Amosa 1:1-15

1  Ny tenin’i Amosa mpiompy ondry tao Tekoa,+ eny, ny teny nambara taminy tao amin’ny fahitana momba ny Israely,+ tamin’ny andron’i Ozia+ mpanjakan’ny Joda, sy tamin’ny andron’i Jeroboama+ zanak’i Joasy+ mpanjakan’ny Israely, roa taona talohan’ilay horohoron-tany.+  Dia hoy izy: “Hierona avy ao Ziona i Jehovah,+ ary hanandratra ny feony+ avy ao Jerosalema izy. Hisaona ny kijanan’ny mpiandry ondry, ary ho maina ny tampon’i Karmela.”+  “Izao no nolazain’i Jehovah: ‘“Noho ny nikomian’i Damaskosy+ intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako, satria izy nanosihosy an’i Gileada+ tamin’ny fitaovana vy fanosihosena varimbazaha.  Dia handefasako afo+ ny taranak’i Hazaela,+ ary handevona ny tilikambo fonenan’i Beni-hadada izany.+  Hotapahiko ny bara hidim-bavahadin’i Damaskosy,+ ary haringako ny mponina ao Bikata-avena sy ny mpitana ny tehim-panjakana ao Beti-edena. Ary hatao sesitany any Kira ny mponin’i Syria”,+ hoy i Jehovah.’  “Izao no nolazain’i Jehovah: ‘“Noho ny nikomian’i Gaza+ intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako, satria izy nanao sesitany ny babo rehetra+ mba hanolorany azy eo an-tanan’i Edoma.+  Dia handefasako afo ny mandan’i Gaza,+ ka handevona ny tilikambo fonenana eo aminy izany.  Haringako ny mponina ao Asdoda+ sy ny mpitana ny tehim-panjakana ao Askelona.+ Ary hamely an’i Ekrona+ ny tanako,+ ka ho ripaka izay sisa amin’ny Filistinina”,+ hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony.’  “Izao no nolazain’i Jehovah: ‘Noho ny nikomian’i Tyro+ intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako, satria izy nanolotra ny babo rehetra teo an-tanan’i Edoma, sady tsy nahatsiaro ny fifaneken’ny mpirahalahy.+ 10  Dia handefasako afo ny mandan’i Tyro, ka handevona ny tilikambo fonenana eo aminy izany.’+ 11  “Izao no nolazain’i Jehovah: ‘Noho ny nikomian’i Edoma+ intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako, satria izy nanenjika ny rahalahiny tamin’ny sabatra,+ sady tsy niantra mihitsy.+ Ny fahatezerany dia namiravira tsy nisy farany, ary notehiriziny mandrakizay ny fahavinirany.+ 12  Dia handefasako afo i Temana,+ ka handevona ny tilikambo fonenana ao Bozra izany.’+ 13  “Izao no nolazain’i Jehovah: ‘“Noho ny nikomian’ny taranak’i Amona+ intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako,+ satria izy nanataka ny kibon’ny vehivavy bevohoka tao Gileada, mba hanitarany ny faritaniny.+ 14  Dia handefasako afo ny mandan’i Raba,+ ka handevona ny tilikambo fonenana eo aminy izany, rehefa maneno ny fanairana amin’ny andro iadiana, sy rehefa mifofofofo ny tafio-drivotra arahin’oram-baratra amin’ny andro hisian’ny rivo-mahery.+ 15  Ary hatao sesitany ny mpanjakan’izy ireo, dia ilay mpanjaka sy ny andrianany”,+ hoy i Jehovah.’

Fanamarihana