Amosa 5:1-27

5  “Henoy izay lazaiko aminareo, ry taranak’Israely ô, eny, henoy izao hira fisaonana+ izao:   “Lavo+ ny Israely virjiny,+Ka tsy afa-mitsangana intsony.+Nilaozana teo amin’ny taniny izy,Ary tsy misy manarina azy.+  “Fa izao no nolazain’i Jehovah Tompo Fara Tampony: ‘Ilay tanàna namoaka arivo lahy hiantafika, dia tsy hanana afa-tsy zato lahy sisa. Ary ilay namoaka zato lahy, dia tsy hanana afa-tsy folo sisa. Izany no hanjo ny taranak’Israely.’+  “Fa izao no nolazain’i Jehovah tamin’ny taranak’Israely: ‘Mitadiava ahy,+ dia ho velona ianareo.+  Aza mitady any Betela+ anefa ary aza mankany Gilgala,+ na miampita ho any Beri-sheba.+ Hatao sesitany tokoa mantsy i Gilgala,+ ary i Betela ho lasa toerana misy herin’ny maizina.+  Mitadiava an’i Jehovah, dia ho velona ianareo,+ ry taranak’i Josefa,+ sao hamely toy ny afo izy+ ka handevona, ary sao tsy hisy hamono izany afo izany+ ao Betela,  eny, mitadiava azy ianareo izay manova ny rariny ho zavamaniry mangidy,+ ary nanipy ny fahamarinana tamin’ny tany.+  Ilay Mpanao ny antokon-kintana Kimaha+ sy ny antokon-kintana Kesila,+ Ilay manova ny haizim-pito+ ho maraina, Ilay manao ny andro ho maizina toy ny alina,+ Ilay miantso ny ranon’ny ranomasina mba handrarahana azy eto ambonin’ny tany,+ dia Jehovah no anarany.+  Izy no mahatonga an’izay matanjaka ho voaroba tampoka, mba ho voaroba koa ny toerana voaro mafy. 10  “‘Nankahalain’izy ireo ny mpananatra teo am-bavahady,+ ary tsy tiany izay milaza ny marina.+ 11  Mitaky hofan’ny toeram-pambolena amin’ny mahantra ianareo sady mampandoa azy hetram-barimbazaha.+ Koa izao no hanjo anareo: Efa nanao trano tamin’ny vato voapaika ianareo,+ nefa tsy hipetraka ao intsony. Ary efa nanao tanimboaloboka mahafinaritra ianareo, nefa tsy hisotro divay avy aminy intsony.+ 12  Fantatro fa maro tokoa ny fikomianareo,+ ary tena lehibe ireo fahotanareo,+ ry mpankahala olo-marina,+ sady mpandray tsolotra,+ ary tsy manome rariny ho an’ny mahantra+ eo am-bavahady.+ 13  Koa hangina izay malina amin’izany fotoana izany, fa ho fotoana hiavian’ny loza izany.+ 14  “‘Tadiavo izay tsara fa tsy izay ratsy,+ mba ho velona ianareo,+ ary mba homba anareo i Jehovah Andriamanitry ny tafika, araka izay efa nolazainareo.+ 15  Ankahalao ny ratsy ary tiavo ny tsara.+ Ary ampanjakao eo am-bavahady ny rariny,+ fa mety hamindra fo ihany amin’izay sisa amin’ny taranak’i Josefa+ i Jehovah Andriamanitry ny tafika.’+ 16  “Koa izao no nolazain’i Jehovah, dia i Jehovah Andriamanitry ny tafika: ‘Hisy fidradradradrana eny amin’ny tany malalaka rehetra.+ Ary eny amin’ny arabe rehetra dia hilaza ny olona hoe: “Indrisy! Indrisy!” Dia hiantso mpamboly mba haneho alahelo izy ireo,+ ary mpitomany mba hidradradradra.’+ 17  ‘Ary hisy fidradradradrana any amin’ny tanimboaloboka rehetra,+ fa handalo eo aminareo aho’,+ hoy i Jehovah. 18  “‘Lozan’izay maniry mafy ny hiavian’ny andron’i Jehovah!+ Fa ho inona ho anareo moa ny andron’i Jehovah?+ Ho haizina izany fa tsy hazavana,+ 19  toy ny olona mandositra liona nefa sendra orsa, ary tafiditra ao an-trano izy ka mitehina amin’ny rindrina, dia kaikerin’ny bibilava.+ 20  Ho haizina ny andron’i Jehovah fa tsy hazavana, ary ho andro manjombona fa tsy mamirapiratra.+ 21  Halako sady laviko ny fetinareo,+ ary tsy hahafinaritra ahy ny hanitry ny sorona ataonareo amin’ny fivoriambe manetriketrika.+ 22  Raha manolotra fanatitra dorana manontolo ho ahy ianareo,+ dia tsy hahafinaritra ahy izany fanatitra atao fanomezana izany,+ ary tsy hojereko akory ny biby nohatavezina ataonareo sorona iombonana.+ 23  Esory lavitra ahy ny tabataban’ny hiranareo, ary enga anie tsy ho reko ny feon-kira milantolanto avy amin’ny lokanganareo!+ 24  Fa aoka kosa ny rariny hikoriana tahaka ny rano,+ ary ny fahamarinana tahaka ny renirano tsy mety ritra.+ 25  Angaha moa sorona sy fanatitra atao fanomezana no nentinareo ho ahy tany an-tany efitra, nandritra ny efapolo taona, ry taranak’Israely?+ 26  Ary hoentinareo i Sikota mpanjakanareo+ sy Kiona, izay samy sarin’ilay kintana andriamanitra namboarinareo ho anareo.+ 27  Ary hataoko sesitany any ankoatran’i Damaskosy ianareo’,+ hoy ilay atao hoe Jehovah Andriamanitry ny tafika.”+

Fanamarihana