2 Timoty 3:1-17

3  Ary aoka ho fantatrao izao: Amin’ny andro farany,+ dia hisy fotoan-tsarotra tsy mora setraina.+  Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho matin-kambo, hanambony tena, ho mpanevateva, tsy hankatò ray aman-dreny,+ tsy hisaotra, tsy ho mena-mivadika,+  tsy ho tia ny mpianakaviny,+ tsy ho azo ifanarahana,+ ho mpanendrikendrika,+ tsy hahafehy tena, ho masiaka be,+ tsy ho tia ny tsara,+  ho mpamadika,+ ho be di-doha, ho mpieboebo,+ ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra,+  jerena toa mpivavaka+ be nefa tsy misy heriny eo amin’ny fiainany ny maha mpivavaka azy.+ Ialao+ ny olona toy ireny.  Avy amin’ireny mantsy no ipoiran’ny lehilahy mitsofoka mangingina any an-tokantrano,+ ary alainy ho babo ny vehivavy osa ara-panahy sy vesaran’ota ary tarihin’ny faniriana maro samihafa.+  Mianatra mandrakariva ireny vehivavy ireny, nefa tsy mety mahalala marina tsara ny fahamarinana mihitsy.+  Tahaka ny nanoheran’i Jana sy Jambra+ an’i Mosesy no anoheran’ireny tsy misy farany ny fahamarinana.+ Olona tena maloto saina+ ireny, ary tsy ankasitrahana raha ny amin’ny finoana.+  Fa tsy hisy fandrosoana intsony ho vitan’izy ireny, satria hiharihary amin’ny rehetra ny hadalany, tahaka ny hadalan’izy roa lahy+ koa. 10  Fa ianao kosa efa nanaraka akaiky ny fampianarako, ny fomba fiainako,+ ny tanjona ananako, ny finoako, ny fahari-poko, ny fitiavako, ny fiaretako, 11  ny fanenjehana ahy, ny fijaliako, ny zavatra nanjo ahy tany Antiokia+ sy tany Ikonioma+ ary tany Lystra,+ mbamin’ny karazam-panenjehana nozakaiko. Ny Tompo anefa nanafaka ahy+ tamin’izany rehetra izany. 12  Izay rehetra te hiaina ao anatin’ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra sady tafaray amin’i Kristy Jesosy dia henjehina+ ihany koa. 13  Fa vao mainka hiharatsy kokoa ny ratsy fanahy sy ny mpisandoka, ka sady mamitaka izy ireo no voafitaka.+ 14  Fa ianao kosa, mahareta amin’ny zavatra nianaranao sy nandresen-dahatra anao ka inoanao.+ Fantatrao mantsy hoe iza avy no nampianatra anao an’ireny.+ 15  Ary mbola zazakely+ ianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay nampahahendry anao ho amin’ny famonjena,+ amin’ny alalan’ny finoana an’i Kristy Jesosy.+ 16  Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra,+ ary mahasoa mba hampianarana,+ hananarana,+ hanitsiana izay diso,+ hanafaizana+ araka ny fahamarinana, 17  mba hahatonga ny olon’Andriamanitra ho tena mahay+ sy ho ampy fitaovana tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.+

Fanamarihana