Amosa 3:1-15

3  “Henoy izao teny nolazain’i Jehovah momba anareo izao,+ ry zanak’Israely ô, dia teny momba ilay fianakaviana manontolo izay nentiko niakatra avy tany Ejipta:+  ‘Ianareo ihany no fantatro+ tamin’ny fianakaviana rehetra ambonin’ny tany.+ Koa hataoko ampamoaka ianareo noho ny fahadisoana rehetra nataonareo.+  “‘Hiara-mandeha ve ny olon-droa, raha tsy efa nifanao fotoana?+  Hierona any an’ala ve ny liona, raha tsy nahazo remby?+ Hanandratra ny feony avy ao amin’ny fiafenany ve ny liona tanora, raha tsy nahazo na inona na inona?  Ho latsaka ao anaty fandrika eo amin’ny tany ve ny vorona, raha tsy nisy ilay fandrika?+ Hiakatra ho azy avy eo amin’ny tany ve ny fandrika, raha tsy nahazo na inona na inona?  Raha tsofina ao an-tanàna ny anjombona, tsy hangovitra ve ny olona?+ Raha misy loza ao an-tanàna, tsy i Jehovah ve no nahatonga izany?  Tsy hanao na inona na inona mantsy i Jehovah Tompo Fara Tampony, raha tsy efa nampahafantatra ny tsiambaratelony tamin’ny mpaminany mpanompony.+  Misy liona mierona,+ ka iza no tsy hatahotra? I Jehovah Tompo Fara Tampony no miteny, ka iza no tsy haminany?’+  “‘Ambarao eny amin’ny tilikambo fonenana ao Asdoda sy eny amin’ny tilikambo fonenana any Ejipta+ izao: “Miangòna hamely ny tendrombohitr’i Samaria,+ ary jereo ny fikorontanana maro eo anivony sy ny fanambakana ao aminy.+ 10  Tsy mahalala hanao izay mahitsy izy ireo”,+ hoy i Jehovah, “eny, ireo izay mitahiry herisetra+ sy fandrobana ao amin’ny tilikambo fonenany.”’ 11  “Koa izao no nolazain’i Jehovah Tompo Fara Tampony: ‘Misy fahavalo manodidina ny taninao,+ ary hampihena ny herinao izy, ka ho voaroba ireo tilikambo fonenana eo aminao.’+ 12  “Izao no nolazain’i Jehovah: ‘Toy ny ataon’ny mpiandry ondry misintona ranjo roa na sombin-tsofina avy eny am-bavan’ny liona,+ dia toy izany no hisintonana ny zanak’Israely, eny, ireo any Samaria izay mipetraka eo ambony farafara mirenty+ sy eo ambony fandriana+ avy any Damaskosy.’ 13  “‘Mihainoa ka mitoria+ eo amin’ny taranak’i Jakoba’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony sady Andriamanitry ny tafika. 14  ‘Fa amin’ny andro hanaovako ampamoaka+ ny Israely noho ny nikomiany, dia hataoko ampamoaka koa ireo alitara ao Betela.+ Ary hotapahina ny tandroky ny alitara ka ho latsaka amin’ny tany.+ 15  Dia horavako ny trano ririnina+ sy ny trano fahavaratra.’+ “‘Tsy hisy intsony ny trano ivoara,+ ary trano maro no ho rava’,+ hoy i Jehovah.”

Fanamarihana