay Fahambonian’i Jakoba i Jehovah+ hoe: ‘Tsy hohadinoiko mihitsy izay rehetra nataon’izy ireo.+  Tsy izany ve no mahatonga ny tany hihorohoro+ sy ny mponina rehetra ao aminy hisaona?+ Tsy izany koa ve no mahatonga ny tany manontolo hisondrotra toa an’i Neily, sy hisamboaravoara ary hihena toa an’i Neily any Ejipta?’+  “‘Koa amin’izany andro izany’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony, ‘dia hataoko milentika amin’ny mitataovovonana ny masoandro,+ ary hataoko maizina ny tany amin’ny andro mazava be. 10  Dia hovako ho fisaonana ny fetinareo,+ ary ho hira fisaonana ny hira rehetra fanaonareo. Hataoko misikina lamba gony ny olon-drehetra, ary hosolaina ny lohan’izy rehetra.+ Koa hataoko toy ny fisaonana zanaka lahitokana izany,+ ary ho toy ny andro mangidy no hiafaran’izany.’ 11  “‘Ho avy ny andro handefasako mosary eo amin’ilay tany’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony, ‘kanefa tsy ho mosary noho ny tsy fisian-kanina, na hetaheta noho ny tsy fisian-drano, fa faniriana handre ny tenin’i Jehovah.+ 12  Ary hivembena hatrany amin’ny ranomasina ka hatrany amin’ny ranomasina izy ireo, ary hatrany avaratra ka hatrany amin’ny fiposahan’ny masoandro. Dia hivezivezy hitady ny tenin’i Jehovah izy, nefa tsy hahita.+ 13  Amin’izany andro izany, dia ho safotra noho ny hetaheta ny virjiny tsara tarehy sy ny tovolahy,+ 14  eny, ireo mianiana amin’ny heloka ataon’i Samaria,+ sady miteny hoe: “Raha mbola velona koa ny andriamanitrao, ry Dana!”,+ sy hoe: “Raha mbola tsy maty koa ny lalana mankany Beri-sheba!”+ Ary ho lavo tokoa izy ireo ka tsy hiarina intsony.’”+

Fanamarihana

Mety ho vary orza koa.